Եվրոպական կոնվենցիա և ՄԻԵԴ, 1-30

1. ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքը կարո՞ղ է ենթարկվել փոփոխությունների.

Correct! Wrong!

2. ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ ի՞նչն է հանդիսանում «օրենք».

Correct! Wrong!

3. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մարդկանց առևտուրը (թրաֆիկինգը) համարել է ՄԻԵԿ-ի խախտում՝ նշելով, որ չնայած մարդկանց առևտուրը ուղղակիորեն նշված չէ ՄԻԵԿ-ի տեքստում, «մարդկանց առևտուր» հասկացությունը սերտորեն կապված է.

Correct! Wrong!

4. ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ գործում պաշտպանի անվճար հիմունքներով մասնակցությունը պարտադիր է, եթե.

Correct! Wrong!

5. ՄԻԵԴ-ը կարո՞ղ է իրականացնել փաստահավաք լսումներ կամ առաքելություն.

Correct! Wrong!

6. ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ լրագրողի կողմից իր տեղեկատվության աղբյուրը չբացահայտելու իրավունքի սահմանափակումը.

Correct! Wrong!

7. ՄԻԵԿ-ի 3-րդ հոդվածով երաշխավորված իրավունքը.

Correct! Wrong!

8. ՄԻԵԿ-ին կից թիվ 12 արձանագրությունը ստորագրությունների համար բաց է 2000 թվականից և սահմանում է խտրականությունն արգելող առավել լայն նորմեր, քան ՄԻԵԿ-ի 14-րդ հոդվածը: Համաձայն թիվ 12 արձանագրության 1-ին հոդվածի.

Correct! Wrong!

9. ՄԻԵԿ-ի 1-ին արձանագրության 1-ին հոդվածի «գույքի» հասկացության տարրերից են.

Correct! Wrong!

10. ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ ՄԻԵԿ-ով երաշխավորված իրավունքի խախտման փաստի ճանաչումը ՄԻԵԴ-ի վճռում կարող է դիտվել իբր դիմումատուին տրված արդարացի փոխհատուցում.

Correct! Wrong!

11. ՄԻԵԿ-ի իրավասությունը, ըստ ՄԻԵԿ-ի 1-ին հոդվածի, կարող է տարածվել.

Correct! Wrong!

12. ՄԻԵԿ-ին կից 14-րդ արձանագրության ընդունումով, ի թիվս այլ փոփոխությունների.

Correct! Wrong!

13. ՄԻԵԿ-ի 5(3) հոդվածի «ողջամիտ ժամկետ» հասկացության համատեքստում հանցագործության կատարման մեջ մեղադրվող անձի՝ կալանքի տակ գտնվելու ժամկետը, ըստ ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի, հաշվվում է այն ժամկետը, որը.

Correct! Wrong!

14. Կալանքը որպես խափանման միջոց գրավով փոխարինելու մասին միջնորդությունը մերժելու համար, ըստ ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի, ազգային դատարանի դատավորի համար ինքնին բավարար հիմք է.

Correct! Wrong!

15. ՄԻԵԿ-ի 5(3) հոդվածի խախտում համարվել է, երբ երկրի ներպետական օրենսդրությունն արգելել է գրավի կիրառումը.

Correct! Wrong!

16. ՄԻԵԿ-ի 13-րդ հոդվածով սահմանված «իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոց» հասկացությունը ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի ներքո.

Correct! Wrong!

17. «Համաչափություն» հասկացությունը ՄԻԵԿ-ի տեքստում սահմանված չէ, սակայն ՄԻԵԴ-ը լայնորեն օգտագործում է այն հիմնականում հետևյալ հոդվածների առնչությամբ.

Correct! Wrong!

18. Ըստ ՄԻԵԿ 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետի՝ «յուրաքանչյուր ձերբակալված իրեն հասկանալի լեզվով… տեղեկացվում է իր ձերբակալման պատճառների, ներկայացվող ցանկացած մեղադրանքի մասին»։ Ինչպե՞ս է մեկնաբանվում այս դրույթը՝ ըստ ՄԻԵԴ նախադեպերի: Տեղեկացվում է.

Correct! Wrong!

19. Ըստ ՄԻԵԿ-ին կից 7-րդ արձանագրության 2-րդ հոդվածի՝ քրեական գործերով գանգատարկման իրավունքից.

Correct! Wrong!

20. Ըստ ՄԻԵԿ-ին կից 7-րդ արձանագրության 4-րդ հոդվածի՝ կրկին չդատվելու, չպատժվելու իրավունքը սահմանող դրույթները.

Correct! Wrong!

21. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածով սահմանված՝ արդար դատաքննության իրավունքի պահանջները ո՞ր պահից են սկսում գործել.

Correct! Wrong!

22. Ստորև նշված ո՞ր իրավունքը ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի իմաստով չի համարվում «քաղաքացիական իրավունք և պարտականություն».

Correct! Wrong!

23. ՄԻԵԿ-ին կից 14-րդ արձանագրության ընդունմամբ.

Correct! Wrong!

24. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով և դրան կից արձանագրություններով սահմանված են.

Correct! Wrong!

25. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի (ե) կետի խախտում կհամարվի՞, եթե դատավարության ավարտից հետո պետությունը դատապարտյալից բռնագանձի դատավարության ընթացքում պետական միջոցների հաշվին թարգմանչին վճարված գումարը.

Correct! Wrong!

26. Անձը կարո՞ղ է դիմել ՄԻԵԴ` չսպառելով ներպետական իրավական պաշտպանության միջոցները.

Correct! Wrong!

27. ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքով սահմանված պատճառաբանված դատական ակտ ստանալու իրավունքը ներպետական դատարանին ի՞նչ է պարտավորեցնում.

Correct! Wrong!

28. ՄԻԵԿ-ի 13-րդ հոդվածի իմաստով ի՞նչ է նշանակում «պետական մարմին» հասկացությունը.

Correct! Wrong!

29. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի իմաստով՝ ամբաստանյալի կամ դատապարտյալի մասնակցությունը բարձրագույն դատական ատյանի քննությանը պարտադի՞ր է.

Correct! Wrong!

30. ՄԻԵԿ-ի 12-րդ հոդվածով երաշխավորված ամուսնության իրավունքը ներառու՞մ է նաև ամուսնալուծության իրավունք.

Correct! Wrong!

Եվրոպական կոնվենցիա և ՄԻԵԴ, 1-30