ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 61-90

61. Եթե անձի պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավն արատավորող տեղեկությունները տարածած անձին պարզելն անհնար է, ապա անձը, ում մասին նման տեղեկություններ են տարածվել, իրավունք ունի դիմելու դատարան.

Correct! Wrong!

62. Եթե պարտավորությունը կատարման ժամկետ չի նախատեսում և ժամկետի որոշման պայմաններ չի պարունակում, ապա պարտավորության ծագումից հետո ի՞նչ ժամկետում այն պետք է կատարվի.

Correct! Wrong!

63. Ստորև թվարկվածներից ինչո՞վ կարող է ապահովվել պարտավորությունների կատարումը.

Correct! Wrong!

64. Նվիրառուն իրավունք ունի մինչև նվերն իրեն հանձնելը.

Correct! Wrong!

65. Նվիրատվության պայմանագիրը կնքվում է.

Correct! Wrong!

66. Ի՞նչ ձևով պետք է կնքվի նախավճարի մասին համաձայնությունը.

Correct! Wrong!

67. Քաղաքացու իրավունակությունը ծագում է.

Correct! Wrong!

68. Եթե վարձակալության ժամկետը պայմանագրով որոշված չէ, ապա վարձակալության պայմանագիրը կնքված է համարվում.

Correct! Wrong!

69. Ամուսնալուծությունը կատարվում է.

Correct! Wrong!

70. Շենքը կամ շինությունը վարձատուի կողմից հանձնելը և վարձակալի կողմից դրա ընդունելն իրականացվում է.

Correct! Wrong!

71. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

72. Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագրի օբյեկտ կարող է լինել.

Correct! Wrong!

73. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

74. Ամուսիններից մեկի դիմումի հիման վրա ամուսնալուծությունը կատարվում է քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմիններում, եթե մյուս ամուսինը.

Correct! Wrong!

75. Ամուսիններից մեկի դիմումով ամուսնալուծության գործեր քննելիս դատարանը.

Correct! Wrong!

76. Ժառանգության պարտադիր բաժին է համարվում ժառանգի իրավունքը՝ անկախ կտակի բովանդակությունից.

Correct! Wrong!

77. Ժառանգության բացման վայրը ժառանգատուի.

Correct! Wrong!

78. Անարժան ժառանգներին ժառանգությունից մեկուսացնելու պահանջով դատարան դիմելու իրավունք ունեն.

Correct! Wrong!

79. Կտակարարի գույքի չկտակված մասը.

Correct! Wrong!

80. Կտակարարն իրավունք ունի ժառանգությունից զրկել ըստ օրենքի ժառանգներին.

Correct! Wrong!

81. Կտակարարը փակ կտակը փակ (սոսնձված) ծրարով հանձնում է նոտարին.

Correct! Wrong!

82. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

83. Կտակակատարն իրավունք ունի ժառանգությունը պահպանելու, կառավարելու ու կտակը կատարելու հետ կապված դատական և այլ գործերը վարել.

Correct! Wrong!

84. Եթե այլ բան նախատեսված չէ կտակով, ապա շահառուին տրամադրված բնակելի տան ցմահ օգտագործման իրավունքը.

Correct! Wrong!

85. Ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում ժառանգատուի մայրական կողմի պապը և տատը ժառանգման են հրավիրվում.

Correct! Wrong!

86. Մինչև ժառանգության բացումը մահացած՝ ըստ օրենքի ժառանգի բաժինն անցնում է.

Correct! Wrong!

87. Քաղաքացուն դատարանով սնանկ ճանաչելու դեպքում պարտատերերի պահանջների բավարարման կարգը և դադարման հիմքերը, ինչպես նաև պարտատերերի պահանջների բավարարման առանձնահատկությունները սահմանվում են սնանկության հարաբերությունները կարգավորող.

Correct! Wrong!

88. Ժառանգությունը կարող է ընդունվել ժառանգության բացման օրվանից.

Correct! Wrong!

89. Անձը, որն անշարժ գույքի սեփականատերը չէ, տվյալ գույքի նկատմամբ ձեռք է բերում սեփականության իրավունք, եթե այն.

Correct! Wrong!

90. Կոոպերատիվները կարող են ստեղծվել.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 61-90