ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 2021, 168-205

168. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով կամ ՀՀ վարչական դատարանի սահմանած ժամկետում դատավարության մասնակցի կողմից ՀՀ վարչական դատարան չներկայացված ապացույցները ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանն ընդունու՞մ է.

Correct! Wrong!

169. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով ՀՀ վարչական դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը վերանայում է.

Correct! Wrong!

170. Շահագրգիռ անձն իրավասու՞ է վարչական դատավարության կարգով վիճարկելու ՀՀ Նախագահի կողմից ընդունած իրավական ակտի իրավաչափությունը.

Correct! Wrong!

171. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ եթե դատավարության մասնակիցը ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված ժամկետում չի իրացրել ՀՀ վարչական դատարանի որոշումն անմիջական բողոքարկման կարգով բողոքարկելու իր իրավունքը, ապա.

Correct! Wrong!

172. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` ՀՀ վարչական դատարան դիմելու իրավունքը վերապահված է.

Correct! Wrong!

173. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ վարչական դատավարության գործի փաստական հանգամանքներն ի պաշտոնե պարզելու սկզբունքը ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանին հնարավորություն ընձեռու՞մ է սեփական նախաձեռնությամբ ինքնուրույն լրացնել վերաքննիչ բողոքի իրավական հիմքերը.

Correct! Wrong!

174. ՀՀ վարչական դատարանը գործի քննության ցանկացած փուլում պարզելով, որ տվյալ հայցադիմումի պահանջն ընդդատյա չէ ՀՀ վարչական դատարանին.

Correct! Wrong!

175. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ հայցադիմում ներկայացնելու իրավունքի ակնհայտ բացակայության պարագայում ՀՀ վարչական դատարանը.

Correct! Wrong!

176. Վարչական դատավարությունում ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք վճռաբեկ բողոք կարող են բերել.

Correct! Wrong!

177. Վիճարկման հայցի առարկա կարող է դառնալ.

Correct! Wrong!

178. Ի՞նչ կարող է պահանջել հայցվորը ճանաչման հայցով.

Correct! Wrong!

179. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` շահագրգիռ անձն իրավունք ունի վիճարկման հայցով պահանջել անվավեր ճանաչել ժառանգության իրավունքի վկայագիրը.

Correct! Wrong!

180. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի մոտ ՀՀ վարչական դատարան դիմելու իրավունքի առկայության հարցը պետք է դիտարկել հետևյալ պայմանների համատեքստում.

Correct! Wrong!

181. Զուգորդվող վարչական ակտի միջամտող դրույթներն անվավեր ճանաչելու պահանջ կարող է ներկայացվել.

Correct! Wrong!

182. Համապատասխան պաշտոնատար անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջի մասին հայցը.

Correct! Wrong!

183. Գործի վարույթը կարճելու մասին ՀՀ վարչական դատարանը.

Correct! Wrong!

184. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 29-րդ գլխով սահմանված կարգով անձին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին գործերով օրենքով նախատեսված դեպքերում վարչական դատարան կարող են դիմել նաև՝

Correct! Wrong!

185. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի՝ անհետաձգելի միջամտության որոշման բողոքարկման վարույթի հիմքը՝

Correct! Wrong!

186. ՀՀ դատական դեպարտամենտի ղեկավարի հրամանով աշխատանքից ազատվել է քաղաքացիական ծառայող Հակոբ Հակոբյանը: Հակոբ Հակոբյանը ցանկանում է վեճը լուճել դատական կարգով: Ո՞ր դատարան պետք է դիմի Հակոբ Հակոբյանը:

Correct! Wrong!

187. Իրավասու՞ են արդյոք վարչական մարմինները կամ պաշտոնատար անձինք դիմել ՀՀ վարչական դատարան` ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց որոշակի իրավունքներից զրկելու պահանջով.

Correct! Wrong!

188. Ճանաչման հայցով հայցվորը կարող է պահանջել

Correct! Wrong!

189. Հակընդդեմ հայց

Correct! Wrong!

190. Այն դեպքում, երբ վարչական մարմինը համարում է, որ այլ վարչական մարմնի վարչական ակտով, գործողությամբ կամ անգործությամբ խախտվել կամ անմիջականորեն կարող են խախտվել պետության կամ համայնքի իրավունքները

Correct! Wrong!

191. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով կամ ՀՀ վարչական դատարանի սահմանած ժամկետում դատավարության մասնակցի կողմից ՀՀ վարչական դատարան չներկայացված ապացույցները ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանն ընդունու՞մ է.

Correct! Wrong!

192. Հասարակական կազմակերպությունը կարող է դիմել վարչական դատարան՝

Correct! Wrong!

193. Հասարակական կազմակերպությունն իր շահառուների օրինական շահերի պաշտպանության հայցով կարող է դիմել վարչական դատարան, եթե՝

Correct! Wrong!

194. Անձնական տվյալների պաշտպանության լիազոր մարմնի գործողությունը կամ անգործությունը կամ որոշման իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերը ընդդատյա են՝

Correct! Wrong!

195. Վարչական դատարանին ընդդատյա են՝

Correct! Wrong!

196. Ո՞ր վարչական ակտերը կարող են վիճարկվել դատական կարգով միայն վարչական կարգով բողոքարկվելուց (գանգատարկվելուց) հետո.

Correct! Wrong!

197. Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերով վարչական դատարան կարող է դիմել՝

Correct! Wrong!

198. Որո՞նք են վարչական դատավարությունում կողմին իրավահաջորդով փոխարինելու հիմքերը՝

Correct! Wrong!

199. Վարչական դատավարությունում դատական նիստին ներկայացուցչի հետ մասնակցող կողմն իրավունք ունի իր ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատելու դատարանի առջև`

Correct! Wrong!

200. Վիճարկման հայցի վարույթ ընդունելը կասեցնում է վիճարկվող վարչական ակտի կատարումը մինչև այդ գործով գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելը, բացառությամբ`

Correct! Wrong!

201. Ո՞ր վարչական գործերով բերված վերաքննիչ բողոքն է քննվում երկամսյա ժամկետում՝

Correct! Wrong!

202. Որպես կանոն՝ ի՞նչ ընթացակարգով են քննվում վարույթ ընդունված վճռաբեկ բողոքները վարչական դատավարությունում.

Correct! Wrong!

203. Վարչական դատավարությունում որպես վկա չի կարող հարցաքննվել.

Correct! Wrong!

204. Ինչպե՞ս է հրապարակվում վարչական դատավարությունում Վճռաբեկ դատարանի` վճռաբեկ բողոքի քննության արդյունքում կայացրած որոշումը.

Correct! Wrong!

205. Վարչական դատավարությունում գործի նոր քննության ժամանակ կարող են արդյո՞ք ներկայացվել նոր ապացույցներ.

Correct! Wrong!

ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 2021, 168-205