ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 121-150

121. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին Վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում.

Correct! Wrong!

122. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժվում է, եթե.

Correct! Wrong!

123. Վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու մասին որոշումն ուղարկվում է.

Correct! Wrong!

124. Վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու մասին որոշումն ուղարկվում է.

Correct! Wrong!

125. Վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու մասին Վճռաբեկ դատարանի որոշումն ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

126. Վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու մասին Վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում.

Correct! Wrong!

127. Վճռաբեկ բողոքը թողնվում է առանց քննության, եթե.

Correct! Wrong!

128. Ստորև նշվածներից ո՞րը վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու հիմք չէ.

Correct! Wrong!

129. Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին որոշումն ուղարկվում է բողոք բերող անձին և գործին մասնակցող անձանց.

Correct! Wrong!

130. Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին որոշմամբ Վճռաբեկ դատարանը սահմանում է.

Correct! Wrong!

131. Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին Վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում.

Correct! Wrong!

132. Վճռաբեկ բողոքը վերադարձվում է, եթե.

Correct! Wrong!

133. Օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի դեմ բերված վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու դեպքում.

Correct! Wrong!

134. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին Վճռաբեկ դատարանի որոշումն ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

135. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն ուղարկվում է բողոք բերող անձին և գործին մասնակցող անձանց.

Correct! Wrong!

136. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին Վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում.

Correct! Wrong!

137. Վճռաբեկ բողոքն ընդունվում է քննության, եթե.

Correct! Wrong!

138. Բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառության համար, եթե.

Correct! Wrong!

139. Վճռաբեկ բողոք ներկայացնելուց հետո դրա հիմքերը և հիմնավորումները.

Correct! Wrong!

140. Վճռաբեկ բողոքը կարող է ստորագրել.

Correct! Wrong!

141. Ստորև նշվածներից ո՞րը կարող է չնշվել վճռաբեկ բողոքում.

Correct! Wrong!

142. Վճռաբեկ բողոք չի կարող բերվել, եթե բողոքարկվող դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո անցել է.

Correct! Wrong!

143. Գործին մասնակից չդարձած այն անձինք, որոնց իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ կայացվել է եզրափակիչ դատական ակտ, իրավունք ունեն վճռաբեկ բողոք բերելու.

Correct! Wrong!

144. Վերաքննիչ դատարանի միջանկյալ դատական ակտերը կարող են բողոքարկվել.

Correct! Wrong!

145. Վերաքննիչ դատարանի եզրափակիչ դատական ակտի դեմ վճռաբեկ բողոք կարող է բերվել.

Correct! Wrong!

146. Անձը կարող է վճռաբեկ բողոք բերել դատական ակտի.

Correct! Wrong!

147. «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված՝ պարտատերերի պահանջների հաստատման կապակցությամբ կայացված որոշումների դեմ բերված բողոքների քննության արդյունքով վերաքննիչ դատարանի կայացրած որոշումներն օրինական ուժի մեջ են մտնում.

Correct! Wrong!

148. Վճռի դեմ բերված վերաքննիչ բողոքների քննության արդյունքով վերաքննիչ դատարանի կայացրած որոշումներն օրինական ուժի մեջ են մտնում.

Correct! Wrong!

149. Վճռից բացի այլ եզրափակիչ դատական ակտերի դեմ բերված վերաքննիչ բողոքների քննության արդյունքով վերաքննիչ դատարանի կայացրած որոշումներն օրինական ուժի մեջ են մտնում.

Correct! Wrong!

150. Վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքով կայացված դատական ակտերը հրապարակվում են.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 121-150