ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 251-270

251. Իր իրավավիճակը հաստատելու համար պաշտպանը քրեական վարույթն իրականացնող մարմնին ի՞նչ փաստաթուղթ չպետք է ներկայացնի.

Correct! Wrong!

252. Քրեական դատավարության ո՞ր օրենքը հետադարձ ուժ չունի.

Correct! Wrong!

253. Դատախազը մասնակցու՞մ է դատական որոշումներն ի կատար ածելու հետ կապված հարցեր քննելիս.

Correct! Wrong!

254. Խափանման միջոցներ կարող են կիրառվել.

Correct! Wrong!

255. Նշվածներից ո՞րը հետաքննության մարմին չէ.

Correct! Wrong!

256. Հետաքննության ավարտման ձև չէ.

Correct! Wrong!

257. Դատավարական հարկադրանքի այլ միջոց է.

Correct! Wrong!

258. Նախաքննությունը պարտադիր է.

Correct! Wrong!

259. Նախաքննությունը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 215.1 հոդվածով (կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ) վճարային գործիքների մաքսանենգություն) նախատեսված հանցագործության վերաբերյալ գործով կատարում են.

Correct! Wrong!

260. Տուժողի հարցաքննությունը կատարվում է.

Correct! Wrong!

261. Կասկածյալի հարցաքննությունը կատարվում է.

Correct! Wrong!

262. Անչափահասների գործերով վարույթի կարգը կիրառվում է այն անձանց հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով.

Correct! Wrong!

263. Արգելվում է նմուշներ ստանալ.

Correct! Wrong!

264. Փորձագետին չի թույլատրվում հարցաքննել.

Correct! Wrong!

265. Դիակի, դրա մասերի ճանաչումը կատարվում է.

Correct! Wrong!

266. Առերեսում կատարելը քննիչի համար.

Correct! Wrong!

267. Անհրաժեշտ հետազոտություններ կատարելուց հետո փորձագետը կազմում է.

Correct! Wrong!

268. Ո՞ր դեպքում քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը կարող է հրաժարվել հայցադիմումն ընդունելուց.

Correct! Wrong!

269. Դատավարության ո՞ր մասնակիցներն են ներկայացնում մեղադրանքի կողմը.

Correct! Wrong!

270. Ո՞ր դեպքում կարող է երկարացվել քրեական գործ հարուցելու առիթի օրինականությունը և հիմքերի բավարար լինելն ստուգելու՝ օրենքով նախատեսված 10-օրյա ժամկետը.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 251-270