ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 2021, 251-301

251. Կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու կամ չընտրելու, ինչպես նաև կալանքի տակ գտնվելու ժամկետը երկարացնելու կամ երկարացնելուց հրաժարվելու վերաբերյալ դատավորի որոշման դեմ բողոք չի կարող ներկայացնել.

Correct! Wrong!

252. Գրավը չմուծելու հետևանքով վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից մեղադրյալին կալանավորման միջնորդություն դատարան ներկայացվելու դեպքում դատարանն իրավասու է.

Correct! Wrong!

253. Քրեական գործի մի մասը դատարանի որոշմամբ դռնփակ նիստում քննելու դեպքում տվյալ գործի հետագա քննությունն այլ դատական ատյաններում կատարվում է.

Correct! Wrong!

254. Քննիչը լիազորված չէ.

Correct! Wrong!

255. Դատավճիռը բոլոր դեպքերում, անվերապահորեն ենթակա է բեկանման, եթե.

Correct! Wrong!

256. Այն դեպքում, երբ հետաքննության, նախաքննության կամ դատական քննության ժամանակ առաջացել է ամբաստանյալի մեղսունակության կամ գործով վարույթն իրականացնելու պահին նրա կողմից իր գործողությունների համար հաշիվ տալու և դրանք ղեկավարելու ունակության հարցը, որի կապակցությամբ նշանակվել է դատահոգեբուժական փորձաքննություն, դատարանը պարտավոր է.

Correct! Wrong!

257. Քրեական հետապնդում չիրականացնելու և քրեական գործով վարույթը կարճելու մասին որոշման դեմ բողոքը բավարարելու դեպքում դատարանը.

Correct! Wrong!

258. Երկու կամ ավելի հանցագործությունների վերաբերյալ գործերն առաջին ատյանի տարբեր դատարաններին ընդդատյա լինելու դեպքում դրանք միացնելիս գործը քննում է այն դատարանը, որի դատական տարածքում.

Correct! Wrong!

259. Առաջին ատյանի դատարանների միջև ընդդատության մասին վեճերը լուծում է.

Correct! Wrong!

260. Եթե անգրագիտության հետևանքով վկան զրկված է արձանագրությունն անձամբ ստորագրելու հնարավորությունից, ապա.

Correct! Wrong!

261. Հանձնելու վերաբերյալ միջնորդությունը ժամանակին չներկայացնելու հիմքով անձին ժամանակավոր կալանավորումից ազատելը.

Correct! Wrong!

262. Անձի հանձնման մասին խնդրանքի կատարումը չի կարող մերժվել այն պատճառաբանությամբ, որ անձը, որի հանձնելը հայցվում է.

Correct! Wrong!

263. Գործուն զղջալու դեպքում հարուցված քրեական գործի վարույթը կարող է կարճվել և քրեական հետապնդումը կարող է դադարեցվել

Correct! Wrong!

264. Քրեական գործով վարույթը կասեցնելուց հետո քննիչն.

Correct! Wrong!

265. Փորձագետն իրավունք չունի ստորագրել համալիր փորձաքննության եզրակացության այն մասը, որը.

Correct! Wrong!

266. Նշված քննչական գործողություններից ո՞րն առհասարակ կարող է չկատարվել անմիջականորեն քննիչի կողմից.

Correct! Wrong!

267. Քրեական դատավարությունում գիշերային ժամանակ է համարվում.

Correct! Wrong!

268. Հանձնելու համար կալանավորումը.

Correct! Wrong!

269. Նախկինում իրավաբանական օգնություն ստացած անձի և ներկայումս իրավաբանական օգնություն ստացող պաշտպանյալի շահերի միջև հակասության դեպքում պաշտպանը կարող է հեռացվել քրեական գործով վարույթից.

Correct! Wrong!

270. Դատարանը, անչափահասի նկատմամբ դատավճիռ կայացնելիս, իրավասու է.

Correct! Wrong!

271. Օրինական ուժի մեջ մտած դատական որոշումը կատարման է հանձնվում.

Correct! Wrong!

272. Նշվածները ո՞րը դատարանն իրավասու չէ լուծելու անհստակության ուղղման որոշմամբ.

Correct! Wrong!

273. Դատարանի կողմից ընտրված խափանման միջոցը քրեական գործով մինչդատական վարույթում կարող է վերացնել.

Correct! Wrong!

274. Եթե առկա է կալանքը կրելուն խոչընդոտող ծանր հիվանդություն որպես խափանման միջոց ընտրված կալանքը կարող է փոփոխվել կամ վերացվել.

Correct! Wrong!

275. Տուժող ճանաչելու մասին անձի պահանջը մերժելու վերաբերյալ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշումը.

Correct! Wrong!

276. Նոր քրեական գործ կարող է չհարուցվել.

Correct! Wrong!

277. Քրեական գործի քննության ընթացքում գույքի ապօրինի ձեռքբերման ենթադրյալ հատկանիշներ հայտնաբերելու դեպքում քննիչը.

Correct! Wrong!

278. Տուժողի իրավահաջորդն իրավունք չունի.

Correct! Wrong!

279. Նշվածներից ո՞ր խափանման միջոցի դեպքում է ծանուցվում իրավասու մարմինը կասկածյալի կամ մեղադրյալի` Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալու իրավունքը սահմանափակելու անհրաժեշտության մասին.

Correct! Wrong!

280. Ո՞ր դատողությունն է ճիշտ․

Correct! Wrong!

281. Վճռաբեկ դատարանը վերաքննիչ դատարանի դատական ակտի դեմ ներկայացված և վարույթ ընդունված վճռաբեկ բողոքները քննում և դրանց վերաբերյալ որոշումները կայացնում է․

Correct! Wrong!

282. Քրեական վարույթն իրականացնող մարմին չէ․

Correct! Wrong!

283. Վճռաբեկ դատարանում բողոքի քննության գրավոր ընթացակարգը կիրառելի է արդյո՞ք վերաքննիչ դատարանում գործերի քննության նկատմամբ․

Correct! Wrong!

284. Իր կամքն արտահայտելու ունակությունը կորցրած անձի մերձավոր ազգականը կարող է պահանջել նշված անձին ճանաչելու տուժող, եթե.

Correct! Wrong!

285. Վճռաբեկ դատարանում գործը քննելիս եթե ձայները կիսվում են ընդունված է համարվում այն որոշումը, որը.

Correct! Wrong!

286. Եթե ընդդատության կարգի խախտումը հայտնաբերվում է դատական քննության ժամանակ, ապա.

Correct! Wrong!

287. Դատավորը պարտավոր չէ կայացնել մեղադրողի ինքնաբացարկ հայտնելու միջնորդությունը բավարարելու մասին որոշում, եթե.

Correct! Wrong!

288. Դատավորը պարտավոր չէ կայացնել մեղադրողի ինքնաբացարկն ընդունելու մասին որոշում, եթե.

Correct! Wrong!

289. Դատական քննության արագացված կարգ կիրառելու դեպքում դատարանը, գտնելով, որ քաղաքացիական հայցի ընդունումը հակասում է օրենքին.

Correct! Wrong!

290. Մեղադրյալի աշխատանքային լիազորությունների կասեցման մասին որոշումը կարող է վերացվել.

Correct! Wrong!

291. Դատական քննության արագացված կարգ կիրառելու միջնորդությունը մերժելու հիմք չէ.

Correct! Wrong!

292. Եթե մեղադրյալի ոչ բոլոր պաշտպաններն են մասնակցել քննչական գործողությանը, ապա.

Correct! Wrong!

293. Պաշտոնավարության ժամանակավոր դադարեցումը կարող է վերացվել.

Correct! Wrong!

294. Մինչև ձերբակալման արձանագրությունը հայտարարելն արգելանքի վերցված անձն իրավունք չունի․

Correct! Wrong!

295. Քաղաքացիական հայցից հրաժարվելը քրեական դատավարությունում հանգեցնում է․

Correct! Wrong!

296. Տեսակապի միջոցով վկայի և տուժողի հարցաքննություն իրականացնելու հիմք չէ.

Correct! Wrong!

297. Պարզ թղթային արձանագրությունը գործի նյութերին կցվում է.

Correct! Wrong!

298. Քննիչի կողմից ներկայացված կալանավորման միջնորդության քննության դատական նիստին դատախազն իրավունք ունի մասնակցել, եթե.

Correct! Wrong!

299. Մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող աշխատողի լիազորությունները համարվում են կասեցված.

Correct! Wrong!

300. Ո՞ր դատողությունն է ճիշտ․

Correct! Wrong!

301. Քրեական դատավարությունում վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու հիմք չէ.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 2021, 251-301