ՀՀ վարչական իրավունք, 2021, 119-160

119. Վարչական մարմինը վարույթի մասնակիցներին վարչական ակտի ընդունման մասին իրազեկում է.

Correct! Wrong!

120. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` վարչական ակտի հիմնավորում պարունակելու պահանջը.

Correct! Wrong!

121. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում նախատեսված է, որ, որպես կանոն, գրավոր վարչական ակտի հանձնումը պետք է կատարվի.

Correct! Wrong!

122. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` վարչական մարմնի որոշումն ունի արտաքին ներգործություն, եթե.

Correct! Wrong!

123. ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը կայացրել է «X» իրավաբանական անձին օրենքով սահմանված պատասխանատվության ենթարկելու մասին որոշում: Սույն որոշումը.

Correct! Wrong!

124. Վարչական ակտի տեսակ է.

Correct! Wrong!

125. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ ժառանգության իրավունքի վկայագրի տրամադրումը մերժելիս նոտարի և քաղաքացու միջև առկա են.

Correct! Wrong!

126. Ժառանգության իրավունքի վկայագիրը ՀՀ իրավական համակարգում վարչական ա՞կտ է.

Correct! Wrong!

127. ՀՀ իրավական համակարգում նոտարը հանդիսանու՞մ է վարչական մարմին.

Correct! Wrong!

128. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ վարչական մարմնի կողմից ընդունված իրավական ակտը, որը ճանաչում է արդեն իսկ ծագած իրավունքի առկայությունը դրա վերականգնման միջոցով.

Correct! Wrong!

129. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ այն դեպքերում, երբ օրենսդիրը վարչական վարույթին վերաբերող հատուկ օրենքներում նախատեսել է հատուկ կարգավորումներ, ապա.

Correct! Wrong!

130. Վարչական ակտի առոչնչության հիմք է.

Correct! Wrong!

131. Վարչական վարույթի կասեցման հիմք է.

Correct! Wrong!

132. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ «Իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորում է.

Correct! Wrong!

133. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` օրենքի վերապահում նշանակում է, որ.

Correct! Wrong!

134. Վարչական ակտի տեսակներն են.

Correct! Wrong!

135. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` ժառանգության իրավունքի վկայագիրը.

Correct! Wrong!

136. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենքով համապատասխան կարգավորումների բացակայության պայմաններում վարչական վարույթների նկատմամբ կիրառելի են.

Correct! Wrong!

137. Վարչական վարույթի առավելագույն ժամկետը.

Correct! Wrong!

138. Վարչական իրավունքում ռեալ ակտը.

Correct! Wrong!

139. Վարչական իրավունքը.

Correct! Wrong!

140. Ստորև նշված ո՞ր նորմատիվ իրավական ակտով է կարգավորում վարչական մարմինների գործերի ենթակայության, վարչական մարմինների փոխօգնության, գրավոր վարչական ակտին ներկայացվող պահանջների հարցերը.

Correct! Wrong!

141. Ստորև նշվածներից ո՞րը վարչական մարմին չէ.

Correct! Wrong!

142. Վարչարարություն իրականացնելիս վարչական մարմիններին արգելվում է միայն ձևական պահանջների պահպանման նպատակով անձանց ծանրաբեռնել պարտականություններով կամ մերժել նրանց որևէ իրավունք տրամադրելը, եթե՝

Correct! Wrong!

143. Վարչական մարմինները պարտավոր են անհատական մոտեցում ցուցաբերել՝

Correct! Wrong!

144. Ըստ վարչարարության համաչափության սկզբունքի՝ ի՞նչ հատկանիշներ պետք է ունենան Սահմանադրությամբ և օրենքներով հետապնդվող նպատակին հասնելու միջոցները.

Correct! Wrong!

145. Ըստ հավաստիության կանխավարկածի սկզբունքի՝ վարչական մարմնի կողմից քննարկվող փաստական հանգամանքների վերաբերյալ անձի ներկայացրած տվյալները, տեղեկությունները համարվում են հավաստի բոլոր դեպքերում, քանի դեռ՝

Correct! Wrong!

146. Ինչպե՞ս է կոչվում վարչական մարմնի՝ վարչական ակտ ընդունելուն ուղղված գործունեությունը

Correct! Wrong!

147. Ինչպե՞ս են վարչական վարույթին ներգրավվում երրորդ անձինք.

Correct! Wrong!

148. Վարչական մարմնի պաշտոնատար անձն իրավունք չունի քննարկելու և լուծելու գործը, եթե նա՝

Correct! Wrong!

149. Ո՞ր վարչական մարմնի իրավասությանն է վերապահված անշարժ գույքին վերաբերող հացերի լուծումը՝

Correct! Wrong!

150. Ո՞ր վարչական մարմնի իրավասությանն է ֆիզիկական անձին վերաբերող հարցերի լուծումը

Correct! Wrong!

151. Եթե փոխօգնությունը կարող են տրամադրել մեկից ավելի վարչական մարմիններ, ապա հայցող վարչական մարմինը փոխօգնություն տրամադրելու համար ո՞ր վարչական մարմնին պետք է դիմի՝

Correct! Wrong!

152. Նշվածներից որո՞նք են վարչական մարմնին փոխօգնություն չտրամադրելու հիմքերը.

Correct! Wrong!

153. Ո՞ր դեպքում հայցվող վարչական մարմինն իրավունք ունի չտրամադրելու հայցվող փոխօգնությունը.

Correct! Wrong!

154. Ինչպե՞ս է որոշվում փոխօգնության կարգով ձեռնարկվելիք միջոցների իրավաչափությունը.

Correct! Wrong!

155. Բացի վարչական ակտի հասցեատիրոջից ու երրորդ անձանցից, ովքե՞ր կարող են հանդես գալ վարչական վարչական վարույթում.

Correct! Wrong!

156. Արդյո՞ք վարչական վարույթում որպես վարույթի մասնակցի ներկայացուցիչ հանդես գալու համար անհրաժեշտ է լիազորագրի նոտարական վավերացում.

Correct! Wrong!

157. Վարչական մարմնի պաշտոնատար անձն իրավունք չունի քննարկելու և լուծելու գործը, եթե նա`

Correct! Wrong!

158. Որո՞նք են վարչական վարույթի հարուցման հիմքերը`

Correct! Wrong!

159. Վարչական բողոք բերելը կասեցնում է բողոքարկվող վարչական ակտի կատարումը, բացառությամբ`

Correct! Wrong!

160. Շահերի բախման իրավիճակում ընդունված առ ոչինչ չհանդիսացող ոչ իրավաչափ վարչական ակտը`

Correct! Wrong!

ՀՀ վարչական իրավունք, 2021, 119-160