ՀՀ վարչական իրավունք, 2021, 61-89

61. Ո՞ր մարմին կարող է ներկայացվել վարչական կարգով բողոքը.

Correct! Wrong!

62. Ինչպե՞ս է վարչական վարույթում լուծվում հարցը, երբ ակտը բողոքարկվել է վարչական և դատական կարգով միաժամանակ.

Correct! Wrong!

63. Համապատասխան իրավասու վարչական մարմնի որոշումն անձին պետական կենսաթոշակի նշանակման մասին հանդիսանում է.

Correct! Wrong!

64. Ո՞ր դեպքում վարչական բողոք բերելը չի կասեցնում բողոքարկվող վարչական ակտի կատարումը: Այն դեպքում, երբ անհապաղ կատարումն անհրաժեշտ է.

Correct! Wrong!

65. Ինչո՞վ է առաջնորդվում վարչական մարմինը վարչական բողոքը քննարկելիս.

Correct! Wrong!

66. Քննարկելով վարչական ակտի վերաբերյալ բերված վարչական բողոքը` վարչական մարմինը, որն ընդունել է բողոքարկվող վարչական ակտը, իրավասու է.

Correct! Wrong!

67. Համապատասխան իրավասու վարչական մարմնի կողմից անձին պետական կենսաթոշակի գումարի վճարումը հանդիսանում է.

Correct! Wrong!

68. Ո՞ր մարմինն է իրականացնում վարչական ակտի հարկադիր կատարումը.

Correct! Wrong!

69. Պարտավոր անձը վարչական վարույթում հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու մասին.

Correct! Wrong!

70. Ինչպե՞ս պետք է կազմվի և պարտավոր անձին հանձնվի հարկադրանքի միջոցների կիրառման մասին նախազգուշացումը վարչական վարույթում.

Correct! Wrong!

71. Ա-ն դիմում է վարչական մարմին որոշակի լիցենզավորված գործունեությամբ զբաղվելու համար լիցենզիա ստանալու համար: Օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական մարմինը լիցենզիա չի տրամադրել և դիմումին էլ ոչ մի պատասխան չի ներկայացրել: Կարո ՞ղ է անձը հաստատված համարել "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 48-րդ հոդվածի հիմքով հայցվող իրավունքի տրամադրումը.

Correct! Wrong!

72. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` վարչական մարմնի վարչական ակտը պետք է պարունակի նշում.

Correct! Wrong!

73. ՀՀ ո՞ր պաշտոնատար անձի որոշումները վարչական ակտ չեն կարող հանդիսանալ.

Correct! Wrong!

74. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի արձանագրությունը, լինելով արտաքին ներգործության անհատական իրավական ակտ` ընդունված հանրային իրավունքի բնագավառում, որն ակտի հասցեատերերի համար առաջացնում է իրավական հետևանքներ, հանդիսանու ՞մ է վարչական ակտ.

Correct! Wrong!

75. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի գործողությունը չի տարածվում.

Correct! Wrong!

76. X կուսակցությունն իրավասու վարչական մարմնին տեղեկացնում է, որ ցանկանում է հանրահավաք անցկացնել: Իրավասու վարչական մարմինը X կուսակցությունից պահանջում է օրենքով չնախատեսված տեղեկություններ կուսակցության բոլոր անդամների մասին: Իրավասու վարչական մարմինը.

Correct! Wrong!

77. Վստահության իրավունքն առաջանում է.

Correct! Wrong!

78. Վստահության իրավունքը վերաբերում է.

Correct! Wrong!

79. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` վարչական ակտի հատկանիշ է հանդիսանում.

Correct! Wrong!

80. Ստորև նշվածներից ոչ իրավաչափ վարչարարության, իսկ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի VII բաժնով նախատեսված դեպքերում` նաև իրավաչափ վարչարարության հետևանքով անձանց պատճառված վնասի համար ո՞վ կարող է կրել պատասխանատվություն.

Correct! Wrong!

81. Ինչպե՞ս է իրականացվում վնասի հատուցումը վարչական վարույթում.

Correct! Wrong!

82. Ե՞րբ է բացառվում հետևանքները վերացնելը վարչական վարույթում.

Correct! Wrong!

83. Եթե անձը մեղք ունի ոչ իրավաչափ դրության առաջացման համար, ապա նա ո՞ր դեպքում կարող է պահանջել հետևանքների վերացում վարչական վարույթում.

Correct! Wrong!

84. Կաշկանդված վարչարարության է հանդիսանում.

Correct! Wrong!

85. Վարչական վարույթում վնասի հատուցում պահանջող անձն ի՞նչ չափով է կրում վնասի հետևանքների վերացման ծախսերը.

Correct! Wrong!

86. Ո՞ր մարմին պետք է ներկայացվի վնասի հատուցման պահանջը.

Correct! Wrong!

87. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման, եթե ներկայացվել են այնպիսի փաստաթղթեր, որոնցից ակնհայտ է, որ տվյալ վարչական ակտով ըստ էության պետք է ընդունվեր այլ որոշում.

Correct! Wrong!

88. Վարչական մարմնի կողմից հատուցման պահանջն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մերժելու կամ դիմումը չքննարկելու դեպքում վնաս կրած անձն ինչպե՞ս կարող է բողոքարկել այդ ակտը.

Correct! Wrong!

89. Եթե վնասը պատճառել են մեկից ավելի պատասխանատվություն կրողներ, ապա վարչական վարույթում.

Correct! Wrong!

ՀՀ վարչական իրավունք, 2021, 61-89