ՀՀ վարչական իրավունք, 2021, 1-30

1. Ի՞նչ իմաստ ունի "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքում "վարչարարություն" հասկացությունը.

Correct! Wrong!

2. Հայեցողական լիազորություն իրականացնելիս վարչական մարմինը.

Correct! Wrong!

3. Եթե դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի ընթացքում պարզվում է, որ ընդունվելիք վարչական ակտի համար անհրաժեշտ է որևէ տեղեկատվություն, որի տնօրինողն այլ վարչական մարմին է, իսկ դիմողն օրենքով չի կրում այն հավաստող ապացույց ներկայացնելու պարտականություն, ապա վարչական ակտ ընդունող վարչական մարմինը.

Correct! Wrong!

4. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի դիրքորոշման՝ վարչական մարմնի արագ գործելու պարտականությունը չի՞ բացառում վարչական վարույթի մասնակցի ծանուցվելու, լսվելու և ապացույցներ ներկայացնելու իրավունքների իրացման հնարավորությունը.

Correct! Wrong!

5. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` ո՞ր ակտն է իրավական նորմ պարունակում.

Correct! Wrong!

6. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` նորմատիվ ակտ է հանդիսանում.

Correct! Wrong!

7. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` վարչական ակտի հիմնական հատկանիշ է հանդիսանում.

Correct! Wrong!

8. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` վարչական ակտի առ ոչինչ լինելը հաստատված համարելու համար անհրաժեշտ է, որ.

Correct! Wrong!

9. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` վարչական ակտն առ ոչինչ չի կարող ճանաչվել, երբ վիճարկվում է.

Correct! Wrong!

10. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` հարկային օրենսդրության խախտման համար պատասխանատվություն կիրառելու ժամկետն անցնելու հիմքով պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտում արդեն իսկ առկա է.

Correct! Wrong!

11. Խաղաղ երթի ընթացքում մասնակիցները, դուրս գալով մայթերից և շարժվելով չսահմանված վայրերով (երթևեկելի փողոցներով), խոչընդոտում են ճանապարհային երթևեկությանը: Ոստիկանությունը ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ուժի կիրառմամբ ցրում է երթը: Նկարագրված իրավիճակում.

Correct! Wrong!

12. Անձը, դիմելով վարչական մարմին, ներկայացնում է ՀՀ վարչական դատարանի վճիռը, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքները մերժելու մասին ՀՀ վարչական վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների որոշումները: Ի լրումն ներկայացված փաստաթղթերի՝ վարչական մարմինը պահանջում է ներկայացնել նաև ՀՀ վարչական դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելը հավաստող ապացույց: Դրանով վարչական մարմինը վարչարարության ո՞ր սկզբունքն է խախտում.

Correct! Wrong!

13. Վարչարարությունում գործու՞մ է իրավահավասարության սկզբունքը.

Correct! Wrong!

14. Ձևական պահանջները չարաշահելու արգելքը վարչական մարմիններին վարչարարություն իրականացնելիս արգելում է.

Correct! Wrong!

15. Վարչական մարմինների լիազորությունները կարող են սահմանվել ենթաօրենսդրական ակտերով.

Correct! Wrong!

16. Ոստիկանությունը հրահանգում է խաղաղ ընթացք ստացած հանրահավաքի դադարեցման մասին: Ոստիկանությունն արձակում է.

Correct! Wrong!

17. Հեռահաղորդակցության արտոնագիր տրամադրելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմինն արտոնագիր տրամադրելու դեպքում միևնույն փաստական հանգամանքներում հինգ իրավաբանական անձանց արտոնագրելու դեպքում իրավունք ունի՞ մերժելու միևնույն փաստական հանգամանքներում վեցերորդ իրավաբանական անձին.

Correct! Wrong!

18. Եթե օրենքը վարչական մարմնին լիազորել է մանրածախ առևտրի կանոնները խախտած անհատ ձեռնարկատիրոջը նախազգուշացնել կամ տուգանել, ապա կարող է արդյո՞ք վարչական մարմինը դադարեցնել մանրածախ առևտրի կանոնները խախտած անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեությունը.

Correct! Wrong!

19. Վարչական մարմնի գործունեությունը, որը վերաբերում է միայն վարչական մարմնի ներքին կազմակերպչական հարցերին (վարչական մարմնի ներքին գործունեությունը) «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով վարչարարությու՞ն է.

Correct! Wrong!

20. Եթե վարչական մարմինը հիմնավոր կասկածներ ունի քննարկվող փաստական հանգամանքի ապացուցման պարտականությունը կրող վարչական վարույթի մասնակցի ներկայացրած բացատրություններում տեղ գտած տվյալների, տեղեկությունների իսկության վերաբերյալ, ապա.

Correct! Wrong!

21. Իրավաբանական անձին հեռահաղորդակցության բնագավառում արտոնագիր տալը «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով վարչարարությու՞ն է.

Correct! Wrong!

22. Վարչական մարմնի իրավասու ստորաբաժանման պետի հրամանն իր ենթակային` իրավաբանական անձին հեռահաղորդակցության բնագավառում արտոնագիր տալու հարց ուսումնասիրելու մասին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով վարչարարությու՞ն է.

Correct! Wrong!

23. Ո՞րն է վարչական վարույթի հասկացության բովանդակությունը՝ ըստ "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի.

Correct! Wrong!

24. Ի՞նչ փուլերից է բաղկացած վարչական վարույթը.

Correct! Wrong!

25. Ինչպե՞ս է եզրափակվում վարչական վարույթը.

Correct! Wrong!

26. Անմիջական սպառնացող վտանգը կանխելու կամ արդեն իսկ առաջացած վտանգի հետևանքները վերացնելու, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում ի՞նչ փուլով կարող է սահմանափակվել վարչական վարույթը.

Correct! Wrong!

27. Ովքե՞ր են հանդիսանում վարչական վարույթի մասնակիցները.

Correct! Wrong!

28. Վարչական մարմնի կողմից իրականացված փաստացի ներգործությունը (ռեալ ակտ).

Correct! Wrong!

29. Ե՞րբ կարող է հայտնվել բացարկ վարչական վարույթում.

Correct! Wrong!

30. Ո՞վ է որոշում ընդունում վարչական մարմնի ղեկավարին հայտնած բացարկի վերաբերյալ.

Correct! Wrong!

ՀՀ վարչական իրավունք, 2021, 1-30