ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 1-30

1. Վարչական դատավարության կարգը սահմանվում է.

Correct! Wrong!

2. Վարչական դատավարությունն իրականացվում է.

Correct! Wrong!

3. Հանրային իրավահարաբերություններից ծագող բոլոր վեճերն ընդդատյա՞ են ՀՀ վարչական դատարանին.

Correct! Wrong!

4. Հանրային իրավահարաբերությունների շարքին չեն դասվում.

Correct! Wrong!

5. Հանրային իրավահարաբերությունների շարքին են դասվում.

Correct! Wrong!

6. Մասնավոր իրավահարաբերություններից բխող պահանջը կարո՞ղ է ընդդատյա լինել ՀՀ վարչական դատարանին.

Correct! Wrong!

7. Ո՞ր պահից է ծագում վարչական դատավարական գործունակությունն իրավաբանական անձանց և հիմնարկների համար.

Correct! Wrong!

8. ՀՀ վարչական դատարանը մատնանշու՞մ է հայցադիմումներում առկա ձևական սխալները.

Correct! Wrong!

9. Իրավասու՞ է ՀՀ վարչական դատարանն առաջարկել ճշտել ոչ հստակ հայցային պահանջները, ոչ ճիշտ հայցատեսակները փոխարինել պատշաճ հայցատեսակներով, տարբերակել հիմնական և ածանցյալ պահանջները, համալրել ոչ բավարար փաստական տվյալները.

Correct! Wrong!

10. ՀՀ վարչական դատարանն իրավունք ունի՞ պահանջել, որ ներկայացվեն գործի փաստական հանգամանքները՝ պարզելու և գնահատելու համար անհրաժեշտ բոլոր ապացույցները.

Correct! Wrong!

11. Կաշկանդվա՞ծ է ՀՀ վարչական դատարանը վարչական դատավարության մասնակիցների ներկայացրած ապացույցներով, միջնորդություններով, առաջարկություններով, բացատրություններով և առարկություններով

Correct! Wrong!

12. Երրորդ անձինք օգտվում են կողմից բոլոր իրավունքներից, բացառությամբ.

Correct! Wrong!

13. Դատավորն իրավունք ունի՞ ստանձնելու թարգմանչի պարտականություններ.

Correct! Wrong!

14. Ովքե՞ր են վարչական դատավարության մասնակիցները.

Correct! Wrong!

15. Ի՞նչ չի կարող պահանջել հայցվորը վիճարկման հայցով.

Correct! Wrong!

16. Ե՞րբ է հնարավոր հայց ներկայացնել ՀՀ վարչական դատարան մի քանի հայցվորի (համահայցվորների) կողմից.

Correct! Wrong!

17. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված վարչական դատավարության սկզբունքներն են.

Correct! Wrong!

18. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված վարչական դատավարության սկզբունք չէ.

Correct! Wrong!

19. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված վարչական դատավարության սկզբունք է.

Correct! Wrong!

20. Վարչական դատարանում ինչպե՞ս է կողմը կատարում դատավարական գործողություններ.

Correct! Wrong!

21. Այն գործով, որին պետք է մասնակցեր մահացած կամ սահմանված կարգով մահացած ճանաչված քաղաքացու ժառանգը, եթե ժառանգությունը ոչ ոք դեռևս չի ընդունել, որպես ժառանգի ներկայացուցիչ ՀՀ վարչական դատարանում ո՞վ է հանդես գալիս.

Correct! Wrong!

22. ՀՀ վարչական դատարանը ե՞րբ կարող է հեռացնել վարույթից կողմի այն ներկայացուցչին, որը փաստաբան չէ կամ օրինական ներկայացուցիչ չէ կամ ի պաշտոնե ներկայացուցիչ չէ.

Correct! Wrong!

23. Վարչական դատավարությունում ստորև նշվածներից ո՞րը չի կարող որպես ապացույց գնահատվել.

Correct! Wrong!

24. Վիճարկման հայցով ապացուցման բեռը կրում է.

Correct! Wrong!

25. Պարտավորեցման հայցով ապացուցման բեռը կրում է.

Correct! Wrong!

26. Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ հանդիսացող կողմն իր տիրապետման տակ կամ ազդեցության ոլորտում եղած ո՞ր ապացույցներն է պարտավոր ներկայացնել ՀՀ վարչական դատարանին.

Correct! Wrong!

27. Իր տիրապետման տակ կամ ազդեցության ոլորտում գտնվող ո՞ր ապացույցներն է վարչական մարմինը նաև պարտավոր ներկայացնել.

Correct! Wrong!

28. Ապացուցման կարիք չունեցող փաստերն են.

Correct! Wrong!

29. Եթե բոլոր ապացույցները հետազոտելուց հետո գործի ելքը պայմանավորող որևէ փաստ մնում է չապացուցված, ապա դրա բացասական հետևանքներն ո՞վ է կրում.

Correct! Wrong!

30. Ի՞նչ կարող է անել ՀՀ վարչական դատարանը, եթե կողմը ոչնչացնում կամ թաքցնում է որևէ ապացույց կամ այլ եղանակով խոչընդոտում է դրա հետազոտմանը և գնահատմանը՝ դատավարության մյուս կողմի համար անհնարին կամ դժվարին դարձնելով ապացույցներ հավաքելը և ներկայացնելը.

Correct! Wrong!

ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 1-30