ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 121-150

121. Ի ՞նչ մասերից է կազմված ՀՀ վարչական դատարանի վճիռը.

Correct! Wrong!

122. Վարչական ակտի առ ոչինչ լինելը որոշվում է.

Correct! Wrong!

123. Այլևս իրավաբանական ուժ չունեցող միջամտող վարչական ակտի կամ կատարմամբ կամ որևէ այլ կերպ իրեն սպառած գործողության կամ անգործության իրավաչափությունը որոշվում է.

Correct! Wrong!

124. Վարչական դատավարությունում.

Correct! Wrong!

125. ՀՀ վարչական դատարանի գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ բողոք կարող է բերվել.

Correct! Wrong!

126. Վերաքննիչ բողոքում չի նշվում.

Correct! Wrong!

127. Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու հիմք չէ.

Correct! Wrong!

128. ՀՀ վերաքննիչ դատարանի` բողոքը վերադարձնելու մասին որոշումը.

Correct! Wrong!

129. ՀՀ վերաքննիչ դատարանը գործը պետք է քննի և որոշում կայացնի.

Correct! Wrong!

130. ՀՀ վերաքննիչ դատարանը դատական ակտը վերանայում է.

Correct! Wrong!

131. ՀՀ վարչական դատարանի ստորև նշված ո՞ր միջանկյալ դատական ակտը բողոքարկման ենթակա չէ.

Correct! Wrong!

132. Դատական ակտը բոլոր դեպքերում բեկանման ենթակա չէ, եթե.

Correct! Wrong!

133. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի իմաստով՝ նյութական իրավունքի նորմերը համարվում են խախտված կամ սխալ կիրառված, եթե ՀՀ վարչական դատարանը.

Correct! Wrong!

134. Հավաքի անցկացման մասին համայնքի ղեկավարի որոշումների և գործողությունների իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերը քննում և լուծում է.

Correct! Wrong!

135. Վարչական դատավարությունում վճռաբեկ բողոք բերած անձն իրավունք ունի դիմում ներկայացնելու բողոքը հետ վերցնելու մասին.

Correct! Wrong!

136. ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի` գործն ըստ էության լուծող դատական ակտը ՀՀ վճռաբեկ դատարան բողոքարկելու իրավունք ունեն.

Correct! Wrong!

137. Կարո՞ղ է ՀՀ վճռաբեկ դատարան ներկայացվել հայցի ապահովում կիրառելու, այն փոփոխելու կամ վերացնելու մասին միջնորդություն.

Correct! Wrong!

138. Վճռաբեկ բողոքը ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիմքով (բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար) ներկայացնելու դեպքում բողոք բերած անձը պետք է հիմնավորի, որ դրա վերաբերյալ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կնպաստի օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովմանը, մասնավորապես վճռաբեկ բողոքում հիմնավորելով, որ.

Correct! Wrong!

139. Վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու հիմք չէ, եթե.

Correct! Wrong!

140. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին ՀՀ վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում` գործը ՀՀ վճռաբեկ դատարանում ստանալուց հետո.

Correct! Wrong!

141. ՀՀ վճռաբեկ դատարանը վարչական գործի քննության արդյունքներով կայացնում է.

Correct! Wrong!

142. Ի՞նչ չի կարող կատարվել վարչական գործի նոր քննության ժամանակ.

Correct! Wrong!

143. Ի՞նչ ծավալով է իրականացվում գործի նոր քննությունը ստորադաս դատարանում.

Correct! Wrong!

144. Վարչական գործի նոր քննությունից հետո ՀՀ վարչական դատարանի կայացրած գործն ըստ էության լուծող դատական ակտն օրինական ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

145. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման հիմքերն են.

Correct! Wrong!

146. Նոր հանգամանքները հիմք են դատական ակտի վերանայման համար.

Correct! Wrong!

147. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով ՀՀ վարչական վերաքննիչ և ՀՀ վճռաբեկ դատարանների` օրինական ուժի մեջ մտած որոշումները վերանայում է.

Correct! Wrong!

148. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված հատուկ վարույթ է.

Correct! Wrong!

149. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված հատուկ վարույթ չէ.

Correct! Wrong!

150. Այն դեպքում, երբ վիճարկվում է որևէ նորմատիվ իրավական ակտի համապատասխանությունն ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ ակտին, ՀՀ վարչական դատարանը դատական ակտ կայացնելիս պարզում է.

Correct! Wrong!

ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 121-150