ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 171-195

171. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով կամ ՀՀ վարչական դատարանի սահմանած ժամկետում դատավարության մասնակցի կողմից ՀՀ վարչական դատարան չներկայացված ապացույցները ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանն ընդունու՞մ է.

Correct! Wrong!

172. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով ՀՀ վարչական դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը վերանայում է.

Correct! Wrong!

173. Շահագրգիռ անձն իրավասու՞ է վարչական դատավարության կարգով վիճարկելու ՀՀ Նախագահի կողմից ընդունած իրավական ակտի իրավաչափությունը.

Correct! Wrong!

174. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ եթե դատավարության մասնակիցը ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված ժամկետում չի իրացրել ՀՀ վարչական դատարանի որոշումն անմիջական բողոքարկման կարգով բողոքարկելու իր իրավունքը, ապա.

Correct! Wrong!

175. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` ՀՀ վարչական դատարան դիմելու իրավունքը վերապահված է.

Correct! Wrong!

176. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ վարչական դատավարության գործի փաստական հանգամանքներն ի պաշտոնե պարզելու սկզբունքը ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանին հնարավորություն ընձեռու՞մ է սեփական նախաձեռնությամբ ինքնուրույն լրացնել վերաքննիչ բողոքի իրավական հիմքերը.

Correct! Wrong!

177. ՀՀ վարչական դատարանը գործի քննության ցանկացած փուլում պարզելով, որ տվյալ հայցադիմումի պահանջն ընդդատյա չէ ՀՀ վարչական դատարանին.

Correct! Wrong!

178. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ հայցադիմում ներկայացնելու իրավունքի ակնհայտ բացակայության պարագայում ՀՀ վարչական դատարանը.

Correct! Wrong!

179. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք վճռաբեկ բողոք կարող են բերել.

Correct! Wrong!

180. Վիճարկման հայցի առարկա կարող է դառնալ.

Correct! Wrong!

181. Ի՞նչ կարող է պահանջել հայցվորը ճանաչման հայցով.

Correct! Wrong!

182. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` շահագրգիռ անձն իրավունք ունի վիճարկման հայցով պահանջել անվավեր ճանաչել ժառանգության իրավունքի վկայագիրը.

Correct! Wrong!

183. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի մոտ ՀՀ վարչական դատարան դիմելու իրավունքի առկայության հարցը պետք է դիտարկել հետևյալ պայմանների համատեքստում.

Correct! Wrong!

184. Զուգորդվող վարչական ակտի միջամտող դրույթներն անվավեր ճանաչելու պահանջ կարող է ներկայացվել.

Correct! Wrong!

185. Համապատասխան պաշտոնատար անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջի մասին հայցը.

Correct! Wrong!

186. Գործի վարույթը կարճելու մասին ՀՀ վարչական դատարանը.

Correct! Wrong!

187. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 29-րդ գլխով սահմանված կարգով անձին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին գործերով օրենքով նախատեսված դեպքերում վարչական դատարան կարող են դիմել նաև՝

Correct! Wrong!

188. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի՝ անհետաձգելի միջամտության որոշման բողոքարկման վարույթի հիմքը՝

Correct! Wrong!

189. Դատավարական իրավունակությունը ճանաչվում է.

Correct! Wrong!

190. ՀՀ դատական դեպարտամենտի ղեկավարի հրամանով աշխատանքից ազատվել է դատական ծառայող Հակոբ Հակոբյանը: Հակոբ Հակոբյանը ցանկանում է վեճը լուճել դատական կարգով: Ո՞ր դատարան պետք է դիմի Հակոբ Հակոբյանը:

Correct! Wrong!

191. Իրավասու՞ են արդյոք վարչական մարմինները կամ պաշտոնատար անձինք դիմել ՀՀ վարչական դատարան` ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց որոշակի իրավունքներից զրկելու պահանջով.

Correct! Wrong!

192. Ճանաչման հայցով հայցվորը կարող է պահանջել

Correct! Wrong!

193. Անձի կողմից ՀՀ վարչական դատարան է ներկայացվել հայցադիմում՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ միջամտող վարչական ակտի առոչինչ լինելը ճանաչելու պահանջի մասին: Գործի քննության արդյունքում դատարանը կարո՞ղ է վարչական ակտը ճանաչել անվավեր

Correct! Wrong!

194. Հակընդդեմ հայց

Correct! Wrong!

195. Այն դեպքում, երբ վարչական մարմինը համարում է, որ այլ վարչական մարմնի վարչական ակտով, գործողությամբ կամ անգործությամբ խախտվել կամ անմիջականորեն կարող են խախտվել պետության կամ համայնքի իրավունքները

Correct! Wrong!

ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 171-195