ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 31-60

31. Վարչական դատավարությունում ի՞նչ ձևով չի կարող իրականացվել ապացույցների ապահովումը.

Correct! Wrong!

32. Վարչական դատավարությունում ստորև նշվածներից ո՞վ կարող է որպես վկա հարցաքննվել.

Correct! Wrong!

33. Դատարանում որպես վկա հանդես գալիս առանձին հարցի վերաբերյալ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իրավունք ունեն.

Correct! Wrong!

34. Ըստ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի՝ պարտադի՞ր է հանձնարարությունն ստացած դատարանի համար դատական հանձնարարության մասին որոշումը.

Correct! Wrong!

35. ՀՀ սահմանադրական դատարանն իրավունք ունի՞ անհրաժեշտ ապացույցներ ձեռք բերելը հանձնարարել ՀՀ վարչական դատարանին.

Correct! Wrong!

36. Ո՞ր գործերով ՀՀ սահմանադրական դատարանը կարող է անհրաժեշտ ապացույցներ ձեռք բերելը հանձնարարել ՀՀ վարչական դատարանին.

Correct! Wrong!

37. Վկան պարտավո՞ր է ներկայանալ ՀՀ վարչական դատարան դատարանի կանչով.

Correct! Wrong!

38. Վարչական դատավարությունում ովքե՞ր չեն կարող հարցաքննվել որպես վկա.

Correct! Wrong!

39. Գրավոր ապացույցներ համարվու՞մ են էլեկտրոնային կամ կապի այլ միջոցով վարչական գործով ստացված նյութերը.

Correct! Wrong!

40. Վարչական դատավարությունում ո՞ր դեպքերում են պարտադիր ներկայացվում փաստաթղթերի բնօրինակները.

Correct! Wrong!

41. Ի՞նչ կարող է պահանջել ՀՀ վարչական դատարանն օտարալեզու գրավոր ապացույց ներկայացրած գործին մասնակցող անձից.

Correct! Wrong!

42. Փորձագետն իրեն հանձնարարված փորձաքննությունը.

Correct! Wrong!

43. Ե՞րբ է ՀՀ վարչական դատարանը զննում կատարում տեղում.

Correct! Wrong!

44. Անձը դիմել է անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե` խնդրելով գրանցել ձեռք բերված անշարժ գույքը: Վարչական մարմինը մերժել է դիմումը՝ պատճառաբանելով, որ դիմողը չի ապացուցել տվյալ անշարժ գույքը ձեռք բերելու փաստը, բացի այդ, անշարժ գույքը գտնվում է արգելանքի տակ: Անձը վարչական դատավարության կարգով պարտավորեցման հայց է հարուցում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի դեմ: Տվյալ դեպքում ո՞վ է կրում նշված փաստերի ապացուցման պարտականությունը.

Correct! Wrong!

45. Օրերով հաշվարկվող ժամկետներում չեն ներառվում.

Correct! Wrong!

46. Ի՞նչ ժամկետներում և ի՞նչ կարգով է ՀՀ վարչական դատարանը քննում բաց թողնված դատավարական ժամկետներով պայմանավորված գործողություններ կատարելու իրավունքը վերականգնելու մասին միջնորդությունը.

Correct! Wrong!

47. Կարո՞ղ են կողմերը բողոքարկել բաց թողնված դատավարական ժամկետի վերականգնման միջնորդությունը մերժելու մասին ՀՀ վարչական դատարանի կայացրած որոշումը

Correct! Wrong!

48. Դատավարական գործողությունները կատարվում են.

Correct! Wrong!

49. Ինչի՞ց են կազմված դատական ծախսերն՝ ըստ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի.

Correct! Wrong!

50. Վարչական դատավարությունում պետական տուրքի չափի, դրա վճարումից ազատելու, պետական տուրքի վճարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետելու և դրա չափը նվազեցնելու հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են.

Correct! Wrong!

51. Ինչպե՞ս է դատարանը որոշում փորձագետների և թարգմանիչների վճարվելիք գումարների չափը՝ համաձայն ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի.

Correct! Wrong!

52. Ո՞ր մարմինն է որոշում փորձագետների և թարգմանիչների վճարվելիք գումարների չափը.

Correct! Wrong!

53. Ծանուցագիրն ստանալուց հրաժարվելը հավասարեցվում է.

Correct! Wrong!

54. ՀՀ վարչական դատարանում գործը հարուցելու հիմքն է.

Correct! Wrong!

55. Վիճարկման հայցով հայցվորը կարող է պահանջել.

Correct! Wrong!

56. Եթե մինչև վիճարկման հայց ներկայացնելը միջամտող վարչական ակտը բողոքարկվել է վարչական կարգով, ապա հայցը.

Correct! Wrong!

57. Ի՞նչ կարող է պահանջել հայցվորը գործողության կատարման հայցով.

Correct! Wrong!

58. Ի՞նչ կարող է պահանջել հայցվորը գործողության կատարման հայցով.

Correct! Wrong!

59. Ի՞նչ չի կարող պահանջել հայցվորը գործողության կատարման հայցով.

Correct! Wrong!

60. Ճանաչման հայցով հայցվորը կարող է պահանջել ճանաչելու որևէ իրավահարաբերության առկայությունը կամ բացակայությունը.

Correct! Wrong!

ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 31-60