ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 2021, 118-147

118. Ի ՞նչ մասերից է կազմված ՀՀ վարչական դատարանի վճիռը.

Correct! Wrong!

119. Վարչական ակտի առ ոչինչ լինելը որոշվում է.

Correct! Wrong!

120. Այլևս իրավաբանական ուժ չունեցող միջամտող վարչական ակտի կամ կատարմամբ կամ որևէ այլ կերպ իրեն սպառած գործողության կամ անգործության իրավաչափությունը որոշվում է.

Correct! Wrong!

121. Վարչական դատավարությունում.

Correct! Wrong!

122. ՀՀ վարչական դատարանի գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ բողոք կարող է բերվել.

Correct! Wrong!

123. Վերաքննիչ բողոքում չի նշվում.

Correct! Wrong!

124. Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու հիմք չէ.

Correct! Wrong!

125. ՀՀ վերաքննիչ դատարանի` բողոքը վերադարձնելու մասին որոշումը.

Correct! Wrong!

126. ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանը գործը պետք է քննի և որոշում կայացնի.

Correct! Wrong!

127. ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանը դատական ակտը վերանայում է.

Correct! Wrong!

128. ՀՀ վարչական վարչական դատարանի ստորև նշված ո՞ր միջանկյալ դատական ակտը բողոքարկման ենթակա չէ.

Correct! Wrong!

129. Դատական ակտը բոլոր դեպքերում բեկանման ենթակա չէ, եթե.

Correct! Wrong!

130. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի իմաստով՝ նյութական իրավունքի նորմերը համարվում են խախտված կամ սխալ կիրառված, եթե ՀՀ վարչական դատարանը.

Correct! Wrong!

131. Հավաքի անցկացման մասին համայնքի ղեկավարի որոշումների և գործողությունների իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերը քննում և լուծում է.

Correct! Wrong!

132. Վարչական դատավարությունում վճռաբեկ բողոք բերած անձն իրավունք ունի դիմում ներկայացնելու բողոքը հետ վերցնելու մասին.

Correct! Wrong!

133. ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի` գործն ըստ էության լուծող դատական ակտը ՀՀ վճռաբեկ դատարան բողոքարկելու իրավունք ունեն.

Correct! Wrong!

134. Կարո՞ղ է ՀՀ վճռաբեկ դատարան ներկայացվել հայցի ապահովում կիրառելու, այն փոփոխելու կամ վերացնելու մասին միջնորդություն.

Correct! Wrong!

135. Վճռաբեկ բողոքը ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիմքով (բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառության համար) ներկայացնելու դեպքում բողոք բերած անձը պետք է հիմնավորի, որ դրա վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառության համար, մասնավորապես վճռաբեկ բողոքում հիմնավորելով, որ`

Correct! Wrong!

136. Վարչական դատավարությունում վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու հիմք չէ, եթե.

Correct! Wrong!

137. Վարչական գործով վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին ՀՀ վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում` գործը ՀՀ վճռաբեկ դատարանում ստանալուց հետո.

Correct! Wrong!

138. ՀՀ վճռաբեկ դատարանը վարչական գործով բողոքի քննության արդյունքներով կայացնում է.

Correct! Wrong!

139. Ի՞նչ չի կարող կատարվել վարչական գործի նոր քննության ժամանակ.

Correct! Wrong!

140. Ի՞նչ ծավալով է իրականացվում գործի նոր քննությունը ստորադաս դատարանում.

Correct! Wrong!

141. Վարչական գործի նոր քննությունից հետո ՀՀ վարչական դատարանի կայացրած գործն ըստ էության լուծող դատական ակտն օրինական ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

142. Վարչական դատավարությունում նոր երևան եկած հանգամանքները հիմք են դատական ակտի վերանայման համար, եթե՝

Correct! Wrong!

143. Նոր հանգամանքները հիմք են դատական ակտի վերանայման համար.

Correct! Wrong!

144. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով ՀՀ վերաքննիչ վարչական և ՀՀ վճռաբեկ դատարանների` օրինական ուժի մեջ մտած որոշումները վերանայում է.

Correct! Wrong!

145. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված հատուկ վարույթ է.

Correct! Wrong!

146. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված հատուկ վարույթ չէ.

Correct! Wrong!

147. Այն դեպքում, երբ վիճարկվում է որևէ նորմատիվ իրավական ակտի համապատասխանությունն ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ ակտին, ՀՀ վարչական դատարանը դատական ակտ կայացնելիս պարզում է.

Correct! Wrong!

ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 2021, 118-147