ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 211-240

211. Ստորև թվարկվածներից ո՞րն է համարվում իրավաբանական անձի ստեղծման պահ.

Correct! Wrong!

212. ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի իմաստով երեխա է համարվում.

Correct! Wrong!

213. Ի՞նչ իրավական հետևանքներ է ունենում նորացումը սկզբնական պարտավորության հետ կապված լրացուցիչ պարտավորությունների համար.

Correct! Wrong!

214. Քաղաքացին դատարանի վճռով ճանաչվել էր անգործունակ և նրա նկատմամբ խնամակալություն էր սահմանվել։ Խնամակալը երրորդ անձի հետ նվիրատվության պայմանագիր է կնքել անգործունակ անձի սեփական բնակարանի վերաբերյալ։ Տվյալ դեպքում.

Correct! Wrong!

215. Այն դեպքում, երբ տասնչորսից մինչև տասնութ տարեկան անչափահասը վնասը հատուցելու համար չունի բավարար եկամուտներ կամ այլ գույք.

Correct! Wrong!

216. Խնամակալի կամ հսկողություն իրականացնելու համար պարտավոր կազմակերպության անգործունակ ճանաչված քաղաքացու վնասի հատուցման պարտականությունը.

Correct! Wrong!

217. Սահմանափակ գործունակ ճանաչված քաղաքացու պատճառած վնասը հատուցում է.

Correct! Wrong!

218. Գործունակ քաղաքացին, ինչպես նաև տասնչորսից մինչև տասնութ տարեկան անչափահասը, ով վնաս է պատճառել այնպիսի վիճակում, երբ նա չէր կարող գիտակցել իր գործողությունների նշանակությունը կամ ղեկավարել դրանք.

Correct! Wrong!

219. Եթե վնասը պատճառվել է տուժողի կյանքին կամ առողջությանը, դատարանը, տուժողի ու վնաս պատճառողի գույքային դրության, ինչպես նաև այլ հանգամանքների հաշվառմամբ.

Correct! Wrong!

220. Ձեռքբերման վաղեմության ուժով գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ծագումը որոշվում է այն պետության իրավունքով.

Correct! Wrong!

221. Առավել վտանգ ստեղծող գործունեությամբ պատճառված վնասի համար վնասը հատուցելու պարտականությունը դրվում է.

Correct! Wrong!

222. Վնասը համատեղ պատճառած անձինք տուժողի առջև կրում են.

Correct! Wrong!

223. Պարտատերն իրավունք ունի չընդունել պարտավորության մաս առ մաս կատարումը, եթե այլ բան նախատեսված չէ.

Correct! Wrong!

224. Նշվածներից ո՞րն է ճիշտ.

Correct! Wrong!

225. Տուժողի դիտավորության հետևանքով ծագած վնասը.

Correct! Wrong!

226. Ճանապարհին գտնվող շարժական գույքի նկատմամբ գործարքով սեփականության իրավունքի և այլ գույքային իրավունքների ծագումն ու դադարումը որոշվում է.

Correct! Wrong!

227. Եթե տուժողի կոպիտ անզգուշությունը նպաստել է վնասի առաջացմանը կամ մեծացմանը, ապա.

Correct! Wrong!

228. Գործարքի ձևը որոշվում է.

Correct! Wrong!

229. Նշվածներից ո՞րն է ճիշտ.

Correct! Wrong!

230. Արտասահմանում կնքված գործարքի ձևը չպահպանելը.

Correct! Wrong!

231. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն կերակրողի մահվամբ ծագած վնասները հատուցելիս հաշվի առնվու՞մ է տուժողի մեղքը.

Correct! Wrong!

232. Արտերկրում տրված լիազորագրի ձևը չպահպանելը.

Correct! Wrong!

233. Հաշվի առնելով վնաս պատճառած քաղաքացու գույքային դրությունը՝ վնասի հատուցման չափը.

Correct! Wrong!

234. Փոխառու իրավաբանական անձի վերակազմակերպման դեպքում ու՞մ են անցնում գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրով նրա իրավունքներն ու պարտականությունները.

Correct! Wrong!

235. Փոխառու քաղաքացու մահվամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրով.

Correct! Wrong!

236. Միակողմանի գործարքներից ծագող պարտավորությունների նկատմամբ կիրառվում է այն պետության իրավունքը.

Correct! Wrong!

237. Կերակրողի մահվամբ հասցված վնասը վնաս կրած անձանց հատուցվում է.

Correct! Wrong!

238. Ի՞նչ ձևով է կնքվում կապալի պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

239. Տուժողի կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման գումարը.

Correct! Wrong!

240. Փախստականի անձնական օրենքը.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 211-240