ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 241-270

241. Օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի քաղաքացիական գործունակությունը ՀՀ-ում կնքված գործարքներով.

Correct! Wrong!

242. Իրավական ի՞նչ հետևանքների է հանգեցնում պարտավորության մեջ անձանց փոփոխվելը հայցային վաղեմության համար.

Correct! Wrong!

243. Օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի քաղաքացիական գործունակությունը ՀՀ-ում վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորություններով որոշվում է.

Correct! Wrong!

244. Ոչ առևտրային կազմակերպության անվանումը պետք է ցուցում պարունակի.

Correct! Wrong!

245. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

246. Ինչի՞ համար է կնքվում կապալի պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

247. Իր պարտավորությունների համար ինչո՞վ է պատասխանատու տնտեսական ընկերությունը.

Correct! Wrong!

248. Ի՞նչ փաստաթղթի հիման վրա է գործում ներկայացուցչությունը.

Correct! Wrong!

249. Պարտապանն իրավունք ունի պարտավորությունը կատարել ժամկետից շուտ, եթե այլ բան նախատեսված չէ.

Correct! Wrong!

250. Ու՞մ է հանձնվում կապալի պայմանագրով կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքը.

Correct! Wrong!

251. Ի՞նչ փաստաթղթի հիման վրա է գործում մասնաճյուղը.

Correct! Wrong!

252. Ո՞վ է նշանակում ներկայացուցչության ղեկավարին.

Correct! Wrong!

253. Ո՞վ է նշանակում մասնաճյուղի ղեկավարին.

Correct! Wrong!

254. Եթե այլ բան նախատեսված չէ կապալի պայմանագրով, ապա ո՞վ է որոշում պատվիրատուի առաջադրանքը կատարելու եղանակները.

Correct! Wrong!

255. Ստորև թվարկվածներից ի՞նչ բնույթի գործունեություն չի կարող իրականացնել հիմնարկը.

Correct! Wrong!

256. Ստորև թվարկվածներից ո՞րն է իրավաբանական անձ.

Correct! Wrong!

257. Գույքը պատրաստելու համար կնքված կապալի պայմանագրով ու՞մ են փոխանցվում այդ գույքի նկատմամբ իրավունքները.

Correct! Wrong!

258. Ի՞նչ փաստաթղթի հիման վրա է գործում հիմնարկը.

Correct! Wrong!

259. Ի՞նչ իրավական հետևանքներ է առաջացնում հիմնական պահանջով հայցային վաղեմության ժամկետի ավարտը լրացուցիչ պահանջների համար (գրավ, տուժանք, պահում, երաշխավորություն, նախավճար).

Correct! Wrong!

260. Բանկային ավանդի պայմանագիրը, որով ավանդատուն քաղաքացի է.

Correct! Wrong!

261. Համիրավ պարտատերերից մեկի հանդեպ պարտավորությունը լրիվ կատարելը պարտապանին.

Correct! Wrong!

262. Եթե լուծարվող իրավաբանական անձի գույքի արժեքն անբավարար է պարտատերերի պահանջները բավարարելու համար, ապա այն կարող է լուծարվել միայն.

Correct! Wrong!

263. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

264. Քաղաքացու հետ բանկային ավանդի պայմանագիր կնքելը և նրա ավանդի հաշվին դրամական միջոցներ մուծելը հավաստվում է.

Correct! Wrong!

265. Կարո՞ղ է պետական մարմինը հանդես գալ որպես տնտեսական ընկերակցության մասնակից.

Correct! Wrong!

266. Ո՞ր դեպքում կապալառուն իրավունք ունի իր պարտավորությունների կատարմանը մասնակից դարձնել ենթակապալառուներին.

Correct! Wrong!

267. Բանկային հաշվի պայմանագրով հաշվում մուտք եղած դրամական միջոցները բանկը.

Correct! Wrong!

268. Ի՞նչ իրավական հետևանքներ է նախատեսում ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը խաբեության, բռնության, սպառնալիքի ազդեցության ներքո, մեկ կողմի ներկայացուցչի մյուս կողմի հետ չարամիտ համաձայնությամբ կամ ծանր հանգամանքների բերումով կնքված գործարքի մյուս կողմից տուժողի ստացած գույքի, ինչպես նաև մյուս կողմից նրան հասանելիքի համար.

Correct! Wrong!

269. Բանկային սպասարկում մատուցելու բանկի հնարավորությունների բացակայության պատճառաբանությամբ բանկը.

Correct! Wrong!

270. Կապալի պայմանագրի առկայության դեպքում իրավունք ունի՞ պատվիրատուն առանձին աշխատանքների կատարման պայմանագրեր կնքել նաև այլ անձանց հետ.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 241-270