ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 361-390

361. Ու՞մ սեփականությունն է հանդիսանում հիմնադիրների (մասնակիցների)` հասարակական միավորմանը հանձնած գույքը.

Correct! Wrong!

362. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործում հասարակական միավորումն իր գույքը.

Correct! Wrong!

363. Պատասխանատու՞ են հասարակական միավորման մասնակիցները տվյալ հասարակական միավորման պարտավորությունների համար.

Correct! Wrong!

364. Պատասխանատու՞ են հասարակական միավորումներն իրենց մասնակիցների պարտավորությունների համար.

Correct! Wrong!

365. Ե՞րբ է պայմանագիրը համարվում կնքված, եթե օրենքին համապատասխան պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է նաև հանձնել գույք.

Correct! Wrong!

366. Ո՞վ է վճարում ապրանքների համար, երբ պետական կարիքների համար ապրանքները մատակարարվում են բեռնման կարգադրագրում նշված ստացողներին.

Correct! Wrong!

367. Մտավոր գործունեության արդյունքի հեղինակի իրավունքը (հեղինակության իրավունքը).

Correct! Wrong!

368. Ի՞նչ ձևով պետք է կնքվի տուժանքի մասին համաձայնությունը.

Correct! Wrong!

369. Պետական պայմանագրով գնորդի կողմից ապրանքների համար վճարելիս գնորդի այդ պարտավորությամբ ի՞նչ է համարվում պետական պատվիրատուն.

Correct! Wrong!

370. Նոտարը վավերացնում է այն բոլոր փաստաթղթերի վրա եղած.

Correct! Wrong!

371. Կարո՞ղ է հավատարմագրային կառավարիչը գույքի հավատարմագրային կառավարման պայմանագրով լինել շահառու.

Correct! Wrong!

372. Հեղինակության իրավունքն.

Correct! Wrong!

373. Ի՞նչ հետևանք ունի ներկայացուցչին տրված նվիրատվության կատարման այն լիազորագիրը, որում նշված չէ նվիրառուն և սահմանված չէ նվիրատվության առարկան.

Correct! Wrong!

374. Եթե պետական պատվիրատուի հրաժարվելը պետական պայմանագրով նախատեսված ապրանքներից հանգեցրել է պետական պայմանագրի լուծման կամ փոփոխման, ապա ո՞վ է հատուցում դրա հետևանքով գնորդին պատճառված վնասները.

Correct! Wrong!

375. Մտավոր գործունեության արդյունքների կամ քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների, ապրանքների և ծառայությունների անհատականացման միջոցների (այսուհետ` անհատականացման միջոցներ) նկատմամբ գույքային իրավունքների տիրապետողը մտավոր սեփականության այդ օբյեկտն.

Correct! Wrong!

376. Ստորև թվարկվածներից ո՞ր դեպքում է աբոնենտի հետ կնքվում էներգամատակարարման պայմանագիր.

Correct! Wrong!

377. Ո՞ր պահից է կնքված համարվում էներգամատակարարման պայմանագիրը, եթե որպես աբոնենտ հանդես է գալիս կենցաղային սպառման համար էներգիա օգտագործող քաղաքացին.

Correct! Wrong!

378. Եթե այլ բան նախատեսված չէ կողմերի համաձայնությամբ, ապա ի՞նչ ժամկետով է կնքված համարվում էներգամատակարարման պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

379. Եթե մինչև էներգամատակարարման պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտը կողմերից որևէ մեկը չի հայտնում այն դադարելու կամ փոփոխելու կամ նոր պայմանագիր կնքելու մասին, ապա ի՞նչ ժամկետով է երկարաձգված համարվում որոշակի ժամկետով կնքված էներգամատակարարման պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

380. Եթե էներգամատակարարման պայմանագրով որպես աբոնենտ հանդես է գալիս էներգիան կենցաղային սպառման համար օգտագործող քաղաքացին, ապա նա որքա՞ն էներգիա իրավունք ունի օգտագործել.

Correct! Wrong!

381. Եթե էներգամատակարարման պայմանագրով աբոնենտն էներգիան կենցաղային սպառման համար օգտագործող քաղաքացի չէ, ապա ո՞վ է պարտավոր ապահովել շահագործվող էներգետիկ ցանցերի պատշաճ տեխնիկական վիճակն ու անվտանգությունը.

Correct! Wrong!

382. Եթե շենքի կամ շինության վարձակալության պայմանագրում բացակայում է վարձավճարի չափի մասին պայմանը, ապա, ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի.

Correct! Wrong!

383. Ո՞ր դեպքում նվիրատուն իրավունք ունի վերացնել նվիրատվությունը.

Correct! Wrong!

384. Կարող է արդյո՞ք նվիրատուն վերացնել նվիրատվությունը, եթե նա նվիրառուից ավելի երկար ապրի.

Correct! Wrong!

385. Ի՞նչ է պարտավոր կատարել նվիրառուն նվիրատվության վերացման դեպքում.

Correct! Wrong!

386. Ինչի՞ նկատմամբ չեն կիրառվում նվիրատվության պայմանագիրը կատարելուց հրաժարվելու և նվիրատվությունը վերացնելու ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կանոնները.

Correct! Wrong!

387. Փոխանցվու՞մ են նվիրատվություն խոստացած նվիրատուի պարտականությունները նրա ժառանգներին (իրավահաջորդներին).

Correct! Wrong!

388 Ինչպե՞ս է կոչվում գույքի կամ իրավունքի նվիրատվությունը հանրօգուտ նպատակներով.

Correct! Wrong!

389. Ներքոշարադրյալներից ի ՞նչ իրավունք ունի պահանջել առանձնացող սեփականատերը բաժնային սեփականության մյուս մասնակիցներից, եթե բաժինը բնեղենով առանձնացնելը չի թույլատրվում օրենքով կամ դա անհնար է առանց ընդհանուր սեփականության ներքո գտնվող գույքին անհամաչափ վնաս պատճառելու.

Correct! Wrong!

390. Ի՞նչ իրավունք ունի պահանջել բաժնային սեփականության ցանկացած մասնակից գնելու նախապատվության իրավունքի խախտմամբ գույքի վաճառքի դեպքում.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 361-390