ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 391-420

391. Եթե իրադրության փոփոխման հետևանքով նվիրաբերված գույքի օգտագործումը նվիրաբերողի սահմանած նպատակին համապատասխան դառնում է անհնար, իսկ նվիրաբերող քաղաքացին մահացել է, գույքը ի՞նչ կարգով կարող է օգտագործվել այլ նպատակով.

Correct! Wrong!

392. Ինչպե՞ս է տեղի ունենում սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալի բաժնեմասի անցումը ընկերության մասնակից քաղաքացիների ժառանգներին և իրավաբանական անձանց իրավահաջորդներին.

Correct! Wrong!

393. Եթե այլ բան նախատեսված չէ վարձակալության պայմանագրով, ապա ու՞մ սեփականությունն են վարձակալած գույքի օգտագործման արդյունքում վարձակալի ստացած պտուղները, արտադրանքը և եկամուտը.

Correct! Wrong!

394. Ինչպիսի՞ հետևանք է առաջացնում վարձակալության պայմանագրում այնպիսի տվյալների բացակայությունը, որոնք թույլ են տալիս որոշակիորեն սահմանել այն գույքը, որը, որպես վարձակալության օբյեկտ, հանձնվում է վարձակալին.

Correct! Wrong!

395. Ի՞նչ ձևով է կնքվում շինության վարձակալության պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

396. Ի՞նչ ժամկետով է կնքված համարվում օրենքով սահմանված առավելագույն ժամկետը գերազանցող ժամկետով կնքված վարձակալության պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

397. Ի՞նչ վիճակում է վարձատուն պարտավոր գույքը տրամադրել վարձակալին.

Correct! Wrong!

398. Վարձակալության հանձնված գույքի ո՞ր թերությունների համար վարձատուն պատասխանատվություն չի կրում.

Correct! Wrong!

399. Ինչպե՞ս են որոշվում վարձակալի կողմից վճարվող վարձավճարը մուծելու կարգը, պայմանները և ժամկետները.

Correct! Wrong!

400. Եթե վարձակալության պայմանագրով որոշված չէ վարձավճարը մուծելու կարգը, ապա ի՞նչ կարգ է կիրառվում.

Correct! Wrong!

401. Ի՞նչ ժամկետում է կատարվում վարձակալության հանձնված գույքի հիմնական վերանորոգումը, եթե պայմանագրով այն որոշված չէ կամ առաջացել է անհետաձգելի անհրաժեշտություն.

Correct! Wrong!

402. Եթե մահացել է անշարժ գույք վարձակալած քաղաքացին, ապա ո՞ր դեպքում վարձատուն իրավունք ունի մերժել նրա ժառանգին պայմանագրի կողմ դառնալու մնացած ժամկետում.

Correct! Wrong!

403. Իրավունք ունի՞ վարձակալը վարձակալության պայմանագրով վարձակալության հանձնված գույքը հանձնել ենթավարձակալության.

Correct! Wrong!

404. Իրավունք ունի՞ վարձակալը վարձակալության պայմանագրով վարձակալության իրավունքը գրավ դնել.

Correct! Wrong!

405. Վարձակալի կողմից վարձակալության իրավունքը գրավ դնելու դեպքում ո՞վ է պատասխանատվություն կրում վարձատուի առջև.

Correct! Wrong!

406. Ի՞նչ ժամկետով կարող է կնքվել ենթավարձակալության պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

407. Ի՞նչ հետևանք կարող է առաջացնել վարձակալի կողմից պայմանագրով սահմանված վճարման ժամկետը լրանալուց հետո պարբերաբար կամ անընդմեջ երկու անգամից ավելի վարձավճարը չմուծելը.

Correct! Wrong!

408. Եթե վարձակալության պայմանագրի դադարման դեպքում վարձակալը վարձակալած գույքը վարձատուին վերադարձրել է ժամկետի խախտմամբ, ապա ի՞նչ իրավունք ունի վարձատուն.

Correct! Wrong!

409. Վարձույթի պայմանագրով վարձատուն ի՞նչ է պարտավորվում վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և օգտագործմանը հանձնել.

Correct! Wrong!

410. Ու՞մ սեփականությունն են համարվում վարձակալված գույքից վարձակալի կատարած բաժանելի բարելավումները, եթե այլ բան նախատեսված չէ վարձակալության պայմանագրով.

Correct! Wrong!

411. Ի՞նչ ժամկետով է կնքվում վարձույթի պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

412. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում վարձույթի պայմանագրով տրամադրված գույքը.

Correct! Wrong!

413. Իրավաբանական անձը, որի ֆիրմային անվանումը գրանցված է օրենքով սահմանված կարգով, ունի դրա օգտագործման.

Correct! Wrong!

414. Իրավունք ունե՞ն վարձակալը և նրա հետ մշտապես բնակվող քաղաքացիները թույլատրել բնակելի տարածությունում անհատույց բնակվելու ժամանակավոր բնակիչների.

Correct! Wrong!

415. Բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին կառավարության որոշումն օտարման ենթակա սեփականության սեփականատիրոջ կամ շահագրգիռ այլ անձի կողմից կարող է բողոքարկվել դատարան՝ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո.

Correct! Wrong!

416. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

417. Պետական բյուջեի միջոցները հանդիսանում են.

Correct! Wrong!

418. Գույքը ձեռք բերողին հանձնված է համարվում այն ձեռք բերողի կամ նրա նշած անձի.

Correct! Wrong!

419. Հեղինակը կարող է ստանձնել.

Correct! Wrong!

420. Համայնքի բյուջեի միջոցները հանդիսանում են.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 391-420