ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 421-450

421. Եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով, պայմանագրով գույքը ձեռք բերողի սեփականության իրավունքը ծագում է.

Correct! Wrong!

422. Հեղինակային իրավունքը տարածվում է.

Correct! Wrong!

423. Հեղինակային իրավունքը չի տարածվում.

Correct! Wrong!

424. Հեղինակային իրավունքի օբյեկտ չեն.

Correct! Wrong!

425. Ու՞մ պարտականությունն է վարձակալության հանձնված բնակելի տարածության ընթացիկ վերանորոգումը.

Correct! Wrong!

426. Ամուսիններից մեկի պարտավորությունների համար կարող է բռնագանձում տարածվել նրա սեփականության ներքո գտնվող գույքի, ինչպես նաև.

Correct! Wrong!

427. Գույքային իրավունքների սահմանափակումները կիրառվում են.

Correct! Wrong!

428. Ու՞մ պարտականությունն է վարձակալության հանձնված բնակելի տարածության հիմնական վերանորոգումը.

Correct! Wrong!

429. Եթե այլ բան նախատեսված չէ բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագրով, ապա վարձակալն ի՞նչ պարբերականությամբ պետք է մուծի վարձավճարը.

Correct! Wrong!

430. Ի՞նչ ժամկետով է կնքված համարվում բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագիրը, եթե վարձակալության ժամկետը պայմանագրով որոշված չէ.

Correct! Wrong!

431. Կեղծանվամբ կամ անանուն ստեղծագործությունների դեպքում հեղինակի գույքային իրավունքները ծագում են ստեղծագործությունն օրինական ճանապարհով հանրությանը մատչելի դառնալու պահից և գործում են.

Correct! Wrong!

432. Բնակելի տարածության վարձակալի մահվան դեպքում ո՞վ է դառնում վարձակալ.

Correct! Wrong!

433. Ի՞նչ է տեղի ունենում, եթե բնակելի տարածության վարձակալի մահվան դեպքում նրա հետ մշտապես բնակվող քաղաքացիներն իրենցից մեկին վարձակալ ճանաչելու մասին գրավոր համաձայնություն չեն կայացնում.

Correct! Wrong!

434. Ստեղծագործության նկատմամբ գույքային իրավունքների գործողության ժամկետի ավարտից հետո այն վերածվում է.

Correct! Wrong!

435. Իրավունքի գրավատու կարող է լինել.

Correct! Wrong!

436. Վարձակալության իրավունքի գրավը չի թույլատրվում.

Correct! Wrong!

437. Ընդհանուր համատեղ սեփականության ներքո գտնվող գույքը կարող է գրավ դրվել.

Correct! Wrong!

438. Ինչպե՞ս է կոչվում ֆինանսական վարձակալության պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

439. Բազմաբնակարան շենքի շինության սեփականատեր կարող է լինել.

Correct! Wrong!

440. Ներքոշարադրյալներից ո՞րն է կախյալ տնտեսական ընկերություն.

Correct! Wrong!

441. Հարակից իրավունքները չեն.

Correct! Wrong!

442. Կատարողի գույքային իրավունքները ծագում են կատարման պահից և գործում են.

Correct! Wrong!

443. Ի՞նչ ձևով է կնքվում ֆինանսական վարձակալության պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

444. Ներքոշարադրյալներից ո՞րն է ներկայացնում իրավաբանական անձ հասկացությունը՝ ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի.

Correct! Wrong!

445. Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն քաղաքացիական իրավունքների ինքնապաշտպանության եղանակները.

Correct! Wrong!

446. Տվյալների բազա պատրաստողի իրավունքները ծագում են տվյալների բազայի պատրաստումն ավարտելու պահից և գործում են.

Correct! Wrong!

447. Նշվածներից ո՞րն է ճիշտ.

Correct! Wrong!

448. Պետական կարիքների համար կապալային աշխատանքների պետական պայմանագրում ո՞վ է հանդես գալիս որպես պետական պատվիրատու.

Correct! Wrong!

449. Պետական կարիքների համար կապալային աշխատանքների պետական պայմանագրում ո՞վ է հանդես գալիս որպես կապալառու.

Correct! Wrong!

450. Ինչպե՞ս պետք է մեկնաբանվեն քաղաքացիական իրավական նորմերը քաղաքացիական իրավական նորմերի տեքստում կիրառվող բառերի և արտահայտությունների տարբեր ձևերով մեկնաբանման դեպքում.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 421-450