ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 451-477

451. Գյուտի, օգտակար մոդելի և արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքները պահպանվում են, եթե տրվել է.

Correct! Wrong!

452. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

453. Ինչպե՞ս է կոչվում անձի ինքնուրույն, իր ռիսկով իրականացվող գործունեությունը, որի հիմնական նպատակը գույք օգտագործելուց, ապրանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ ստանալն է.

Correct! Wrong!

454. Արտոնագրի տիրոջ պահանջով արտոնագրի խախտումը պետք է.

Correct! Wrong!

455. Ո՞րն է ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնական նպատակը.

Correct! Wrong!

456. Կարո՞ղ են սահմանափակվել քաղաքացիական իրավունքները.

Correct! Wrong!

457. Շինության սեփականատերերն ընդհանուր բաժնային գույքի պարտադիր նորմերի մասով.

Correct! Wrong!

458. Ինչպե՞ս են կիրառվում օրենսդրության պարտադիր դրույթներին կամ պայմանագրին հակասող գործարար շրջանառության սովորույթները.

Correct! Wrong!

459. Բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության հողամասի նկատմամբ յուրաքանչյուր բնակարանի կամ ոչ բնակելի տարածքի սեփականատիրոջ բաժինը որոշվում է.

Correct! Wrong!

460. Ինչպե՞ս է կոչվում անձի չստացած եկամուտը, որն այդ անձը կստանար քաղաքացիական շրջանառության սովորական պայմաններում, եթե նրա իրավունքը չխախտվեր.

Correct! Wrong!

461. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

462. Ո՞վ է հատուցում պետական մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց ապօրինի գործողությունների հետևանքով քաղաքացուն կամ իրավաբանական անձին պատճառված վնասները.

Correct! Wrong!

463. Ո՞վ է հատուցում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց ապօրինի գործողությունների հետևանքով քաղաքացուն կամ իրավաբանական անձին պատճառված վնասները.

Correct! Wrong!

464. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

465. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

466. Ինչպե՞ս է կոչվում քաղաքացիական իրավունքներ ունենալու և պարտականություններ կրելու ունակությունը.

Correct! Wrong!

467. Ֆիրմային անվանումն այն անվանումն է, որի ներքո.

Correct! Wrong!

468. Ֆիրմային անվանման նկատմամբ բացառիկ իրավունքը ծագում է տվյալ անվանումով իրավաբանական անձի պետական գրանցման օրվանից կամ.

Correct! Wrong!

469. Ե՞րբ է դադարում քաղաքացու իրավունակությունը.

Correct! Wrong!

470. Ի՞նչ է ներառում քաղաքացու անունը.

Correct! Wrong!

471. Ո՞րն է համարվում քաղաքացու բնակության վայր.

Correct! Wrong!

472. Ո՞րն է համարվում տասնչորս տարեկան չդարձած անչափահասների բնակության վայր.

Correct! Wrong!

473. Չբացահայտված տեղեկատվությունն ապօրինի օգտագործումից պահպանելու իրավունքը ծագում է.

Correct! Wrong!

474. Ինչպե՞ս է կոչվում իր գործողություններով քաղաքացիական իրավունքներ ձեռք բերելու և իրականացնելու, իր համար քաղաքացիական պարտականություններ ստեղծելու և դրանք կատարելու քաղաքացու ունակությունը.

Correct! Wrong!

475. Ո՞ր պահից է լրիվ ծավալով ծագում քաղաքացու գործունակությունը.

Correct! Wrong!

476. Հաշվի առնելով չբացահայտված տեղեկատվության օգտագործման վրա բարեխիղճ ձեռք բերողի կատարած ծախսերը՝ դատարանը.

Correct! Wrong!

477. Թվարկածներից ո՞ր դեպքում տասնվեց տարին լրացած անչափահասը կարող է լրիվ գործունակ ճանաչվել.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 451-477