ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 478-506

478. Ու՞մ համաձայնությամբ է խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը որոշում ընդունում անչափահասին լրիվ գործունակ ճանաչելու վերաբերյալ.

Correct! Wrong!

479. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

480. Ինչպե՞ս է կատարվում անչափահասին լրիվ գործունակ ճանաչելը, եթե բացակայում է նրա ծնողների, որդեգրողների կամ հոգաբարձուի համաձայնությունը.

Correct! Wrong!

481. Եթե օրենքով թույլատրվում է ամուսնանալ մինչև տասնութ տարեկան դառնալը, ապա ո՞ր պահից է քաղաքացին լրիվ ծավալով ձեռք բերում գործունակություն.

Correct! Wrong!

482. Ու՞մ սեփականությունն է դառնում գտնված գույքը, եթե գտանքի մասին ոստիկանություն կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին հայտնելու պահից հետո` վեց ամսվա ընթացքում, գտնված գույքը ստանալու իրավազոր անձը չի հայտնաբերվել կամ գույքի նկատմամբ իր իրավունքի մասին չի հայտարարել այն գտնող անձին, ոստիկանություն կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին, իսկ գույքը գտնողը հրաժարվում է այն վերածել սեփականության.

Correct! Wrong!

483. Ո՞ր դեպքում քաղաքացին, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերը, դատարանի վճռով կարող է սնանկ ճանաչվել.

Correct! Wrong!

484. Ստորև թվարկվածներից ո՞ր գործարքներն իրավունք ունի ինքնուրույն կնքել վեցից մինչև տասնչորս տարեկան փոքրահասակը.

Correct! Wrong!

485. Որո՞նք են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով ճանաչվում պետական կարիքներ, որոնց համար մատակարարվում են ապրանքներ.

Correct! Wrong!

486. Ի՞նչ է սահմանվում անգործունակ ճանաչված քաղաքացու նկատմամբ.

Correct! Wrong!

487. Ո՞վ է գործարքներ կնքում անգործունակ ճանաչված քաղաքացու անունից.

Correct! Wrong!

488. Եթե դատարանը միջոցներ է ձեռնարկել պարզելու օտարերկրյա իրավունքի նորմերի բովանդակությունը, սակայն դա ողջամիտ ժամկետներում չի պարզվել, ապա.

Correct! Wrong!

489. Ովքե՞ր կարող են նշանակվել խնամակալ կամ հոգաբարձու.

Correct! Wrong!

490. Խնամարկյալի անշարժ և արժեքավոր շարժական գույքի մշտական կառավարման անհրաժեշտության դեպքում խնամակալության ու հոգաբարձության մարմինն այդպիսի գույքի նկատմամբ ի՞նչ պայմանագիր է կնքում իր կողմից նշանակված կառավարչի հետ.

Correct! Wrong!

491. Ի՞նչ կարող է սահմանվել չափահաս գործունակ քաղաքացու խնդրանքով, որը վատառողջ լինելու պատճառով չի կարող ինքնուրույն իրականացնել ու պաշտպանել իր իրավունքները և կատարել պարտականությունները.

Correct! Wrong!

492. Եթե անձն ունի երկու կամ ավելի պետության քաղաքացիություն, ապա.

Correct! Wrong!

493. Ի՞նչ է տեղի ունենում անհայտ բացակայող ճանաչված քաղաքացու հայտնվելու կամ նրա գտնվելու վայրը հայտնաբերվելու դեպքում.

Correct! Wrong!

494. Որքա՞ն ժամանակ քաղաքացու բնակության վայրում նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունների բացակայության դեպքում քաղաքացին կարող է դատարանով մահացած ճանաչվել.

Correct! Wrong!

495. Փոխադրողը պարտավոր է բեռը, ուղևորին կամ ուղեբեռը նշանակված վայր հասցնել պայմանագրով նախատեսված.

Correct! Wrong!

496. Ո՞ր օրն է համարվում մահացած ճանաչված քաղաքացու մահվան օր.

Correct! Wrong!

497. Ապահովադիրն իրավունք ունի ապահովագրության պայմանագրում նշված շահառուին փոխարինելու.

Correct! Wrong!

498. Վարձակալի կողմից առանց վարձատուի համաձայնության վարձակալած գույքից կատարած անբաժանելի բարելավումների արժեքը.

Correct! Wrong!

499. Կեղծ գործարքը, այսինքն` առերևույթ, առանց համապատասխան իրավական հետևանքներ առաջացնելու մտադրության կնքված գործարքը.

Correct! Wrong!

500. Շինծու գործարքը, այսինքն՝ մեկ այլ գործարքի քողարկման նպատակով կնքված գործարքը.

Correct! Wrong!

501. Եթե գույքը հատուցմամբ ձեռք է բերվել այդ գույքն օտարելու իրավունք չունեցող անձից, որի մասին ձեռք բերողը չգիտեր և չէր կարող իմանալ, ապա նա համարվում է.

Correct! Wrong!

502. Ո՞վ է սեփականության իրավունք ձեռք բերում անտառներում հավաքված հատապտուղների նկատմամբ այն դեպքերում, երբ օրենքին համապատասխան, սեփականատիրոջ ընդհանուր թույլտվությամբ կամ տեղական սովորույթի համաձայն, թույլատրվում է անտառներում հատապտուղներ հավաքել.

Correct! Wrong!

503. Դրամական միջոցները, ինչպես նաև ըստ ներկայացնողի արժեթղթերը.

Correct! Wrong!

504. Բնակելի տարածության օգտագործման իրավունքի ծագումը, իրականացման պայմանները և դադարումը սահմանվում են.

Correct! Wrong!

505. Ապրանքային նշանի իրավատերը բացառիկ իրավունք ունի.

Correct! Wrong!

506. Գործարքները կնքվում են.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 478-506