ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 536-564

536. Շինծու գործարքի նկատմամբ, հաշվի առնելով դրա էությունը, կիրառվում են.

Correct! Wrong!

537. Տնտեսական ընկերակցության կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալում ներդրված ավանդը կարող է լինել.

Correct! Wrong!

538. Իրավունք ունե՞ն պայմանագրի կողմերը պահանջելու վերադարձնել այն, ինչը կատարել են պարտավորությամբ մինչև պայմանագրի փոփոխման կամ լուծման պահը.

Correct! Wrong!

539. Եթե ապրանքների ընտրության ժամկետ պայմանագրով նախատեսված չէ, գնորդը (ստացողը) ապրանքների ընտրությունը պետք է կատարի.

Correct! Wrong!

540. Ի՞նչ ձևով է կնքվում էներգամատակարարման պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

541. Ապրանքի թերությունների հետևանքով պատճառված վնասը տուժողի ընտրությամբ.

Correct! Wrong!

542. Նվիրատուի մահից հետո նվիրառուին նվերի հանձնում նախատեսող պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

543. Եթե նվիրառուի վերաբերմունքը նրան նվիրված գույքի նկատմամբ, որը նվիրատուի համար իրենից ոչ գույքային մեծ արժեք է ներկայացնում, դրա անդառնալի կորստի սպառնալիք է ստեղծում, ի՞նչ իրավունք ունի նվիրատուն.

Correct! Wrong!

544. Սեփականության օտարումը հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով իրականացվում է .

Correct! Wrong!

545. Եթե իրադրության փոփոխման հետևանքով նվիրաբերված գույքի օգտագործումը նվիրաբերողի սահմանած նպատակին համապատասխան դառնում է անհնար, ապա ո՞ր դեպքում կարող է օգտագործվել այլ նպատակով.

Correct! Wrong!

546. Ի՞նչ իրավունք ունեն նվիրաբերողը կամ նրա ժառանգները, եթե նվիրաբերություն ստացողը նվիրաբերած գույքն օգտագործել է նվիրաբերողի սահմանած նշանակությանն անհամապատասխան.

Correct! Wrong!

547. Ստորև թվարկվածներից ի՞նչը չի կարող լինել վարձակալության պայմանագրի օբյեկտ.

Correct! Wrong!

548. Ի՞նչ իրավական ակտով կարող են սահմանվել գույքի տեսակներ, որոնց վարձակալության հանձնելը չի թույլատրվում կամ սահմանափակված է.

Correct! Wrong!

549. Քաղաքացին կամ իրավաբանական անձը, որն անշարժ գույքի սեփականատեր չէ, սակայն այն տասը տարվա ընթացքում բարեխղճորեն, բացահայտ և անընդմեջ տիրապետում է որպես սեփական գույք, այդ գույքի նկատմամբ ձեռք է բերում.

Correct! Wrong!

550. Մեկից ավելի մասնակից ունեցող սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը մասնակիցների ձայների քանի՞ տոկոսի որոշմամբ կարող է լուծարվել.

Correct! Wrong!

551. Բնակելի տարածության վարձակալն իրավունք ունի՞ իր վարձակալած տարածությունը կամ դրա մի մասը հանձնել ենթավարձակալության.

Correct! Wrong!

552. Կատարողն իրավունք ունի՞ գիտահետազոտական աշխատանքների կատարմանը ներգրավել երրորդ անձանց.

Correct! Wrong!

553. Իրավաբանական անձն ունի իր անվանումը, որը.

Correct! Wrong!

554. Ո՞ր պահից են ծագում գույքի նկատմամբ պետական գրանցման ենթակա իրավունքները.

Correct! Wrong!

555. Ապրանքային նշանի գրանցման փաստը և դրա նկատմամբ իրավունքը հավաստվում է.

Correct! Wrong!

556. Եթե վնասը պատճառվել է տուժողի խնդրանքով կամ համաձայնությամբ.

Correct! Wrong!

557. Նվիրատուն իրավունք ունի նվիրառուից պահանջել հատուցելու.

Correct! Wrong!

558. Դատական կարգով կատարված ամուսնալուծությունը.

Correct! Wrong!

559. Եթե ժառանգատուի բնակության վերջին վայրն արտասահմանում է կամ անհայտ է, ապա ժառանգության բացման վայր է համարվում.

Correct! Wrong!

560. Կտակակատարը պարտավոր է կտակը կատարելու մասին հաշվետվություն ներկայացնել.

Correct! Wrong!

561. Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1-ին հոդվածում (քաղաքացիական օրենսդրությամբ և քաղաքացիական իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերով կարգավորվող հարաբերությունները) նշված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են.

Correct! Wrong!

562. Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց հրաժարվելն իրենց իրավունքներն իրականացնելուց.

Correct! Wrong!

563. Կնոջ հղիության ընթացքում.

Correct! Wrong!

564. Անվավեր է ճանաչվում այն ամուսնությունը, երբ ամուսինները կամ նրանցից մեկը ամուսնությունը գրանցել են.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 536-564