ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 2021, 1-29

1. Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի՝ դատավարական գործունակությունը հիմնարկների համար ծագում է.

Correct! Wrong!

2. Ի՞նչ կարգով է ապացուցվում կիրառման ենթակա գործարար շրջանառության սովորույթի առկայությունը.

Correct! Wrong!

3. Նշվածներից ո՞րը եզրափակիչ դատական ակտ չէ.

Correct! Wrong!

4. Դատական ակտը հիմնավորված է, եթե.

Correct! Wrong!

5. Դատական ակտը չի կարող պատճառաբանվել ենթադրություններով՝ բացառությամբ այնպիսի ենթադրությունների, որոնք.

Correct! Wrong!

6. Դատարանի որոշման հիման վրա ՀՀ-ի հաշվին թարգմանիչ նշանակելու կարգը, այդ թարգմանչի վարձատրության չափը և կարգը սահմանվում են.

Correct! Wrong!

7․ Գործը կամ դրա մի մասը դռնփակ նիստում քննելու հարցը լուծվում է.

Correct! Wrong!

8. Օրենքով արբիտրաժին ենթակա վեճը.

Correct! Wrong!

9. Միմյանց հետ փոխկապակցված մի քանի պահանջներով գործը, եթե այդ պահանջներից մեկը ենթակա է առաջին ատյանի դատարանին, իսկ մյուսը՝ վարչական դատարանին, քննում է.

Correct! Wrong!

10. Քաղաքացիական գործերի ընդհանուր տարածքային ընդդատությունը կարգավորող իրավանորմի համաձայն՝ հայցը.

Correct! Wrong!

11. Մի քանի պատասխանողների դեմ հայցը.

Correct! Wrong!

12. Հողամասերի, շենքերի, շինությունների նկատմամբ սեփականության իրավունքը ճանաչելու վերաբերյալ հայցը ներկայացվում է.

Correct! Wrong!

13. Անշարժ գույքն արգելանքից հանելու վերաբերյալ հայցը ներկայացվում է.

Correct! Wrong!

14. Գործն ըստ տարածքային ընդդատության ստացած դատարանը.

Correct! Wrong!

15. Դատավորի հատուկ կարծիքը կարող է վերաբերել.

Correct! Wrong!

16. Դատավորին կարող է բացարկ հայտնվել, կամ դատավորը սեփական նախաձեռնությամբ պարտավոր է ինքնաբացարկ հայտնել.

Correct! Wrong!

17. Դատարանը քաղաքացիական գործով փորձագետին նախազգուշացնում է քրեական պատասխանատվության մասին.

Correct! Wrong!

18. Ի՞նչ է անում առաջին ատյանի դատարանը քաղաքացիական գործով արագացված դատաքննություն կիրառելու մասին որոշում կայացնելուց հետո.

Correct! Wrong!

19. Արագացված դատաքննության կիրառմամբ կայացված եզրափակիչ դատական ակտն օրինական ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

20. Առաջին ատյանի դատարանը քաղաքացիական գործով կայացնում է վճիռ.

Correct! Wrong!

21. Առաջին ատյանի դատարանը, անհրաժեշտ համարելով պարզել գործի համար նշանակություն ունեցող հանգամանքները, գործում առկա ապացույցները լրացուցիչ հետազոտելու միջոցով․

Correct! Wrong!

22. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող քաղաքացիական գործով առաջին ատյանի դատարանի վճիռը կազմված է.

Correct! Wrong!

23. Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի՝ վկա կարող է լինել.

Correct! Wrong!

24. Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի՝ դատավարական գործունակությունը իրավաբանական անձանց համար ծագում է.

Correct! Wrong!

25. Գործին մասնակցող անձանց հաշտության համաձայնությունը հաստատելու դեպքում առաջին ատյանի դատարանը վճիռ է կայացնում գործի վարույթը հաշտության համաձայնությամբ ավարտելու մասին, որը պետք է պարունակի հաշտության համաձանության.

Correct! Wrong!

26. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով կարող են վերանայվել.

Correct! Wrong!

27. Պայմանագիր կնքելուն հարկադրելու հետ կապված վեճով առաջին ատյանի դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը պետք է պարունակի.

Correct! Wrong!

28. Պայմանագիրը փոխելու հետ կապված վեճով առաջին ատյանի դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը պետք է պարունակի.

Correct! Wrong!

29. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործի վարույթը կարճելու մասին առաջին ատյանի դատարանը կայացնում է.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 2021, 1-29