ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 2021, 149-178

149. Վերաքննիչ դատարանը կայացնում է լրացուցիչ որոշում.

Correct! Wrong!

150. Ստորև նշվածներից ո՞րը վերաքննիչ դատարանի կողմից լրացուցիչ որոշում կայացնելու հիմք չէ.

Correct! Wrong!

151. Ի՞նչ կարգով են բողոքարկվում վերաքննիչ դատարանի լրացուցիչ որոշումը կամ այն կայացնելը մերժելու մասին որոշումը.

Correct! Wrong!

152. Վերաքննիչ դատարանը, անհրաժեշտ համարելով շարունակել բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող հանգամանքների պարզումը.

Correct! Wrong!

153. Արդյո՞ք վերաքննիչ դատարանը կարող է պարզաբանել իր որոշումը.

Correct! Wrong!

154. Վճարման կարգադրության դեմ բերված վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքով վերաքննիչ դատարանը` բավարարելով վերաքննիչ բողոքը.

Correct! Wrong!

155. Վճռի դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքով վերաքննիչ դատարանը մերժում է վերաքննիչ բողոքը՝ վճիռը թողնելով անփոփոխ: Այն դեպքում, երբ վերաքննիչ դատարանը մերժում է վերաքննիչ բողոքը, սակայն դատարանի կայացրած վճիռը թերի կամ սխալ է հիմնավորված կամ պատճառաբանված, վերաքննիչ դատարանը.

Correct! Wrong!

156. Վճռի դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքով վերաքննիչ դատարանը ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանում և փոփոխում է վճիռը, եթե առաջին ատյանի դատարանի հաստատած փաստական հանգամանքները հնարավորություն են տալիս կայացնելու նման ակտ, և եթե դա բխում է.

Correct! Wrong!

157. Վերաքննիչ բողոքի քննության ընթացքում վերաքննիչ դատարանը.

Correct! Wrong!

158. Վերաքննիչ դատարանը.

Correct! Wrong!

159. Վերաքննիչ դատարանը դատական ակտը վերանայում է.

Correct! Wrong!

160. Վերաքննիչ դատարանը բողոք բերած անձի կողմից նոր ներկայացրած ապացույցները հետազոտում է.

Correct! Wrong!

161. Վկայի ցուցմունքը հետազոտելու անհրաժեշտության դեպքում վերաքննիչ դատարանը.

Correct! Wrong!

162. Վերաքննիչ դատարանը վերաքննիչ բողոքի քննության ընթացքում.

Correct! Wrong!

163. Արդյո՞ք վերաքննիչ դատարանն իրավունք ունի ընդունել նոր ապացույցներ.

Correct! Wrong!

164. Վերաքննիչ դատարանը եզրափակիչ դատական ակտի դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքը քննում և որոշում է կայացնում.

Correct! Wrong!

165. Վերաքննիչ բողոքի քննությունը գրավոր ընթացակարգով իրականացվում է.

Correct! Wrong!

166. Վերաքննիչ բողոքը դատական նիստում կամ գրավոր ընթացակարգով քննելու մասին վերաքննիչ դատարանը կայացնում է.

Correct! Wrong!

167. Վերաքննիչ դատարանն առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտի դեմ ներկայացված և վարույթ ընդունված վերաքննիչ բողոքները քննում և դրանց վերաբերյալ որոշումները կայացնում է.

Correct! Wrong!

168. Վերաքննիչ վարույթը կարճելու մասին վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ վերաքննիչ վարույթի հետ կապված դատական ծախսերը դրվում են.

Correct! Wrong!

169. Վճռի դեմ ներկայացված բողոքով վերաքննիչ դատարանը կայացնում է որոշում՝ վերաքննիչ բողոքի ընդունումը մերժելու մասին.

Correct! Wrong!

170. Վճարման կարգադրության կամ որոշման դեմ ներկայացված բողոքով վերաքննիչ դատարանը կայացնում է որոշում՝ վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու մասին.

Correct! Wrong!

171. Օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի դեմ բերված վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելու դեպքում վերաքննիչ դատարանն իր որոշմամբ.

Correct! Wrong!

172. Վերաքննիչ բողոքի պատասխան չներկայացնելը.

Correct! Wrong!

173. Եթե վերաքննիչ բողոք բերած անձը առաջին ատյանի դատարանում զրկված է եղել բողոքի հիմնավորումների մեջ նշված որևէ հարցի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը հայտնելու հնարավորությունից, ապա.

Correct! Wrong!

174. Վերաքննիչ բողոք ներկայացրած անձը բողոքը և դրան կից փաստաթղթերը չի ուղարկում գործին մասնակցող անձանց, եթե բողոքը ներկայացվել է.

Correct! Wrong!

175. Ստորև նշվածներից ո՞րը դատական ակտի անվերապահ բեկանման հիմք չէ.

Correct! Wrong!

176. Նյութական իրավունքի նորմի խախտումը կամ սխալ կիրառումը վճռի բեկանման հիմք է, եթե.

Correct! Wrong!

177. Վերաքննիչ բողոք չի կարող բերվել, երբ.

Correct! Wrong!

178. Վճարման կարգադրության դեմ վերաքննիչ բողոք կարող է բերվել.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 2021, 149-178