ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 2021, 179-208

179. Պարզեցված վարույթի կարգով կայացված գործի վարույթը կարճելու մասին որոշման դեմ վերաքննիչ բողոք կարող է բերվել.

Correct! Wrong!

180. Վճարման կարգադրության դեմ վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունք ունի.

Correct! Wrong!

181. Հարկադիր կատարում չպահանջող օտարերկրյա դատական ակտերը ճանաչելու վերաբերյալ դիմումներն իրավասու դատարանը քննում է.

Correct! Wrong!

182. Օտարերկրյա դատական ակտը ճանաչելու և կատարման թույլատրելու վերաբերյալ դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած որոշումը կատարվում է.

Correct! Wrong!

183. Օտարերկրյա դատական ակտը ճանաչելու և կատարման թույլատրելու վերաբերյալ դիմումի քննության արդյունքով դատարանը կայացնում է.

Correct! Wrong!

184. Դատարանն օտարերկրյա դատական ակտը ճանաչելու և կատարման թույլատրելու վերաբերյալ դիմումը քննում և դրա վերաբերյալ որոշում է կայացնում.

Correct! Wrong!

185. Եթե օտարերկրյա դատական ակտն իր բնույթով չի ենթադրում հարկադիր կատարում որևէ մեկ պարտապանի նկատմամբ կամ ընդհանրապես հարկադիր կատարում չի պահանջում, ապա այդպիսի ակտը ճանաչելու և կատարման թույլատրելու վերաբերյալ դիմումը ներկայացվում է.

Correct! Wrong!

186. Հարկադիր կատարման ենթակա օտարերկրյա դատական ակտը Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարան ճանաչման և կատարման կարող է ներկայացվել.

Correct! Wrong!

187. Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի՝ կողմերի համար պարտադիր դարձած որոշման հարկադիր կատարման համար կատարողական թերթ տալու վերաբերյալ դիմումը ներկայացվում է.

Correct! Wrong!

188. Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումը չեղյալ ճանաչելու վերաբերյալ դիմումը ներկայացվում է.

Correct! Wrong!

189. Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի՝ կողմերի համար պարտադիր դարձած որոշումը չի կարող վիճարկել.

Correct! Wrong!

190. Արբիտրաժին դատական աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ դիմումը ներկայացվում է.

Correct! Wrong!

191. Արբիտրաժին դատական աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ դիմումի քննության արդյունքով կայացված դատական ակտը.

Correct! Wrong!

192. Օտարերկրյա արբիտրաժի վճռի ճանաչման և հարկադիր կատարման հարցերը քննվում են.

Correct! Wrong!

193. Ստորև նշվածներից ո՞րը վճարման կարգադրությանը ներկայացվող պարտադիր պահանջ չէ.

Correct! Wrong!

194. Արդյո՞ք առաջին ատյանի դատարանը վճարման կարգադրություն արձակելու մասին դիմումը ստանալուց հետո կարող է նշանակել (հրավիրել) դատական նիստ.

Correct! Wrong!

195. Վճարման կարգադրություն արձակելու մասին դիմումը ստանալուց հետո առաջին ատյանի դատարանն ի՞նչ ժամկետում է արձակում վճարման կարգադրություն կամ մերժում վճարման կարգադրություն արձակելու մասին դիմումը.

Correct! Wrong!

196. Վճարման կարգադրություն արձակելու մասին դիմումը մերժելու վերաբերյալ որոշումը.

Correct! Wrong!

197. Վճարման կարգադրություն արձակելու գործն ընդդատյա է.

Correct! Wrong!

198. Արագացված դատաքննություն կիրառելու արդյունքում կայացվող եզրափակիչ դատական ակտը պետք է հրապարակվի.

Correct! Wrong!

199. Արագացված դատաքննություն կիրառելու մասին որոշումը կարող է կայացվել.

Correct! Wrong!

200. Ստորև նշվածներից ո՞րը արագացված դատաքննություն կիրառելու հիմք չէ.

Correct! Wrong!

201. Ո՞ր դեպքում չի կարող կիրառվել արագացված դատաքննություն.

Correct! Wrong!

202. Գործը պարզեցված վարույթի կարգով քննելու մասին դատարանի որոշումը կայացվելու պահից.

Correct! Wrong!

203. Առաջին ատյանի դատարանը որոշում է կայացնում գործը պարզեցված վարույթի կարգով քննելու մասին, եթե ներկայացվել է.

Correct! Wrong!

204. Առաջին ատյանի դատարանը իրավունք ունի կիրառելու հեռակա դատաքննություն.

Correct! Wrong!

205. Կողմերն իրավունք ունեն հաշտության համաձայնություն կնքել դատարանի վճռի հարկադիր կատարման ընթացքում: Այդ հաշտության համաձայնությունը կարող է վերաբերել.

Correct! Wrong!

206. Դատարանը կորցրած արժեթղթով հավաստված իրավունքը վերականգնելու վերաբերյալ գործը քննում է.

Correct! Wrong!

207. Դատարանը կորցրած արժեթղթով հավաստված իրավունքը վերականգնելու մասին դիմումն ընդունելուց հետո որոշում է կայացնում.

Correct! Wrong!

208․ Կորցրած արժեթղթով հավաստված իրավունքը վերականգնելու վերաբերյալ գործը քննվում է.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 2021, 179-208