ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 2021, 239-262

239. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով եզրափակիչ դատական ակտի նախագիծ ներկայացնելու համար լրացուցիչ ժամկետ տրամադրելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացվելու դեպքում դատարանը գործին մասնակցող անձանց նախագիծ ներկայացնելու համար տրամադրվում է.

Correct! Wrong!

240. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով առաջին ատյանի դատարանն ապացույցների հետազոտումն իրականացնում է.

Correct! Wrong!

241. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով առաջին ատյանի դատարանը, համարելով գործը դատաքննության նախապատրաստված, նախնական դատական նիստում որոշում է կայացնում.

Correct! Wrong!

242. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով հայցվորը, գտնելով, որ հայցը ներկայացվել է ոչ բոլոր անձանց դեմ, որոնք պետք է պատասխանեն այդ հայցով, կարող է առաջին ատյանի դատարանին ներկայացնել այդ անձանց որպես պատասխանող ներգրավելու վերաբերյալ գրավոր միջնորդություն.

Correct! Wrong!

243. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործերով, պատշաճ պատասխանողով փոխարինված ոչ պատշաճ պատասխանողի կրած դատական ծախսերը, անկախ գործի ելքից, ենթակա են հատուցման.

Correct! Wrong!

244. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով առաջին ատյանի դատարանը հայցի առարկայի կամ հիմքի փոփոխությունը թույլատրելու կամ մերժելու վերաբերյալ կայացնում է.

Correct! Wrong!

245. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի իմաստով՝ հայցի հիմքի փոփոխությունը.

Correct! Wrong!

246. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով հայցվորը հայցի առարկայի և հիմքի կամ դրանցից յուրաքանչյուրի փոփոխությունը թույլատրելու վերաբերյալ ներկայացնում է գրավոր միջնորդություն.

Correct! Wrong!

247. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով հայցվորը կարող է փոփոխել.

Correct! Wrong!

248. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով, եթե գործին մասնակցող անձը կամ նրա ներկայացուցիչը չի ներկայացել դատական նիստին, ապա դատարանն ապացուցման պարտականությունը բաշխելու կամ այն փոփոխելու մասին որոշումը ուղարկում է գործին մասնակցող անձանց.

Correct! Wrong!

249. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով ստորև նշվածներից ո՞րը կարող է չնշվել առաջին ատյանի դատարանի ապացուցման պարտականությունը բաշխելու մասին որոշման մեջ.

Correct! Wrong!

250. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով գործին մասնակցող անձը կարող է վկայակոչել հայցային վաղեմության ժամկետի լրանալու փաստը.

Correct! Wrong!

251. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով առաջին ատյանի դատարանը նախնական դատական նիստի ընթացքում պարզում է վիճելի իրավահարաբերության բնույթը, այդ թվում՝ կիրառելի իրավական նորմերը.

Correct! Wrong!

252. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով առաջին ատյանի դատարանը որոշում է կայացնում նախնական դատական նիստ նշանակելու վերաբերյալ.

Correct! Wrong!

253. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով առաջին նախնական դատական նիստը պետք է հրավիրվի այն նշանակելու մասին որոշման կայացմանը հաջորդող.

Correct! Wrong!

254. Հայցային վարույթի գործերով նախնական դատական նիստի անցկացումը.

Correct! Wrong!

255. Պարզ թղթային արձանագրության վերաբերյալ դիտողություններն ուսումնասիրում է.

Correct! Wrong!

256. Պարզ թղթային արձանագրության վերաբերյալ դիտողություններն ուսումնասիրում է արձանագրությունը ստորագրած նախագահող դատավորը դրանք ներկայացնելու պահից.

Correct! Wrong!

257. Պարզ թղթային արձանագրության վերաբերյալ դիտողություններն ընդունելու կամ մերժելու մասին.

Correct! Wrong!

258. Դատական նիստի պարզ թղթային եղանակով արձանագրման դեպքում գրավոր արձանագրության պատճենը գործին մասնակցող անձանց գրավոր դիմումի հիման վրա տրամադրվում է.

Correct! Wrong!

259. Դատական նիստի արձանագրության համակարգչային արձանագրման կրիչի օրինակը դրա համառոտագրման հետ գործին մասնակցող անձանց գրավոր դիմումի հիման վրա տրամադրվում է.

Correct! Wrong!

260. Դատական նիստի արձանագրությունը վարում է.

Correct! Wrong!

261. Պարզ թղթային արձանագրությունը նիստի ժամանակ վարվում է.

Correct! Wrong!

262. Պարզ թղթային արձանագրությունը գործի նյութերին կցվում է.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 2021, 239-262