ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 2021, 263-297

263. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործի վարույթը կասեցնելու, ինչպես նաև գործի վարույթը վերսկսելու վերաբերյալ միջնորդությունը մերժելու մասին դատարանի որոշումը վերացվելու դեպքում.

Correct! Wrong!

264. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործերով դատարանը, գործի վարույթի կասեցումն առաջացրած հանգամանքները վերանալու մասին իրեն հայտնի դառնալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում վերսկսում է գործի վարույթը.

Correct! Wrong!

265. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործի վարույթը կասեցնելուց հետո մինչև դրա վերսկսումը.

Correct! Wrong!

266. Ստորև նշվածներից ո՞րն է հանդիսանում գործի վարույթի կասեցման պարտադիր հիմք.

Correct! Wrong!

267. Ստորև նշվածներից ո՞րը չի հանդիսանում գործի վարույթի կասեցման պարտադիր հիմք.

Correct! Wrong!

268. Ստորև նշվածներից ո՞րը չի հանդիսանում գործի վարույթի կասեցման պարտադիր հիմք

Correct! Wrong!

269. Դատական տուգանքը կիրառվում է.

Correct! Wrong!

270. Դատական տուգանք կիրառելու մասին դատարանի որոշումն ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

271. Դատական տուգանք կիրառելու մասին առաջին ատյանի դատարանի կամ վերաքննիչ դատարանի որոշումը կարող է բողոքարկվել համապատասխանաբար վերաքննիչ կամ Վճռաբեկ դատարան.

Correct! Wrong!

272. Ստորև նշվածներից ո՞րը չի հանդիսանում դատական սանկցիայի տեսակ.

Correct! Wrong!

273. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործի քննությունն ավարտվելուց հետո մինչև եզրափակիչ դատական ակտի հրապարակումն ընկած ժամանակահատվածում գործին մասնակցող անձանց կողմից ներկայացված միջնորդությունները.

Correct! Wrong!

274. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով գործին մասնակցող անձինք կարող են գործն ավարտել հաշտության համաձայնությամբ.

Correct! Wrong!

275. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով հայցվորի պահանջները պատասխանողի կողմից ընդունելու դեպքում առաջին ատյանի դատարանը կարող է կիրառել.

Correct! Wrong!

276. Քաղաքացիական դատավարության մասնակիցները դատարանին դիմում են.

Correct! Wrong!

277. Ստորև նշված ո՞ր գործողության կատարման համար է ամեն դեպքում անհրաժեշտ ստանալ գործին մասնակցող անձանց համաձայնությունը և դատարանի թույլտվությունը.

Correct! Wrong!

278. Ստորև նշվածներից ո՞րը հակընդդեմ հայցը վարույթ ընդունելու հիմք չէ.

Correct! Wrong!

279. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով ստորև նշվածներից ո՞րը պետք է պարտադիր նշվի հայցադիմումի պատասխանում.

Correct! Wrong!

280. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով ստորև նշվածներից ո՞րը կարող է չնշվել հայցադիմումի պատասխանում.

Correct! Wrong!

281․ Հայցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ դիմումը ներկայացվում է.

Correct! Wrong!

282. Դատարանը հայցի նախնական ապահովման միջոց կիրառելու մասին դիմումը քննում է.

Correct! Wrong!

283. Հայցի նախնական ապահովման միջոցները վերացնելու մասին որոշումը.

Correct! Wrong!

284. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով ստորև նշվածներից ո՞րը կարող է չկցվել հայցադիմումին.

Correct! Wrong!

285. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով ստորև նշվածներից ո՞րը պետք է պարտադիր նշվի հայցադիմումի մեջ.

Correct! Wrong!

286. Ստորև նշվածներից ո՞րը հաշվի չի առնվում գործի քննության հետ կապված փաստաբանի խելամիտ վարձատրության փոխհատուցման չափը որոշելիս.

Correct! Wrong!

287. «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» օրենքով նախատեսված պաշտպանական որոշման վերաբերյալ հայցադիմումը ներկայացվում է՝

Correct! Wrong!

288. Ստորև նշվածներից ո՞րն է լիարժեք ճիշտ։

Correct! Wrong!

289. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի համաձայն՝ մասնագետը տեսական կամ կիրառական գիտելիքներ ունեցող՝

Correct! Wrong!

290. Ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ միջնորդությունը բավարարելու դեպքում առաջին ատյանի դատարանը կայացնում է ապացույցը պահանջելու վերաբերյալ

Correct! Wrong!

291. Դատարանում ներկայացուցիչ կարող են լինել նաև՝

Correct! Wrong!

292. Առաջին ատյանի դատարանը վերադարձնում է հայցադիմումը, եթե՝

Correct! Wrong!

293. Դատական ակտի վերանայման բողոքը վերադարձնելու, առանց քննության թողնելու և վարույթ ընդունելը մերժելու հիմքերի բացակայության դեպքում վճռաբեկ դատարանը կայացնում է նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշում.

Correct! Wrong!

294. Վճռաբեկ դատարանի որոշումը ստորագրում են.

Correct! Wrong!

295. Վճռաբեկ դատարանը վերաքննիչ դատարանի միջանկյալ դատական ակտի դեմ վարույթ ընդունված վճռաբեկ բողոքը քննում է.

Correct! Wrong!

296. Ստորև նշվածներից ո՞րը պարտադիր չէ նշել վճռաբեկ բողոքի պատասխանում.

Correct! Wrong!

297. Վերաքննիչ բողոք ներկայացրած անձը բողոքը և դրան կից փաստաթղթերը չի ուղարկում գործին մասնակցող անձանց, եթե բողոքը ներկայացվել է.

Correct! Wrong!

298. Հատուկ հայցային վարույթի կարգով քննվող աշխատանքային վեճերը առաջին ատյանի դատարանում քննվում և լուծվում են.

Correct! Wrong!

299․ Գործին մասնակցող անձի ի պաշտոնե ներկայացուցիչներ չեն

Correct! Wrong!

300․ Ո՞վքեր չեն կարող խմբային հայցով ներկայացուցիչ լինել դատարանում.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 2021, 263-297