ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 2021, 30-58

30. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով առաջին ատյանի դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

31. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով առաջին ատյանի դատարանը վճռի կայացումից հետո մինչև վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը կիրառում է վճռի կատարման ապահովման միջոցներ.

Correct! Wrong!

32. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով վճռի կատարման ապահովման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունը առաջին ատյանի դատարանի կողմից քննվում է.

Correct! Wrong!

33. Վճիռ կայացրած առաջին ատյանի դատարանը կայացնում է լրացուցիչ վճիռ.

Correct! Wrong!

34. Ստորև նշվածներից ո՞րը լրացուցիչ վճռի կայացման հիմք չէ.

Correct! Wrong!

35. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով առաջին ատյանի դատարանը լրացուցիչ վճիռ կայացնելու մասին միջնորդությունը պետք է քննի և լուծի այն ստանալու օրվանից.

Correct! Wrong!

36. Լրացուցիչ վճիռ կայացնելը մերժելու դեպքում առաջին ատյանի դատարանը կայացնում է.

Correct! Wrong!

37. Կարո՞ղ է արդյոք բողոքարկվել լրացուցիչ վճիռ կայացնելը մերժելու մասին առաջին ատյանի դատարանի որոշումը.

Correct! Wrong!

38. Արդյո՞ք վճիռը կայացրած առաջին ատյանի դատարանն իրավունք ունի պարզաբանել իր կայացրած վճիռը.

Correct! Wrong!

39. Դատական ակտում թույլ տրված վրիպակները, գրասխալները և թվաբանական սխալներն ուղղելու մասին միջնորդությունը կարող է ներկայացվել.

Correct! Wrong!

40. Առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտում տեղ գտած վրիպակները, գրասխալները և թվաբանական սխալներն ուղղելու հարցը դատարանը լուծում է.

Correct! Wrong!

41. Դատական ակտում տեղ գտած վրիպակները, գրասխալները և թվաբանական սխալներն ուղղելու մասին միջնորդությունն առաջին ատյանի դատարանը պետք է քննի և լուծի այն ստանալու օրվանից.

Correct! Wrong!

42. Դատական ակտում տեղ գտած վրիպակները, գրասխալները և թվաբանական սխալներն ուղղելու մասին առաջին ատյանի դատարանը կայացնում է.

Correct! Wrong!

43. Դատական ակտում տեղ գտած վրիպակները, գրասխալները և թվաբանական սխալներն ուղղելու կամ դրանց վերաբերյալ միջնորդությունը մերժելու մասին որոշումը.

Correct! Wrong!

44. Դատական ակտը բեկանելու դեպքում.

Correct! Wrong!

45. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով առաջին ատյանի դատարանի որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

46. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով վճիռը բացառիկ դեպքերում կարող է հրապարակման պահից հայտարարվել օրինական ուժի մեջ մտած, եթե դա չանելը.

Correct! Wrong!

47. Եթե ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով հայցագինը կամ դրամական արտահայտությամբ գնահատված հայցի առարկայի արժեքը չի գերազանցում նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկը, ապա դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

48. Ալիմենտ բռնագանձելու վերաբերյալ վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

49. Կերակրողին կորցնելու դեպքում վնասի հատուցման վերաբերյալ վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

50. Գործի վարույթը հաշտության համաձայնությամբ ավարտելու մասիn վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

51. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով վճիռը բողոքարկվելու և վերաքննիչ դատարանի կողմից չբեկանվելու դեպքում այն օրինական ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

52. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով առաջին ատյանի դատարանի այն որոշումները, որոնք կայացվում են դատական նիստից դուրս.

Correct! Wrong!

53. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով առաջին ատյանի դատարանի առանձին ակտի ձևով կայացված որոշումը.

Correct! Wrong!

54. Դիվանագիտական ուղիներով կամ դատարանների միջև անմիջական հաղորդակցության միջոցով փոխադարձ իրավական օգնություն ցույց տալու հարցումների կատարման մասին Հայաստանի Հանրապետության դատարանները յուրաքանչյուր հարցման կապակցությամբ ծանուցում են.

Correct! Wrong!

55. Եթե իրավական օգնությունն իրականացվում է դիվանագիտական ուղիներով կամ ՀՀ դատարանի և օտարերկրյա պետության դատարանի միջև անմիջական հաղորդակցության միջոցով, ապա օտարերկրյա պետության դատարանի հարցումն ստացած ՀՀ դատարանը, եթե հարցման կատարումը չի մտնում իր իրավասության մեջ.

Correct! Wrong!

56. Եթե իրավական օգնության մասին հարցումը ներկայացրել է ՀՀ դատարանն օտարերկրյա պետություն ուղարկելու համար, ապա ՀՀ արդարադատության նախարարությունը պարզում է հարցման համապատասխանությունը տվյալ միջազգային պայմանագրով սահմանված կարգին և ներկայացվող պահանջներին, որից հետո.

Correct! Wrong!

57. Օտարերկրյա պետության դատարանի հարցումները ՀՀ տարածքում կատարվում են.

Correct! Wrong!

58. Միջազգային կազմակերպությունների դատական իմունիտետը սահմանվում է.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 2021, 30-58