ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 2021, 59-88

59. Դատարանում օտարերկրյա պետության դեմ հայցադիմում ներկայացնելը թույլատրվում է.

Correct! Wrong!

60. Օտարերկրյա անձանց մասնակցությամբ գործերով դատավարությունը ՀՀ դատարաններում իրականացվում է.

Correct! Wrong!

61. ՀՀ-ն կարող է սահմանել դատավարական իրավունքների պատասխան սահմանափակումներ այն պետությունների օտարերկրյա անձանց նկատմամբ.

Correct! Wrong!

62. Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված դեպքերում օտարերկրյա անձանց համար կարող են սահմանվել.

Correct! Wrong!

63. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով առաջին ատյանի դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը վերանայում է.

Correct! Wrong!

64. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերաքննիչ և Վճռաբեկ դատարանների՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը վերանայում է.

Correct! Wrong!

65. Ստորև նշվածներից ո՞րը չի կարող համարվել նոր երևան եկած հանգամանք.

Correct! Wrong!

66. Ստորև նշվածներից ո՞րը կարող է համարվել նոր երևան եկած հանգամանք.

Correct! Wrong!

67. Ստորև նշվածներից ո՞րը չի կարող համարվել նոր հանգամանք.

Correct! Wrong!

68. Ստորև նշվածներից ո՞րը կարող է համարվել նոր հանգամանք.

Correct! Wrong!

69. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման բողոք չի կարող ներկայացվել, եթե.

Correct! Wrong!

70. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման բողոքն ստորագրում է.

Correct! Wrong!

71. Դատական ակտի վերանայման բողոքը վերադարձնելու, առանց քննության թողնելու և վարույթ ընդունելը մերժելու հիմքերի բացակայության դեպքում վերաքննիչ դատարանը կայացնում է նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշում.

Correct! Wrong!

72. Գործին մասնակցող անձը իրավունք ունի պատասխան ուղարկելու կամ այն հանձնելու դատարան և գործին մասնակցող այլ անձանց.

Correct! Wrong!

73. Նոր երևան եկած հանգամանքներով կամ նոր հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման բողոքի քննության ընթացքում դատարանը.

Correct! Wrong!

74. Դատարանի եզրափակիչ դատական ակտը բեկանվելու և գործը նոր քննության ուղարկելու մասին դատական ակտ կայացվելու դեպքում գործն ուղարկվում է համապատասխան դատարան.

Correct! Wrong!

75. Դատարանի եզրափակիչ դատական ակտը բեկանվելու և գործը նոր քննության ուղարկելու մասին դատական ակտ կայացվելու դեպքում դատարանը կայացնում է գործը վարույթ ընդունելու մասին որոշում.

Correct! Wrong!

76. Դատարանի եզրափակիչ դատական ակտը բեկանվելու և գործը նոր քննության ուղարկելու մասին դատական ակտ կայացվելու դեպքում, գործի քննությանը մասնակցած դատավորը.

Correct! Wrong!

77. Դատարանի եզրափակիչ դատական ակտը բեկանվելու և գործը նոր քննության ուղարկելու մասին դատական ակտ կայացվելու դեպքում, գործի նոր քննության ժամանակ.

Correct! Wrong!

78. Դատարանի եզրափակիչ դատական ակտը բեկանվելու և գործը նոր քննության ուղարկելու մասին դատական ակտ կայացվելու դեպքում, գործի նոր քննության ժամանակ.

Correct! Wrong!

79. Դատարանի եզրափակիչ դատական ակտը բեկանվելու և գործը նոր քննության ուղարկելու մասին դատական ակտ կայացվելու դեպքում, դատարանում գործի նոր քննությունն իրականացվում է.

Correct! Wrong!

80. Դատարանի եզրափակիչ դատական ակտը բեկանվելու և գործը նոր քննության ուղարկելու մասին դատական ակտ կայացվելու դեպքում, գործի նախորդ քննությունների ժամանակ չթույլատրված ապացույցները.

Correct! Wrong!

81. Վճռաբեկ դատարանի բողոքի քննության արդյունքներով որոշումն ուղարկվում է բողոք բերած անձին, գործին մասնակցող անձանց և համապատասխան դատարան.

Correct! Wrong!

82. Վճռաբեկ դատարանի ակտն օրինական ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

83. Վճռաբեկ դատարանի ակտը.

Correct! Wrong!

84. Վճռաբեկ դատարանի որոշման մեջ առկա վրիպակների, գրասխալների և թվաբանական սխալների ուղղումը կատարում է.

Correct! Wrong!

85. Վճռաբեկ դատարանի որոշման մեջ առկա վրիպակների, գրասխալների և թվաբանական սխալների ուղղումը կատարում է Վճռաբեկ դատարանը.

Correct! Wrong!

86. Վճռաբեկ դատարանը, պարզելով, որ գործը քննած դատարանի թույլ տված իրավունքի նորմերի խախտումները հիմք չեն դատական ակտի բեկանման համար.

Correct! Wrong!

87. Վճռաբեկ դատարանը բողոքի քննության արդյունքով կայացնում է.

Correct! Wrong!

88. Վճռաբեկ դատարանի որոշումը կայացվում է.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 2021, 59-88