ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 2021, 89-118

89. Վճռաբեկ դատարանի որոշումը կայացվում է.

Correct! Wrong!

90. Վերաքննիչ դատարանի միջանկյալ դատական ակտերի դեմ բերված վճռաբեկ բողոքի քննության արդյունքով Վճռաբեկ դատարանը.

Correct! Wrong!

91. Վճռաբեկ բողոքը քննելիս՝ Վճռաբեկ դատարանը.

Correct! Wrong!

92. Կարո՞ղ է արդյոք Վճռաբեկ դատարանը պարզաբանել իր կայացրած որոշումը.

Correct! Wrong!

93. Վճռաբեկ բողոքը քննելիս՝ Վճռաբեկ դատարանը.

Correct! Wrong!

94. Վճռաբեկության կարգով բողոքի քննության ժամանակ Վճռաբեկ դատարանը գործով կայացված դատական ակտը վերանայում է.

Correct! Wrong!

95. Վճռաբեկ բողոքը գրավոր ընթացակարգով քննելու վերաբերյալ որոշում կայացվելու դեպքում գործին մասնակցող անձինք տեղեկացվում են.

Correct! Wrong!

96. Գրավոր ընթացակարգով վճռաբեկ բողոքի քննության ընթացքում Վճռաբեկ դատարանի որոշման նախագիծը կազմում է.

Correct! Wrong!

97. Վճռաբեկ բողոքը դատական նիստում քննելու վերաբերյալ որոշում կայացվելու դեպքում դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին ծանուցվում են.

Correct! Wrong!

98. Վճռաբեկ բողոքի քննությունը դատական նիստում սկսվում է.

Correct! Wrong!

99. Վճռաբեկ դատարանի դատավորներն իրավունք ունեն հարցեր տալու.

Correct! Wrong!

100. Վճռաբեկ դատարանը վերաքննիչ դատարանի դատական ակտի դեմ ներկայացված և վարույթ ընդունված վճռաբեկ բողոքները քննում և դրանց վերաբերյալ որոշումները կայացնում է.

Correct! Wrong!

101. Վճռաբեկ բողոքը դատական նիստում քննելու մասին կայացվում է.

Correct! Wrong!

102. Բացառությամբ վերաքննիչ դատարանի միջանկյալ դատական ակտի դեմ վարույթ ընդունված վճռաբեկ բողոքների՝ Վճռաբեկ դատարանը վարույթ ընդունված վճռաբեկ բողոքը պետք է քննի և որոշում կայացնի.

Correct! Wrong!

103. Վերաքննիչ դատարանի միջանկյալ դատական ակտի դեմ վարույթ ընդունված վճռաբեկ բողոքը Վճռաբեկ դատարանը քննում է.

Correct! Wrong!

104. Վճռաբեկ վարույթը կարճելու մասին որոշումն ուղարկվում է բողոք բերող անձին և գործին մասնակցող անձանց.

Correct! Wrong!

105. Վճռաբեկ վարույթը կարճելու մասին Վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ վճռաբեկ վարույթի հետ կապված դատական ծախսերը դրվում են.

Correct! Wrong!

106. Վերաքննիչ դատարանի որոշումը մտնում է օրինական ուժի մեջ.

Correct! Wrong!

107. Վճռաբեկ վարույթը կարճելու մասին Վճռաբեկ դատարանի որոշումն ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

108. Վճռաբեկ բողոք բերած անձի կողմից վճռաբեկ բողոքից հրաժարվելու դեպքում Վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում.

Correct! Wrong!

109. Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չներկայացնելը.

Correct! Wrong!

110. Ստորև նշվածներից ո՞րը պարտադիր չէ նշել վճռաբեկ բողոքի պատասխանում.

Correct! Wrong!

111. Վճռաբեկ բողոքի պատասխանին պարտադիր կցվում են.

Correct! Wrong!

112. Գործին մասնակցող անձն իրավունք ունի ներկայացնելու վճռաբեկ բողոքի պատասխան վճռաբեկ բողոքի պատճենն ստանալու օրվանից մինչև.

Correct! Wrong!

113. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին որոշումն ուղարկվում է բողոք բերող անձին և գործին մասնակցող անձանց.

Correct! Wrong!

114. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին Վճռաբեկ դատարանի որոշումն ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

115. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին Վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում.

Correct! Wrong!

116. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժվում է, եթե.

Correct! Wrong!

117. Վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու մասին որոշումն ուղարկվում է.

Correct! Wrong!

118. Վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու մասին որոշումն ուղարկվում է.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 2021, 89-118