ՀՀ Սահմանադրական իրավունք, 2021, 1-30

1. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ ՀՀ սահմանադրական դատարանը գործի քննության շրջանակներում անդրադառնում է օրենքի բացի սահմանադրականությանը.

Correct! Wrong!

2. Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է.

Correct! Wrong!

3. ՀՀ Ազգային ժողովի լիազորությունները սահմանվում են.

Correct! Wrong!

4. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` սեփականության իրավունքի սահմանափակման չափանիշն ու սահմանները վերապահված են.

Correct! Wrong!

5. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` սեփականության իրավունքի բովանդակությունը կազմող իրավազորությունների իրացման նախապայման հանդիսանում է.

Correct! Wrong!

6. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենսդիր իշխանությունն իրականացնում է.

Correct! Wrong!

7. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` որևէ իրավական նորմ չի կարող համարվել «օրենք», եթե այն չի համապատասխանում.

Correct! Wrong!

8. Անհատական դիմումին ներկայացվող պահանջները, ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման, նշանակում է, որ.

Correct! Wrong!

9. ՀՀ Նախագահին պաշտոնանկ անելու հիմքերի առկայության մասին եզրակացություն է տալիս.

Correct! Wrong!

10. ՀՀ սահմանադրական դատարանն ընդունում է.

Correct! Wrong!

11. ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորներն իրավունք ունեն դիմելու կառավարությանը.

Correct! Wrong!

12. ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումները և եզրակացություններն ուժի մեջ են մտնում.

Correct! Wrong!

13. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության` ՀՀ դատախազությունը գործում է.

Correct! Wrong!

14. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` օրենսգրքում օգտագործվող հասկացությունները կարող են ինքնաբավ լինել.

Correct! Wrong!

15. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` անձի իրավունքը խախտած պաշտոնատար անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելը.

Correct! Wrong!

16. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` դատական պաշտպանության իրավունքը սահմանափակման.

Correct! Wrong!

17. Համաձայն «Կուսակցությունների մասին» ՀՀ օրենքի՝ յուրաքանչյուր անձ կարող է միաժամանակ լինել.

Correct! Wrong!

18. Համաձայն «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի՝ իր կազմակերպական կառուցվածքը, գործունեության առարկան, նպատակները և ձևերը կազմակերպությունը որոշում է.

Correct! Wrong!

19. ՀՀ Նախագահը իր հրաժարականը ներկայացնում է.

Correct! Wrong!

20. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության` դատապարտյալներին ներում է շնորհում.

Correct! Wrong!

21. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ ժամանակի մեջ իրավական ակտերի գործողության կանոնակարգումը հիմնվում է այն տրամաբանության վրա, որ.

Correct! Wrong!

22. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ բողոքարկման հարցը քննելիս դատական վերահսկողության խնդիրն է.

Correct! Wrong!

23. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` կազմակերպության՝ դատարան դիմելու իրավունքի սահմանափակումները կհամապատասխանեն ՀՀ Սահմանադրությանը, եթե.

Correct! Wrong!

24. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` դատավորների համար բարձր կենսաթոշակի սահմանումը.

Correct! Wrong!

25. Համաձայն «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի՝ քաղաքացիների խումբը ճանաչվում է որպես կրոնական կազմակերպություն, եթե, ի թիվս օրենքով սահմանված պայմանների, ընդգրկում է առնվազն.

Correct! Wrong!

26. Համաձայն «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի՝ մինչև 18 տարեկան երեխաները.

Correct! Wrong!

27. ՀՀ կառավարության լիազորությունները սահմանվում են.

Correct! Wrong!

28. Համաձայն «Հավաքների ազատության մասին» ՀՀ օրենքի՝ հավաքը հանրային է, եթե դրան կարող է մասնակցել.

Correct! Wrong!

29. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` խտրականության արգելքի սկզբունքի խախտում է հանդիսանում.

Correct! Wrong!

30. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` խորհրդարանում քաղաքական ուժերի հարաբերակցության ցանկացած փոփոխություն, որն ընթացիկ շահեր է հետապնդում և փոխում է ժողովրդի ազատ կամարտահայտությամբ ձևավորված քաղաքական հավասարակշռությունն օրենսդիր մարմնում.

Correct! Wrong!

ՀՀ Սահմանադրական իրավունք, 2021, 1-30