ՀՀ Սահմանադրական իրավունք, 2021, 61-90

61. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ քաղաքական հետապնդման ենթարկվող.

Correct! Wrong!

62. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ եթե իրական սպառնալիք կա, որ արտաքսվող կամ հանձնվող անձը կարող է այդ երկրում, ուր արտաքսվում է կամ հանձնվում է, ենթարկվել մահապատժի, խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի, ապա այդ անձը չի կարող արտաքսվել կամ հանձնվել.

Correct! Wrong!

63. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն չի կարելի հանձնել օտարերկրյա պետությանը.

Correct! Wrong!

64. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ հողի սեփականության իրավունքից չեն օգտվում.

Correct! Wrong!

65. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ յուրաքանչյուր ոք ունի.

Correct! Wrong!

66. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ իրավաբանական օգնությունը ցույց է տրվում պետական միջոցների հաշվին.

Correct! Wrong!

67. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ փաստաբանների կարգավիճակը, իրավունքները և պարտականությունները սահմանվում են.

Correct! Wrong!

68. Ազգային ժողովի և համայնքների ավագանիների ընտրությունները, ինչպես նաև հանրաքվեներն անցկացվում են

Correct! Wrong!

69. Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում և հավասարապես պաշտպանվում են.

Correct! Wrong!

70. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կարգի հիմքը.

Correct! Wrong!

71. Հայաստանի Հանրապետության․

Correct! Wrong!

72. Հայաստանի Հանրապետության դրոշը.

Correct! Wrong!

73. Յուրաքանչյուր ոք ունի.

Correct! Wrong!

74. Յուրաքանչյուր ոք.

Correct! Wrong!

75. Օրենքով կարող են սահմանվել.

Correct! Wrong!

76. Ազգությամբ հայերը.

Correct! Wrong!

77. Յուրաքանչյուր ոք ունի.

Correct! Wrong!

78. Ստորև թվարկվածներից ո՞րն է համապատասխանում համաչափության սկզբունքի էությանը․

Correct! Wrong!

79. Ստորև թվարկվածներից ո՞րն է համապատասխանում որոշակիության սկզբունքի էությանը․

Correct! Wrong!

80. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը հանրային իշխանության.

Correct! Wrong!

81. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի վրա տարածվում է.

Correct! Wrong!

82. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ անձնական ազատությունից զրկված յուրաքանչյուր ոք անհապաղ տեղեկացվում է ազատությունից զրկվելու պատճառների, իսկ քրեական մեղադրանք ներկայացվելու դեպքում՝ նաև մեղադրանքի մասին.

Correct! Wrong!

83. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ անձնական ազատությունից չեն կարող զրկվել միայն այն պատճառով, որ ի վիճակի չեն կատարելու քաղաքացիաիրավական պարտավորությունները.

Correct! Wrong!

84. Յուրաքանչյուր ոք, օրենքին համապատասխան, ունի․

Correct! Wrong!

85. Հիմնական իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ ՀՀ Սահմանադրությունում ամրագրված դրույթները մեկնաբանելիս հաշվի է առնվում․

Correct! Wrong!

86. ՀՀ Սահմանադրության համաձայն` տեղական ինքնակառավարումը.

Correct! Wrong!

87. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են.

Correct! Wrong!

88. Ներքոթվարկյալներից ՀՀ սահմանադրական դատարան դիմող սուբյեկտ չէ.

Correct! Wrong!

89. Ներքոթվարկյալ ձևակերպումներից ո՞րն է ճիշտ.

Correct! Wrong!

90. Ներքոթվարկյալներից ո՞րը ՀՀ դատախազության լիազորություն չէ.

Correct! Wrong!

ՀՀ Սահմանադրական իրավունք, 2021, 61-90