Եվրոպական կոնվենցիա և ՄԻԵԴ, 2021, 30-59

30. Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում 2011 թվականից ներդրվեց ՄԻԵԴ-ի կայացրած վճիռների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու երկու ընթացակարգ. այն է` խստացված ընթացակարգ և ընդհանուր ընթացակարգ: Ստորև ներկայացվածներից ընտրե՛լ խստացված ընթացակարգով քննության ենթակա վճիռների սպառիչ ցանկը.

Correct! Wrong!

31. ՄԻԵԿ-ի 13-րդ հոդվածը ներառու՞մ է դատավարության ոչ համաչափ ձգձգման դեմ իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունք.

Correct! Wrong!

32. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի իմաստով դատավորի անաչառության պահանջը խախտվու՞մ է, եթե միևնույն գործով դատավորը նախկինում եղել է դատախազության աշխատող.

Correct! Wrong!

33. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածով երաշխավորված մեղադրյալի իրավունքների խախտում կհամարվի՞, եթե պետությունը օրենքով դատարանին իրավասություն վերապահի մեղադրյալի բացակայությամբ անցկացնել դատական քննություն և կայացնել դատական ակտ.

Correct! Wrong!

34. ՄԻԵԿ-ի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով երաշխավորվու՞մ է նաև երրորդ անձի կամ պետության օգնությամբ մահանալու իրավունք.

Correct! Wrong!

35. Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով ՄԻԵԴ-ի Մեծ պալատը.

Correct! Wrong!

36. Որո՞նք են ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետում սահմանված՝ գործի քննության ժամկետի «ողջամտության» չափանիշները.

Correct! Wrong!

37. Ո՞ր դեպքերում կարող է արդարացված լինել ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի 1- ին կետով սահմանված դատաքննության հրապարակայնության սկզբունքի սահմանափակումը.

Correct! Wrong!

38. ՄԻԵԴ-ն իր դատական պրակտիկայում.

Correct! Wrong!

39. ՄԻԵԿ-ի 10-րդ հոդվածով երաշխավորված իրավունքը կարող է արտահայտվել.

Correct! Wrong!

40. ՄԻԵԿ-ի համաձայն` ե՞րբ է թույլատրվում արտահայտելու ազատության իրավունքի սահմանափակումը.

Correct! Wrong!

41. ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ քրեական պատասխանատվության ենթարկելը վիրավորանքի կամ զրպարտանքի համար.

Correct! Wrong!

42. ՄԻԵԴ-ը քննում է դատարան ներկայացված գործերը.

Correct! Wrong!

43. ՄԻԵԿ-ի համաձայն` ե՞րբ է թույլատրվում պետական մարմինների միջամտությունն անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի իրականացմանը.

Correct! Wrong!

44. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ արձանագրության 1-ին հոդվածն արգելում է.

Correct! Wrong!

45. ՄԻԵԿ 1-ին արձանագրության 1-ին հոդվածի համաձայն՝ անձը ե՞րբ կարող է զրկվել սեփականությունից.

Correct! Wrong!

46. ՄԻԵԴ-ը.

Correct! Wrong!

47. ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ գնահատողական դատողությունները.

Correct! Wrong!

48. Ո՞ր դեպքում կարող է ՄԻԵԴ-ի դատավորը հեռացվել պաշտոնից.

Correct! Wrong!

49. Ո՞ր դեպքում է ՄԻԵԴ-ը իր վճռում առաջարկություն անում պատասխանող պետության կողմից իրականացվելիք միջոցների մասին՝ տվյալ վճռում արձանագրված ՄԻԵԿ-ի խախտումը վերացնելու համար.

Correct! Wrong!

50. ՄԻԵԿ-ով Մեծ պալատը երկու դեպքի առկայության դեպքում կարող է գործ քննել. երբ Պալատը ընդդատությունը զիջում է Մեծ պալատին (ՄԻԵԿ-ի 30-րդ հոդված) կամ այն դեպքում, երբ գործի կողմերից որևէ մեկը պահանջում է, որ գործը հանձնվի Մեծ պալատի քննությանը և Մեծ պալատի հանձնախումբը ընդունում է այդ պահանջը (ՄԻԵԿ-ի 43-րդ հոդված): Ի՞նչ էական տարբերություն կա այս երկու դեպքերում Մեծ պալատի կողմից գործի քննության պայմանների մեջ.

Correct! Wrong!

51. Ո՞վ կարող է համարվել ՄԻԵԿ-ով կամ նրան կից արձանագրություններով ճանաչված իրավունքների խախտման «զոհ».

Correct! Wrong!

52. Ի՞նչ իրավունք է երաշխավորված ՄԻԵԿ-ի 7-րդ արձանագրության 2-րդ հոդվածով.

Correct! Wrong!

53. Ե՞րբ պետք է տեղի ունեցած լինեն այն ենթադրվող խախտումները, որոնց վերաբերյալ գանգատ է ներկայացվում ՄԻԵԴ.

Correct! Wrong!

54. Ո՞ր մարմինն է վերահսկողություն իրականացնում Ստրասբուրգի Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման նկատմամբ.

Correct! Wrong!

55. ՄԻԵԿ-ը տարածվում և կիրառվում է.

Correct! Wrong!

56. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածով ամրագրված քաղաքացիական իրավունքներ և պարտականություններ հասկացությունը.

Correct! Wrong!

57. ՄԻԵԴ-ի միանձնյա դատավորն իրավասու է.

Correct! Wrong!

58. Միանձնյա կարգով գործերը քննելիս.

Correct! Wrong!

59. Եթե ՄԻԵԴ-ը գտնում է, որ տեղի է ունեցել ՄԻԵԿ-ի կամ դրան կից արձանագրությունների խախտում, իսկ համապատասխան բարձր պայմանավորվող կողմի ներպետական իրավունքն ընձեռում է միայն մասնակի հատուցման հնարավորություն, ապա ՄԻԵԴ-ը.

Correct! Wrong!

Եվրոպական կոնվենցիա և ՄԻԵԴ, 2021, 30-59