Եվրոպական կոնվենցիա և ՄԻԵԴ, 2021, 60-79

60. ՄԻԵԿ-ի 41-րդ հոդվածի համաձայն՝ արդարացի փոխհատուցումը.

Correct! Wrong!

61. Վճռի կողմ հանդիսացող պետության կողմից արդարացի փոխհատուցման վճարումների կամ տվյալ վճռում նշված անհատական կամ ընդհանուր միջոցների կատարման կապակցությամբ դիմումատուն իրավունք ունի.

Correct! Wrong!

62. ՄԻԵԿ-ի 3-րդ հոդվածից շեղում թույլատրվու՞մ է.

Correct! Wrong!

63. Որպեսզի արձանագրվի ՄԻԵԿ-ի 3-րդ հոդվածի խախտում.

Correct! Wrong!

64. Դիմումատուի կողմից իր կրած ծախսերի և ծախքերի մասին ՄԻԵԴ-ին ներկայացված պահանջը պետք է բավարարի հետևյալ չափանիշները.

Correct! Wrong!

65. ՄԻԵԴ-ի վարույթում գտնվող գործով դիմումատուի մահվան դեպքում.

Correct! Wrong!

66. ՄԻԵԿ-ի 11-րդ հոդվածով երաշխավորված միավորվելու բացասական իրավունքը նշանակում է.

Correct! Wrong!

67. Համաձայն ՄԻԵԴ-ի նախադեպային որոշումների՝ ձերբակալման պահից մինչև դատարանի կամ դատական այլ պաշտոնյայի մոտ տարվելու պահն ընկած կալանքի առավելագույն ժամանակահատվածն է.

Correct! Wrong!

68. ՄԻԵԿ-ի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի «գ» ենթակետի դրույթներին համապատասխան՝ «ձերբակալված կամ կալանավորված յուրաքանչյուր ոք անհապաղ տարվում է դատավորի կամ այլ պաշտոնատար անձի մոտ» արտահայտության մեջ «անհապաղ» տերմինը նշանակում է.

Correct! Wrong!

69. Իրեն հանձնված գործերը քննելու համար ՄԻԵԴ-ը.

Correct! Wrong!

70. Որպեսզի ՄԻԵԿ-ի 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ հոդվածներով նախատեսված իրավունքների նկատմամբ անդամ պետության կողմից կիրառված սահմանափակումը ՄԻԵԴ-ի կողմից չճանաչվի իբր տվյալ իրավունքի խախտում, այդ սահմանափակումը պետք է.

Correct! Wrong!

71. ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածը տարածվում է.

Correct! Wrong!

72. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի կիրառության համար անհրաժեշտ է, որ.

Correct! Wrong!

73. Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն 2013 թվականի մայիսի 16-ին ընդունեց թիվ 15-րդ արձանագրությունը, որով փոփոխություններ են նախատեսվում Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայում: Թիվ 15-րդ արձանագրությունը բաց է ստորագրությունների համար 2013 թվականի հունիսի 24-ից: Համաձայն թիվ 15-րդ արձանագրության.

Correct! Wrong!

74. ՄԻԵԴ-ը 2004 թվականից ի վեր կիրառում է «պիլոտային վճիռների» պրակտիկան.

Correct! Wrong!

75. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի տեքստում ուղղակի չնշված, սակայն, ըստ ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի, արդար դատաքննության իրավունքի կարևոր բաղադրատարր է հանդիսանում.

Correct! Wrong!

76. Կողմերի հավասարությունը, ըստ ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի, նշանակում է, որ.

Correct! Wrong!

77. ՄԻԵԿ-ի 14-րդ արձանագրության համաձայն.

Correct! Wrong!

78. Ըստ ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի` արտահայտվելու ազատության տեսանկյունից ու՞մ գործունեության նկատմամբ են քննադատության շրջանակներն ավելի լայն.

Correct! Wrong!

79. Ըստ ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի` ՄԻԵԿ-ի 11-րդ հոդվածով երաշխավորված միավորվելու իրավունքի կարևորագույն տարր է կազմում.

Correct! Wrong!

Եվրոպական կոնվենցիա և ՄԻԵԴ, 2021, 60-79