Եվրոպական կոնվենցիա և ՄԻԵԴ, 2021, 80-98

80. ՄԻԵԴ-ն իրավասու է գանգատի ապահովման միջոց կիրառել, եթե գտնում է, որ դրա անհրաժեշտությունը կա.

Correct! Wrong!

81. ՄԻԵԿ-ի 3-րդ հոդվածի ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ գործերով գործում եղած ապացույցներն ուսումնասիրելիս ՄԻԵԴ-ը.

Correct! Wrong!

82. 2014 թվականի հունվարի 1-ից (ՄԻԵԴ-ի կանոնների նոր խմբագրությամբ) գործում է 47-րդ կանոնը, համաձայն որի.

Correct! Wrong!

83. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը գործում է.

Correct! Wrong!

84. Նշվածներից որո՞նք են ամբողջովին ճիշտ.

Correct! Wrong!

85. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը.

Correct! Wrong!

86. Որո՞նք չեն համարվում պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանք Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի ներքո.

Correct! Wrong!

87. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածը նախատեսում է.

Correct! Wrong!

88. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի երաշխավորված իրավունքների պաշտպանության համակարգը.

Correct! Wrong!

89. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան պահանջում է, որ 13- րդ հոդվածի ներքո իրավական պաշտպանության միջոցը.

Correct! Wrong!

90. ՄԻԵԴ-ը կարող է ընդունել անհատական գանգատ.

Correct! Wrong!

91. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի ներքո նախնական կալանքը հիմնավորված է, եթե.

Correct! Wrong!

92. Ո՞վ կարող է ՄԻԵԴ-ում հանդես գալ որպես երրորդ կողմ․

Correct! Wrong!

93. Ի՞նչ փոփոխություններ կկատարվեն ՄԻԵԿ-ին կից 15-րդ արձանագրության ուժի մեջ մտնելու դեպքում․

Correct! Wrong!

94. «Ոչ էական կորուստ» ընդունելիության նոր չափանիշը նշանակում է, որ.

Correct! Wrong!

95. ՄԻԵԿ-ին կից 4-րդ արձանագրության 1-ին հոդվածով նախատեսվում է, որ.

Correct! Wrong!

96․ ՄԻԵԿ-ին կից 1-ին արձանագրության 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ կրթության իրավունքն իրականացնելիս.

Correct! Wrong!

97. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի 1-ին կետն ամրագրում է, որ.

Correct! Wrong!

98. Ըստ ՄԻԵԴ դիրքորոշման՝ ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածից (արդար դատաքննության իրավունքի) բխեցվող իրավունքներ են՝

Correct! Wrong!

Եվրոպական կոնվենցիա և ՄԻԵԴ, 2021, 80-98