ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 109-138

109. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կատարված է համարվում այն հանցանքը, որը.

Correct! Wrong!

110. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս հանցանք կատարած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձինք.

Correct! Wrong!

111. Օտարերկրյա քաղաքացիները և Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես չբնակվող, քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ովքեր հանցանքը կատարել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս.

Correct! Wrong!

112. Հանցագործությունների համակցություն է համարվում.

Correct! Wrong!

113. Մանկատան տնօրենը չար երեխաներին նստեցնում է մանկատան խոնավ, մութ նկուղում և այնտեղ առանց ջրի ու հացի պահում է 10-12 ժամ: Ստուգումների ընթացքում բացահայտվել է նման 20 դեպք: Որակե՛լ տնօրենի արարքը.

Correct! Wrong!

114. Հանցագործությունների ռեցիդիվ է համարվում.

Correct! Wrong!

115. Քրեական պատասխանատվության ենթակա է միայն այն մեղսունակ ֆիզիկական անձը.

Correct! Wrong!

116. Անփութության կամային հատկանիշի բնութագիրն է.

Correct! Wrong!

117. Քրեորեն պատժելի է.

Correct! Wrong!

118. Հանցափորձ է համարվում.

Correct! Wrong!

119. Հանցագործության նախապատրաստություն է համարվում.

Correct! Wrong!

120. Հանցագործության նախապատրաստությունը հնարավոր է.

Correct! Wrong!

121. Հանցակցություն է համարվում.

Correct! Wrong!

122. Կատարող չի համարվի այն անձը, ով.

Correct! Wrong!

123. Կազմակերպիչ է համարվում այն անձը, ով.

Correct! Wrong!

124. Օժանդակող կհամարվի այն անձը, ով.

Correct! Wrong!

125. Հանցագործություն չի համարվում այն գործողությունը, որը կատարվել է անհրաժեշտ պաշտպանության վիճակում, այսինքն.

Correct! Wrong!

126. Հանցագործություն չի համարվում քրեական օրենքով պաշտպանվող շահերին վնաս պատճառելը ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակում, այսինքն.

Correct! Wrong!

127. Ծայրահեղ անհրաժեշտության սահմանազանցումն առկա կլինի.

Correct! Wrong!

128. Պատիժը՝ համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի.

Correct! Wrong!

129. Երբ խուլիգանության ընթացքում տուժողին պատճառվում է առողջության միջին ծանրության վնաս, ապա հանցավորի արարքը որակվում է որպես.

Correct! Wrong!

130. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 260-րդ հոդվածի համաձայն՝ վանդալիզմը.

Correct! Wrong!

131. Բանդիտիզմը.

Correct! Wrong!

132. Որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելը կարող է նշանակվել այն դեպքում, երբ.

Correct! Wrong!

133. Ցմահ ազատազրկման կարող են դատապարտվել.

Correct! Wrong!

134. Հանցագործության նախապատրաստության համար (բացառությամբ հանցագործությունների ռեցիդիվի, վտանգավոր և առանձնապես վտանգավոր ռեցիդիվի դեպքերի) նշանակված ազատազրկման ձևով պատժի ժամկետը չի կարող գերազանցել.

Correct! Wrong!

135. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի իմաստով նույն հանցագործության համար անձին երկրորդ անգամ դատապարտել.

Correct! Wrong!

136. Հանցագործության նախապատրաստության կամ հանցափորձի համար չի նշանակվում.

Correct! Wrong!

137. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանը սահմանում է փորձաշրջան.

Correct! Wrong!

138. Տուժողի հետ հաշտվելու դեպքում անձը կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, եթե նա.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 109-138