ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 227-253

227. Ստորև բերված ո՞ր դեպքում հանցագործությունների ռեցիդիվը չի համարվում առանձնապես վտանգավոր.

Correct! Wrong!

228. Քրեական պատասխանատվության ենթակա է միայն.

Correct! Wrong!

229. Հանրության համար վտանգավոր արարքն անմեղսունակության վիճակում կատարած անձի նկատմամբ դատարանը.

Correct! Wrong!

230. Եթե անձը հանցանքը կատարել է մեղսունակության վիճակում, սակայն մինչև դատարանի կողմից դատավճիռ կայացանելը հիվանդացել է հոգեկան հիվանդությամբ, որը զրկել է նրան իր արարքի նշանակությունը գիտակցելու կամ դա ղեկավարելու հնարավորությունից, ապա.

Correct! Wrong!

231. Հանցանքը համարվում է ուղղակի դիտավորությամբ կատարված, եթե.

Correct! Wrong!

232. Հանցանքը համարվում է անուղղակի դիտավորությամբ կատարված, եթե.

Correct! Wrong!

233. Դիտավորյալ հանցագործության ծանրացնող հանգամանքների համար անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվության, եթե նա.

Correct! Wrong!

234. Հանցանքը համարվում է ինքնավստահությամբ կատարված, եթե.

Correct! Wrong!

235. Արարքը չի կարող որակվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 281-րդ հոդվածով (աշխատանքներ իրականացնելիս շրջակա միջավայրի պահպանության կանոնները խախտելը), եթե.

Correct! Wrong!

236. Եթե oրենքն ավելի խիստ պատասխանատվություն է նախատեսում անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած դիտավորյալ հանցագործության համար, ապա անձն այդ հետևանքների համար պատասխանատվություն է կրում միայն այն դեպքում, եթե.

Correct! Wrong!

237. ՀՀ քրեական օրենսգրքի հատուկ մասով նախատեսված հանցագործության հատուկ սուբյեկտ չհանդիսացող անձը, ով մասնակցել է այդ հոդվածով նախատեսված հանցանքի կատարմանը, տվյալ հանցագործության համար.

Correct! Wrong!

238. Կատարողի կողմից իրենից անկախ հանգամանքներով հանցագործությունն ավարտին չհասցնելու դեպքում մյուս հանցակիցները.

Correct! Wrong!

239. Անհրաժեշտ պաշտպանության իրավունքն անձին է պատկանում.

Correct! Wrong!

240. Հանցանք կատարած անձին բռնելու համար անհրաժեշտ միջոցների սահմանազանցմամբ արարքը.

Correct! Wrong!

241. Հանցանք կատարած անձին բռնելու իրավունք ունեն.

Correct! Wrong!

242. Ռիսկը հիմնավորված չի համարվում, եթե.

Correct! Wrong!

243. Հանրորեն oգտակար նպատակի հասնելու համար գործադրված հիմնավորված ռիսկի ժամանակ քրեական oրենքով պաշտպանվող շահերին վնաս պատճառելը.

Correct! Wrong!

244. Ակնհայտ անoրինական հրամանը կամ կարգադրությունը չկատարելը.

Correct! Wrong!

245. Նշվածներից ո՞րն է հատուկ սուբյեկտով հանցագործություն.

Correct! Wrong!

246. Արարքը համարվում է առանց մեղքի կատարված նաև այն դեպքում, եթե.

Correct! Wrong!

247. Հանցանքը համարվում է անզգուշությամբ կատարված.

Correct! Wrong!

248. Մինչև դատական քննությունը կալանքի տակ գտնվող անձի նկատմամբ տուգանքի ձևով պատիժ նշանակելիս.

Correct! Wrong!

249. Նշվածներից ո՞րը հատուկ սուբյեկտով հանցագործություն չէ.

Correct! Wrong!

250. Նշվածներից ո՞ր դեպքում է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու վերացման հարցը լուծում դատարանը.

Correct! Wrong!

251. Եթե հղի կանանց կամ մինչև երեք տարեկան երեխա ունեցող անձանց պատժի կրումը հետաձգելու դեպքում դատապարտյալը հրաժարվում է երեխայից կամ նրան հանձնել է մանկատուն կամ խուսափում է երեխային խնամելուց և դաստիարակելուց, որի մասին գրավոր նախազգուշացվել է, ապա.

Correct! Wrong!

252. Անչափահասների նկատմամբ չի կարող նշանակվել.

Correct! Wrong!

253. Անչափահասների նկատմամբ տուգանք.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 227-253