ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 283-312

283. Օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ կարող է նշանակվել, եթե.

Correct! Wrong!

284. Կալանք պատիժը չի կարող նշանակվել.

Correct! Wrong!

285. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 196-րդ հոդվածով (հրապարակային սակարկությունների անցկացման կարգը չարամտորեն խախտելը) հրապարակային սակարկությունների անցկացման կարգը չարամտորեն խախտելը քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում միայն այն դեպքում, եթե.

Correct! Wrong!

286. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 197-րդ հոդվածով (ապրանքային նշանն ապօրինի օգտագործելը) քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվում.

Correct! Wrong!

287. փաստաթղթեր պատրաստելը կամ իրացնելը) վճարային փաստաթուղթ չի համարվի.

Correct! Wrong!

288. Թվարկածներից ո՞րը կեղծ ձեռնարկատիրության նպատակ չէ.

Correct! Wrong!

289. Առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից իրենց կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իր կամ ուրիշ անձանց oգտին oգտագործելու կամ առավելություններ ձեռք բերելու կամ այլ անձանց վնաս պատճառելու նպատակով oգտագործելը հանցագործություն է միայն, եթե.

Correct! Wrong!

290. Ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույք ձեռք բերելը կամ իրացնելը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 216-րդ հոդվածով (ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույք ձեռք բերելը կամ իրացնելը) նախատեսված հանցագործություն է.

Correct! Wrong!

291. Շենքեր, շինություններ, տրանսպորտի, հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ, այլ հաղորդակցության ուղիներ զավթելը կամ դրանք պահելը հանցագործություն է.

Correct! Wrong!

292. Հանցավոր համագործակցություն ստեղծելը կամ ղեկավարելը կամ հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելը ՀՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված է որպես.

Correct! Wrong!

293. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225.1 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հավաքը դիտավորությամբ կազմակերպելը և անցկացնելը.

Correct! Wrong!

294. Էլեկտրոնային արագացուցիչների շահագործումից հանելու ընթացքում անվտանգության կանոնները խախտելը առաջացնում է քրեական պատասխանատվություն.

Correct! Wrong!

295. Լեռնահանքային, շինարարական կամ այլ աշխատանքների կատարման ընթացքում անվտանգության կանոնները խախտելը առաջացնում է քրեական պատասխանատվություն.

Correct! Wrong!

296. Ռադիոակտիվ նյութեր ապoրինի ձեռք բերելը, պահելը, oգտագործելը, փոխադրելը, հանձնելը, իրացնելը, ոչնչացնելը կամ վնասելը հանցագործությու՞ն է.

Correct! Wrong!

297. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածով (ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը) նախատեսված արարք կատարած անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե.

Correct! Wrong!

298. Հրազենը կամ ռազմամթերքն անփութորեն պահպանելը քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում.

Correct! Wrong!

299. Դյուրավառ կամ այրիչ նյութերի պահպանման, հաշվառման, փոխադրման, առաքման կամ oգտագործման կանոնները խախտելը, ինչպես նաև նշված նյութերի ապoրինի փոխադրումը կամ առաքումը հանցագործություն է.

Correct! Wrong!

300. Երկաթուղային, oդային կամ ջրային տրանսպորտի երթևեկության անվտանգության և շահագործման կանոնները խախտելն այն անձի կողմից, ով, ըստ կատարվող աշխատանքի կամ զբաղեցրած պաշտոնի, պարտավոր էր պահպանել այդ կանոնները.

Correct! Wrong!

301. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 241-րդ հոդվածով (երկաթուղային, օդային կամ ջրային տրանսպորտի երթևեկության անվտանգության և շահագործման կանոնները խախտելը) քրեական պատասխանատվության կարող է ենթարկվել.

Correct! Wrong!

302. Տրանսպորտային միջոցը հարբած կամ տասնվեց տարին չլրացած անձին հանձնելը.

Correct! Wrong!

303. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 244-րդ հոդվածով (ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը թողնելը) նախատեսված հանցագործությունն ուղղված է.

Correct! Wrong!

304. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 247-րդ հոդվածով (տրանսպորտի անվտանգ աշխատանքն ապահովող կանոնները խախտելը) նախատեսված հանցագործությունն ուղղված է.

Correct! Wrong!

305. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 250-րդ հոդվածով (միջազգային թռիչքների կանոնները խախտելը) նախատեսված հանցագործությունն ուղղված է.

Correct! Wrong!

306. Համակարգչում, համակարգչային համակարգում, ցանցում կամ մեքենայական կրիչների վրա պահվող և oրենքով պահպանվող տեղեկատվության համակարգի որևէ մաս կամ ամբողջությամբ համակարգ առանց թույլտվության մուտք գործելը (ներթափանցելը), որը կատարվել է պաշտպանիչ համակարգի խախտմամբ.

Correct! Wrong!

307. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 259-րդ հոդվածով (ահաբեկչության մասին սուտ հաղորդում տալը) նախատեսված հանցագործությունն ուղղված է.

Correct! Wrong!

308. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 261-րդ հոդվածով (շահադիտական նպատակով այլ անձի պոռնկությամբ զբաղվելուն ներգրավելը) նախատեսված հանցագործությունն ուղղված է.

Correct! Wrong!

309. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվածով (անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ թողարկելը կամ իրացնելը, աշխատանքներ կատարելը կամ ծառայություններ մատուցելը) նախատեսված հանցագործությունն ուղղված է.

Correct! Wrong!

310. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 283-րդ հոդվածով (շրջակա միջավայրի աղտոտման հետևանքները վերացնելու միջոցներ չձեռնարկելը) քրեական պատասխանատվություն չի առաջացնում, եթե այդ արարքն անզգուշությամբ առաջացրել է.

Correct! Wrong!

311. Արգելված վտանգավոր քիմիական և կենսաբանական նյութեր կամ թափոններ արտադրելը քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում.

Correct! Wrong!

312. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 304-րդ հոդվածով (վնասարարությունը) նախատեսված արարքի նպատակը.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 283-312