ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 388-416

388. Զինվորական ծառայության մեջ սահմանափակումը համարվում է.

Correct! Wrong!

389. Զինվորական ծառայության մեջ սահմանափակումը կարող է կիրառվել միայն.

Correct! Wrong!

390. Ո՞ր հանցագործությունների համար կարող է նշանակվել զինվորական ծառայության մեջ սահմանափակումը.

Correct! Wrong!

391. Ի՞նչ ժամկետով են կիրառվում զինվորական ծառայության մեջ սահմանափակման բովանդակությունը կազմող սահմանափակումները.

Correct! Wrong!

392. Զինվորական ծառայության մեջ սահմանափակումը չի կարող նշանակվել.

Correct! Wrong!

393. Զինծառայողի կողմից, օրենքով սահմանված հիմքերով, զինվորական ծառայությունից ազատվելու դեպքում դատարանի կողմից զինվորական ծառայության մեջ սահմանափակումը փոխարինվում է տուգանքով` զինվորական ծառայության մեջ սահմանափակման մեկ ամիսը հաշվարկելով նվազագույն աշխատավարձի.

Correct! Wrong!

394. Մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը կալանքի տակ պահելու ժամկետը հաշվակցվում է ազատազրկման, կարգապահական գումարտակում պահելու ձևով նշանակված պատժին.

Correct! Wrong!

395. Մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը կալանքի տակ պահելու ժամկետը հաշվակցվում է հանրային աշխատանքների ձևով նշանակված պատժին՝ մեկ օրը հաշվելով.

Correct! Wrong!

396. Մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը կալանքի տակ պահելու կամ այլ պետությունում կատարած հանցանքի համար դատարանի դատավճռով ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը կրելու ժամանակ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 16-րդ հոդվածի (հանցանք կատարած անձանց հանձնելը) հիման վրա անձին հանձնելու դեպքում.

Correct! Wrong!

397. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի (պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելը)` պայմանական վաղաժամկետ ազատում կարող է կիրառվել միայն, եթե դատապարտյալը փաստացի կրել է ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործության համար նշանակված պատժի ոչ պակաս, քան.

Correct! Wrong!

398. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի (պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելը)` պայմանական վաղաժամկետ ազատում կարող է կիրառվել միայն, եթե դատապարտյալը փաստացի կրել է ծանր հանցագործության համար նշանակված պատժի ոչ պակաս, քան.

Correct! Wrong!

399. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի (պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելը)` պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելը հնարավոր է միայն.

Correct! Wrong!

400. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի (պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելը)` պատժի չկրած մասը կարող է փոխարինվել ավելի մեղմ պատժատեսակով դատապարտյալի կողմից պատժի ոչ պակաս, քան.

Correct! Wrong!

401. Արտակարգ հանգամանքների հետևանքով պատժից ազատելը դատարանի.

Correct! Wrong!

402. Եթե անձը մինչև դատվածությունը մարվելը նոր հանցանք է կատարում, ապա.

Correct! Wrong!

403. Անչափահասների նկատմամբ տուգանքը նշանակվում է պատիժ նշանակելու պահին Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի.

Correct! Wrong!

404. Անչափահասին հատուկ ուսումնադաստիարակչական կամ բժշկականդաստիարակչական հաստատությունում տեղավորելու միջոցով պատժից ազատելը հնարավոր է.

Correct! Wrong!

405. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի (պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատելը)` անչափահաս տարիքում հանցանք կատարած և ազատազրկման դատապարտված անձի նկատմամբ պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատում կարող է կիրառվել, եթե դատապարտյալը փաստացի կրել է ծանր հանցագործության համար նշանակված պատժի ոչ պակաս, քան.

Correct! Wrong!

406. Այլ անձին մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի հարուցիչով վարակելու ակնհայտ վտանգի ենթարկելու սուբյեկտը.

Correct! Wrong!

407. Անձին՝ առանց իր ազատ կամքի արտահայտության և իրազեկված ու պատշաճ ձևակերպված համաձայնության բժշկական կամ գիտական փորձերի ենթարկելը հանցագործություն է.

Correct! Wrong!

408. Քրեորեն պատժելի է ծնողի կողմից երեխային կամ տասնութ տարին լրացած անաշխատունակ զավակին դատարանի վճռով ապրուստի միջոցներ վճարելուց.

Correct! Wrong!

409. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 186.1 հոդվածի՝ գույքի պահպանության պարտականություններն անփույթ կամ անբարեխիղճ կատարելը համարվում է հանցագործություն.

Correct! Wrong!

410. Կեղծ գովազդի սուբյեկտ կարող է լինել.

Correct! Wrong!

411. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ կեղծ գինի կամ կեղծ օղի կամ ալկոհոլային այլ կեղծ խմիչք պատրաստելը համարվում է հանցագործություն.

Correct! Wrong!

412. Շահադիտական նպատակով այլ անձի պոռնկությամբ զբաղվելուն ներգրավելը որակվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 261-րդ հոդվածով` որպես հասարակական բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործություն.

Correct! Wrong!

413. Պետական պարգևները հափշտակելը համարվում է.

Correct! Wrong!

414. Զորամաս կամ հատուկ պահպանվող զինվորական այլ տարածք սահմանված կարգի խախտմամբ մուտք գործելը hանցագործություն է.

Correct! Wrong!

415. Պետին (հրամանատարին) ծեծելը կամ նրա նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելը կամ դա գործադրելու սպառնալիքը պետի (հրամանատարի) կամ նրա մերձավորի նկատմամբ, եթե դա կապված չէ զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու հետ.

Correct! Wrong!

416. Ստորադասին (ենթակային) ծեծելը կամ նրա նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելը կամ դա գործադրելու սպառնալիքը ստորադասի (ենթակայի) կամ նրա մերձավորի նկատմամբ, եթե դա կապված չէ զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու հետ.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 388-416