ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 53-81

53. Դատվածությունը հանվում է, եթե.

Correct! Wrong!

54. Անձը դատվածություն ունեցող է համարվում.

Correct! Wrong!

55. Դատվածությունը մարված չի համարվում.

Correct! Wrong!

56. Եթե անձն օրենքով սահմանված կարգով պայմանական վաղաժամկետ ազատվել է պատիժը կրելուց, կամ պատժի չկրած մասը փոխարինվել է ավելի մեղմ պատժով, ապա դատվածությունը մարելու ժամկետը հաշվարկվում է.

Correct! Wrong!

57. Դատվածություն չունեցող են համարվում այն անձինք.

Correct! Wrong!

58. Նշվածներից ո՞րն է դատարանի կողմից օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ նշանակելու սխալ տարբերակ, եթե տվյալ հանցագործության համար նախատեսված է ազատազրկում 3-7 տարի ժամկետով.

Correct! Wrong!

59. Եթե հանցագործության համար նախատեսված է ազատազրկում` 3-8 տարի ժամկետով, ապա տվյալ հանցագործության նախապատրաստության համար նշանակվող պատիժը չի կարող գերազանցել.

Correct! Wrong!

60. Եթե դատավճիռ կայացնելուց հետո պարզվի, որ անձը մեղավոր է նաև մեկ այլ հանցանքի համար, որը նա կատարել է նախքան առաջին գործով դատավճիռ կայացնելը, ապա վերջնական պատժի որոշման կարգն է.

Correct! Wrong!

61. Հանցագործությունների համակցությունը կազմում են երկու դիտավորյալ հանցանքներ, որոնցից մեկի համար նախատեսված է ազատազրկում` 2-6 տարի ժամկետով, իսկ մյուսի համար` ազատազրկում` 6-12 տարի ժամկետով: Տվյալ դեպքում նշանակվող վերջնական պատիժը չի կարող գերազանցել.

Correct! Wrong!

62. Դատավճիռների համակցությամբ վերջնական պատիժը, եթե դա կապված չէ ազատազրկման հետ, չի կարող գերազանցել.

Correct! Wrong!

63. Դատավճիռների համակցությամբ վերջնական պատիժը.

Correct! Wrong!

64. Թվարկվածներից ո՞վ կարող է ազատվել պատժից արտակարգ հանգամանքների հետևանքով՝ համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 80-րդ հոդվածի.

Correct! Wrong!

65. Բ-ն, ով ավազակության համար տասը տարի ժամկետով պատիժ կրելուց հետո ազատվել է քրեակատարողական հիմնարկից, 16 տարեկան Ա-ի հետ նախնական պայմանավորվածության գալով, իրականացնում են ուրիշի գույքի բացահայտ հափշտակության օբյեկտիվ կողմը: Որակե՛լ Բ-ի արարքը.

Correct! Wrong!

66. Տասնութ տարին լրացած Բ-ն 13 տարեկան Ա-ին ներգրավում է գողություն կատարելուն` խոստանալով տալ 5000 ՀՀ դրամ: Բ-ի ցուցումով Ա-ն պատուհանից մտնում է պահեստ, այնտեղից դուրս հանում ապրանքներ և դրանք փոխանցում Բ-ին: Բ-ն վաճառում է այդ ապրանքներն ու ստացված գումարը տնօրինում սեփական կարիքների համար և 5000 դրամ տալիս է Ա-ին: Գործով հաստատված է համարվում, որ Բ-ին գիտեր Ա-ի տարիքը: Որակե՛լ Բ-ի արարքը.

Correct! Wrong!

67. Վրեժի շարժառիթով կատարված սպանությունը չի համարվի հասարակ սպանություն, եթե.

Correct! Wrong!

68. Հանցանքը շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանություն որակելու անհրաժեշտ պայմանն է.

Correct! Wrong!

69. Հանցանքը կորակվի որպես սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրել.

Correct! Wrong!

70. Մարդու շահագործման ձև չի համարվում.

Correct! Wrong!

71. Համակարգչային տեղեկատվությանն ապօրինի տիրանալ չի համարվում.

Correct! Wrong!

72. Կաշառք ստանալն ավարտված է համարվում.

Correct! Wrong!

73. Սանիտարահակահամաճարակային կանոնները խախտելը.

Correct! Wrong!

74. Մարդկանց կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկություն թաքցնել չի համարվում.

Correct! Wrong!

75. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի՝ հանցանքը կատարելու ժամանակ է համարվում.

Correct! Wrong!

76. Օրենքով արգելված ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելը, որը զուգորդվել է անձանց կամ կազմակերպություններին կամ պետությանը զգալի վնաս պատճառելով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի համաձայն համարվում է.

Correct! Wrong!

77. Փաստաբանին կաշառք տալը, այսինքն՝ ապօրինաբար նրան անձամբ կամ միջնորդի միջոցով նրա կամ այլ անձի համար դրամ, գույք, գույքի նկատմամբ իրավունք, արժեթղթեր կամ որևէ այլ առավելություն խոստանալը կամ առաջարկելը կամ տրամադրելը՝ կաշառք տվողի կամ նրա ներկայացրած անձի օգտին գործողություններ կատարելու կամ չկատարելու համար, համարվում է.

Correct! Wrong!

78. Հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի փոխարկումը (կոնվերտացումը) համարվում է.

Correct! Wrong!

79. Ո՞ր կետում են նշված միայն սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ.

Correct! Wrong!

80. Անչափահասին հանցանքի կատարմանը ներգրավելու հանցակազմի իմաստով անչափահաս ասելով հասկացվում է.

Correct! Wrong!

81. Ա-ն և Բ-ն տեղեկանալով, որ Գ-ն բնակարանում պահում է խոշոր չափի գումար, որոշում են այն գաղտնի հափշտակել: Բնակարան մուտք գործելիս և այն խուզարկելիս գումարը չեն հայտնաբերում: Այդ պահին տուն է մտնում Գ-ն: Ա-ն անմիջապես դիմում է փախուստի, իսկ Բ-ն հարձակվելով Գ-ի վրա և դանակով սպառնալով՝ պահանջում է ասել գումարի տեղը: Սակայն համոզվելով, որ բնակարանում գումար չկա, հեռանում է: Որակե՛լ Ա-ի և Բ-ի գործողությունները.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 53-81