ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 82-108

82. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 123-րդ հոդվածի 2-րդ մասով քրեորեն պատժելի է.

Correct! Wrong!

83. Քրեական օրենքն ունի հետադարձ ուժ, եթե.

Correct! Wrong!

84. Անձին՝ անմիջականորեն նրա իրավունքներն ու օրինական շահերը շոշափող և սահմանված կարգով հավաքված փաստաթղթերը կամ նյութերը ներկայացնելուց պաշտոնատար անձի կողմից ապօրինի հրաժարվելը կամ անձին այդպիսի տեղեկությունը ոչ լրիվ կամ դիտավորյալ աղավաղված ներկայացնելը, եթե դա տվյալ անձի իրավունքներին և օրինական շահերին վնաս է պատճառել, համարվում է.

Correct! Wrong!

85. Հավաքը դադարեցնելու վերաբերյալ ոստիկանության ներկայացուցչի օրինական որոշմանը չենթարկվելուն ուղղված կոչերը հանցագործությու՞ն է՝ ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի.

Correct! Wrong!

86. Եթե զգալի չափերով գույքը հափշտակելիս ներկա են այլ անձինք, ովքեր նկատում են հանցավորի գործողությունները, սակայն չեն գիտակցում դրանց նշանակությունը, ապա.

Correct! Wrong!

87. Ներման ակտով հնարավոր չէ.

Correct! Wrong!

88. Անչափահասների նկատմամբ ըստ դատավճիռների համակցության ազատազրկման ձևով նշանակվող վերջնական պատիժը.

Correct! Wrong!

89. Մինչեվ 16 տարին լրանալը միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանք կատարած անձանց նկատմամբ ազատազրկումը, ըստ հանցագործությունների համակցության, չի կարող գերազանցել.

Correct! Wrong!

90. 16-ից մինչև 18 տարին լրանալը միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանք կատարած անձանց նկատմամբ ազատազրկումը, ըստ հանցագործությունների համակցության, չի կարող գերազանցել.

Correct! Wrong!

91. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 40-րդ հոդվածի՝ հանցակցի սահմանազանցում է համարվում.

Correct! Wrong!

92. Մակերեսային կամ ստորերկրյա ջրերը, խմելու ջրամատակարարման աղբյուրներն աղտոտելը, աղբոտելը, խցանելը, սպառելը կամ դրանց բնական հատկությունները կամ որակական բաղադրությունն այլ կերպ փոփոխելը, եթե այդ արարքները դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ կենդանական կամ բուսական աշխարհին, ձկնային պաշարներին, անտառային կամ գյուղացիական տնտեսությանն էական վնաս են պատճառել, համարվում է.

Correct! Wrong!

93. Հանցագործությունից կամովին հրաժարում է համարվում.

Correct! Wrong!

94. Հանցագործության կազմակերպիչը, դրդիչը կամ օժանդակողը կամովին հրաժարվելու դեպքում.

Correct! Wrong!

95. Կեղծ փողեր և արժեթղթեր պատրաստելը և պահելը քրեորեն պատժելի է.

Correct! Wrong!

96. Որքա՞ն է կազմում քրեական պատասխանատվությունից ազատելու վաղեմության ժամկետը միջին ծանրության հանցագործության համար.

Correct! Wrong!

97. Պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը կարող է դրսևորվել.

Correct! Wrong!

98. Սպանության ծանրացնող հանգամանք է համարվում.

Correct! Wrong!

99. Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու ծանրացնող հանգամանք է համարվում.

Correct! Wrong!

100. Հանցանք կատարած անձին բռնելու համար անհրաժեշտ միջոցների սահմանազանցում է համարվում.

Correct! Wrong!

101. Մեղքից բացի, դիվերսիայի սուբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշն է.

Correct! Wrong!

102. Վնասարարության նպատակն է.

Correct! Wrong!

103. Միջին ծանրության հանցագործություն կհամարվի.

Correct! Wrong!

104. Ծանր հանցագործություններ են համարվում.

Correct! Wrong!

105. Ո՞ր կետում են սպառիչ թվարկված լրտեսության, որպես ինքնուրույն հանցագործության, սուբյեկտները.

Correct! Wrong!

106. Պատժի տեսակ չէ.

Correct! Wrong!

107. Հանցակցի սահմանզանցման համար.

Correct! Wrong!

108. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի` մեկ հանցագործության համար որոշակի ժամկետով ազատազրկման առավելագույն ժամկետն է.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 82-108