ՄԻԵԿ ԵՎ ՄԻԵԴ

0%

ՄԻԵԿ ԵՎ ՄԻԵԴ

1 / 102

1. ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքը կարո՞ղ է ենթարկվել
փոփոխությունների.

2 / 102

2. ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ ի՞նչն է հանդիսանում
«օրենք».

3 / 102

3. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մարդկանց առևտուրը
(թրաֆիկինգը) համարել է ՄԻԵԿ-ի խախտում՝ նշելով, որ չնայած
մարդկանց առևտուրը ուղղակիորեն նշված չէ ՄԻԵԿ-ի տեքստում,
«մարդկանց առևտուր» հասկացությունը սերտորեն կապված է.

4 / 102

4. ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ գործում պաշտպանի
անվճար հիմունքներով մասնակցությունը պարտադիր է, եթե.

5 / 102

5. ՄԻԵԴ-ը կարո՞ղ է իրականացնել փաստահավաք լսումներ կամ
առաքելություն.

6 / 102

6. ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ լրագրողի կողմից իր
տեղեկատվության աղբյուրը չբացահայտելու իրավունքի
սահմանափակումը.

7 / 102

7. ՄԻԵԿ-ի 3-րդ հոդվածով երաշխավորված իրավունքը․

8 / 102

8. ՄԻԵԿ-ին կից թիվ 12 արձանագրությունը ստորագրությունների համար
բաց է 2000 թվականից և սահմանում է խտրականությունն արգելող
առավել լայն նորմեր, քան ՄԻԵԿ-ի 14-րդ հոդվածը: Համաձայն թիվ 12
արձանագրության 1-ին հոդվածի.

9 / 102

9. ՄԻԵԿ-ի 1-ին արձանագրության 1-ին հոդվածի «գույքի» հասկացության
տարրերից են.

10 / 102

10. ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ ՄԻԵԿ-ով
երաշխավորված իրավունքի խախտման փաստի ճանաչումը ՄԻԵԴ-ի
վճռում կարող է դիտվել իբր դիմումատուին տրված արդարացի
փոխհատուցում.

11 / 102

11. ՄԻԵԿ-ի իրավասությունը, ըստ ՄԻԵԿ-ի 1-ին հոդվածի, կարող է
տարածվել.

12 / 102

12. ՄԻԵԿ-ին կից 14-րդ արձանագրության ընդունումով, ի թիվս այլ
փոփոխությունների.

13 / 102

13. ՄԻԵԿ 4-րդ հոդվածի նպատակների համար «պարտադիր կամ
հարկադիր աշխատանք» հասկացությունը չի ներառում.

14 / 102

14. Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով որ իրավունքի պաշտպանությունը
երաշխավորված չէ.

15 / 102

15. Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի.

16 / 102

16. ՄԻԵԿ-ի 13-րդ հոդվածով սահմանված «իրավական պաշտպանության
արդյունավետ միջոց» հասկացությունը ՄԻԵԴ-ի նախադեպային
իրավունքի ներքո.

17 / 102

17. Կոնվենցիայով երաշխավորված «մտքի, խղճի և կրոնի ազատության
իրավունքը» ներառում է․

18 / 102

18. Ըստ ՄԻԵԿ-ին կից 7-րդ արձանագրության 2-րդ հոդվածի՝ քրեական
գործերով գանգատարկման իրավունքից․

19 / 102

19. Ըստ ՄԻԵԿ-ին կից 7-րդ արձանագրության 4-րդ հոդվածի՝ կրկին
չդատվելու, չպատժվելու իրավունքը սահմանող դրույթները․

20 / 102

20. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածով սահմանված՝ արդար դատաքննության
իրավունքի պահանջները ո՞ր պահից են սկսում գործել.

21 / 102

21. ՄԻԵԿ-ին կից 14-րդ արձանագրության ընդունմամբ.

22 / 102

22. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով և դրան կից
արձանագրություններով սահմանված են.

23 / 102

23. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի (ե) կետի խախտում կհամարվի՞, եթե
դատավարության ավարտից հետո պետությունը դատապարտյալից
բռնագանձի դատավարության ընթացքում պետական միջոցների հաշվին
թարգմանչին վճարված գումարը.

24 / 102

24. Անձը կարո՞ղ է դիմել ՄԻԵԴ` չսպառելով ներպետական իրավական
պաշտպանության միջոցները.

25 / 102

25. Սեփական կրոնը կամ համոզմունքները դավանելու ազատությունը
ենթակա է միայն այնպիսի սահմանափակումների, որոնք.

26 / 102

26. ՄԻԵԿ-ի 13-րդ հոդվածի իմաստով ի՞նչ է նշանակում «պետական
մարմին» հասկացությունը.

27 / 102

27. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի իմաստով՝ ամբաստանյալի կամ
դատապարտյալի մասնակցությունը բարձրագույն դատական ատյանի
քննությանը պարտադի՞ր է.

28 / 102

28. ՄԻԵԿ-ի 12-րդ հոդվածով երաշխավորված ամուսնության իրավունքը
ներառու՞մ է նաև ամուսնալուծության իրավունք.

29 / 102

29. Արտահայտվելու ազատության իրավունքը ներառում է.

30 / 102

30. ՄԻԵԿ-ի 13-րդ հոդվածը ներառու՞մ է դատավարության ոչ համաչափ
ձգձգման դեմ իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի
իրավունք.

31 / 102

31. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի իմաստով դատավորի
անաչառության պահանջը խախտվու՞մ է, եթե միևնույն գործով
դատավորը նախկինում եղել է դատախազության աշխատող.

32 / 102

32. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածով երաշխավորված մեղադրյալի իրավունքների
խախտում կհամարվի՞, եթե պետությունը օրենքով դատարանին
իրավասություն վերապահի մեղադրյալի բացակայությամբ անցկացնել
դատական քննություն և կայացնել դատական ակտ.

33 / 102

33. ՄԻԵԿ-ի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով երաշխավորվու՞մ է նաև երրորդ
անձի կամ պետության օգնությամբ մահանալու իրավունք.

34 / 102

34. Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով ՄԻԵԴ-ի
Մեծ պալատը.

35 / 102

35. Որո՞նք են ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետում սահմանված՝ գործի
քննության ժամկետի «ողջամտության» չափանիշները.

36 / 102

36. Ո՞ր դեպքերում կարող է արդարացված լինել ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի 1-
ին կետով սահմանված դատաքննության հրապարակայնության
սկզբունքի սահմանափակումը․

37 / 102

37. ՄԻԵԴ-ն իր դատական պրակտիկայում․

38 / 102

38. ՄԻԵԿ-ի 10-րդ հոդվածով երաշխավորված իրավունքը կարող է
արտահայտվել.

39 / 102

39. ՄԻԵԿ-ի համաձայն` ե՞րբ է թույլատրվում արտահայտելու
ազատության իրավունքի սահմանափակումը.

40 / 102

40. Հարցի որ պատասխանն է սխալ՝ արտահայտվելու ազատության
իրավունքը չի խոչընդոտում պետություններին.

41 / 102

41. ՄԻԵԴ-ը քննում է դատարան ներկայացված գործերը.

42 / 102

42. ՄԻԵԿ-ի համաձայն` ե՞րբ է թույլատրվում պետական մարմինների
միջամտությունն անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի
իրականացմանը.

43 / 102

43. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ արձանագրության 1-ին հոդվածն արգելում է․

44 / 102

44. ՄԻԵԿ 1-ին արձանագրության 1-ին հոդվածի համաձայն՝ անձը ե՞րբ
կարող է զրկվել սեփականությունից․

45 / 102

45. ՄԻԵԴ-ը.

46 / 102

46. ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ գնահատողական
դատողությունները․

47 / 102

47. Ո՞ր դեպքում կարող է ՄԻԵԴ-ի դատավորը հեռացվել պաշտոնից.

48 / 102

48. Ո՞ր դեպքում է ՄԻԵԴ-ը իր վճռում առաջարկություն անում
պատասխանող պետության կողմից իրականացվելիք միջոցների մասին՝
տվյալ վճռում արձանագրված ՄԻԵԿ-ի խախտումը վերացնելու համար․

49 / 102

49. ՄԻԵԿ-ով Մեծ պալատը երկու դեպքի առկայության դեպքում կարող է
գործ քննել. երբ Պալատը ընդդատությունը զիջում է Մեծ պալատին
(ՄԻԵԿ-ի 30-րդ հոդված) կամ այն դեպքում, երբ գործի կողմերից որևէ մեկը
պահանջում է, որ գործը հանձնվի Մեծ պալատի քննությանը և Մեծ
պալատի հանձնախումբը ընդունում է այդ պահանջը (ՄԻԵԿ-ի 43-րդ
հոդված): Ի՞նչ էական տարբերություն կա այս երկու դեպքերում Մեծ
պալատի կողմից գործի քննության պայմանների մեջ.

50 / 102

50. Ո՞վ կարող է համարվել ՄԻԵԿ-ով կամ նրան կից
արձանագրություններով ճանաչված իրավունքների խախտման «զոհ».

51 / 102

51. Ի՞նչ իրավունք է երաշխավորված ՄԻԵԿ-ի 7-րդ արձանագրության 2-րդ
հոդվածով.

52 / 102

52. Ե՞րբ պետք է տեղի ունեցած լինեն այն ենթադրվող խախտումները,
որոնց վերաբերյալ գանգատ է ներկայացվում ՄԻԵԴ.

53 / 102

53. Ո՞ր մարմինն է վերահսկողություն իրականացնում Ստրասբուրգի
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման
նկատմամբ.

54 / 102

54. ՄԻԵԿ-ը տարածվում և կիրառվում է.

55 / 102

55. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածով ամրագրված քաղաքացիական իրավունքներ և
պարտականություններ հասկացությունը.

56 / 102

56. ՄԻԵԴ-ի միանձնյա դատավորն իրավասու է.

57 / 102

57. Միանձնյա կարգով գործերը քննելիս.

58 / 102

58. Եթե ՄԻԵԴ-ը գտնում է, որ տեղի է ունեցել ՄԻԵԿ-ի կամ դրան կից
արձանագրությունների խախտում, իսկ համապատասխան բարձր
պայմանավորվող կողմի ներպետական իրավունքն ընձեռում է միայն
մասնակի հատուցման հնարավորություն, ապա ՄԻԵԴ-ը․

59 / 102

59. ՄԻԵԿ-ի 41-րդ հոդվածի համաձայն՝ արդարացի փոխհատուցումը.

60 / 102

60. Վճռի կողմ հանդիսացող պետության կողմից արդարացի
փոխհատուցման վճարումների կամ տվյալ վճռում նշված անհատական
կամ ընդհանուր միջոցների կատարման կապակցությամբ դիմումատուն
իրավունք ունի.

61 / 102

61. Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի համաձայն

62 / 102

62. Որպեսզի արձանագրվի ՄԻԵԿ-ի 3-րդ հոդվածի խախտում․

63 / 102

63. Դիմումատուի կողմից իր կրած ծախսերի և ծախքերի մասին ՄԻԵԴ-ին
ներկայացված պահանջը պետք է բավարարի հետևյալ չափանիշները․

64 / 102

64. ՄԻԵԴ-ի վարույթում գտնվող գործով դիմումատուի մահվան դեպքում.

65 / 102

65. ՄԻԵԿ-ի 11-րդ հոդվածով երաշխավորված միավորվելու բացասական
իրավունքը նշանակում է․

66 / 102

66. Հավաքների և միավորման ազատության իրավունքների
իրականացումը ենթակա չէ որևէ սահմանափակման, բացի.

67 / 102

67. Իրեն հանձնված գործերը քննելու համար ՄԻԵԴ-ը․

68 / 102

68. Որպեսզի ՄԻԵԿ-ի 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ հոդվածներով
նախատեսված իրավունքների նկատմամբ անդամ պետության կողմից
կիրառված սահմանափակումը ՄԻԵԴ-ի կողմից չճանաչվի իբր տվյալ
իրավունքի խախտում, այդ սահմանափակումը պետք է.

69 / 102

69. ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածը
տարածվում է.

70 / 102

70. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի կիրառության համար անհրաժեշտ է,
որ.

71 / 102

71. Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն 2013 թվականի մայիսի
16-ին ընդունեց թիվ 15-րդ արձանագրությունը, որով փոփոխություններ են
նախատեսվում Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայում: Թիվ
15-րդ արձանագրությունը բաց է ստորագրությունների համար 2013
թվականի հունիսի 24-ից: Համաձայն թիվ 15-րդ արձանագրության․

72 / 102

72․ ՄԻԵԴ-ը 2004 թվականից ի վեր կիրառում է «պիլոտային վճիռների»
պրակտիկան.

73 / 102

73. ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի տեքստում ուղղակի չնշված, սակայն, ըստ
ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի, արդար դատաքննության իրավունքի
կարևոր բաղադրատարր է հանդիսանում.

74 / 102

74. Կողմերի հավասարությունը, ըստ ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի,
նշանակում է, որ.

75 / 102

75. ՄԻԵԿ-ի 14-րդ արձանագրության համաձայն.

76 / 102

76. Ըստ ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի` արտահայտվելու
ազատության տեսանկյունից ու՞մ գործունեության նկատմամբ են
քննադատության շրջանակներն ավելի լայն.

77 / 102

77. Ըստ ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի` ՄԻԵԿ-ի 11-րդ հոդվածով
երաշխավորված միավորվելու իրավունքի կարևորագույն տարր է
կազմում.

78 / 102

78. ՄԻԵԴ-ն իրավասու է գանգատի ապահովման միջոց կիրառել, եթե
գտնում է, որ դրա անհրաժեշտությունը կա.

79 / 102

79. ՄԻԵԿ-ի 3-րդ հոդվածի ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ
գործերով գործում եղած ապացույցներն ուսումնասիրելիս ՄԻԵԴ-ը․

80 / 102

80. 2014 թվականի հունվարի 1-ից (ՄԻԵԴ-ի կանոնների նոր
խմբագրությամբ) գործում է 47-րդ կանոնը, համաձայն որի.

81 / 102

81. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը գործում է.

82 / 102

82. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը.

83 / 102

83. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածը
նախատեսում է.

84 / 102

84. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի երաշխավորված
իրավունքների պաշտպանության համակարգը.

85 / 102

85. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան պահանջում է, որ 13-
րդ հոդվածի ներքո իրավական պաշտպանության միջոցը.

86 / 102

86. ՄԻԵԴ-ը կարող է ընդունել անհատական գանգատ.

87 / 102

87. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի ներքո
նախնական կալանքը հիմնավորված է, եթե.

88 / 102

88. Ո՞վ կարող է ՄԻԵԴ-ում հանդես գալ որպես երրորդ կողմ․

89 / 102

89. «Ոչ էական կորուստ» ընդունելիության նոր չափանիշը նշանակում է,
որ.

90 / 102

90. ՄԻԵԿ-ին կից 4-րդ արձանագրության 1-ին հոդվածով նախատեսվում է,
որ.

91 / 102

91. ՄԻԵԿ-ին կից 1-ին արձանագրության 2-րդ հոդվածի համաձայն՝
կրթության իրավունքն իրականացնելիս.

92 / 102

92. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի 1-ին
կետն ամրագրում է, որ.

93 / 102

93. Ըստ ՄԻԵԴ դիրքորոշման՝ ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածից (արդար
դատաքննության իրավունքի) բխեցվող իրավունքներ են՝

94 / 102

94. Յուրաքանչյուր ոք, ով ձերբակալման կամ կալանավորման պատճառով
զրկված է ազատությունից․

95 / 102

95. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի համաձայն,
ամուսնանալու և ընտանիք կազմելու իրավունք ունեն․

96 / 102

96. Ոչ ոք չպետք է մեղավոր ճանաչվի որևէ գործողության կամ
անգործության համար, որը․

97 / 102

97. Չի թույլատրվում պետական մարմինների միջամտությունը․

98 / 102

98. Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում դատավորները․

99 / 102

99. Նշված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ․

100 / 102

100. ՄԻԵԿ 40-րդ հոդվածի համաձայն․

101 / 102

101. ՄԻԵԿ-ի համաձայն՝ Մեծ պալատի վճիռը․

102 / 102

102. ՄԻԵԿ-ի համաձայն․

Your score is

The average score is 86%

0%