Շարունակիր սովորել

Թեստեր իրավաբան ուսանողների համար

Լեքսիսում պարբերաբար հրապարակվում են թեստեր իրավաբան ուսանողների և իրավունքով հետաքրքրված անձանց համար։

Թեստային հարցերը իրավունքի տարբեր ոլորտներից են՝ հիմնված Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության վրա։

Թեստերը նախապատրաստված են ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ընդունելության քննության շտեմարանի հիման վրա և օգտակար են նաև ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի դիմորդների համար։

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի 2024 թվականի աշնանային հոսքի քննության շտեմարանի թեստերը Լեքսիսում կտեղադրվեն ակադեմիայի կողմից դրանք հրապարակելուց հետո։ 

Ներկայումս Լեքսիսում տեղադրված են 2024 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության քննության շտեմարանի թեստերը։

0%

ՀՀ Սահմանադրական իրավունք

1 / 115

1. Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է.

2 / 115

2. ՀՀ Ազգային ժողովի լիազորությունները սահմանվում են.

3 / 115

3. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` սեփականության իրավունքի սահմանափակման չափանիշն
ու սահմանները վերապահված են.

4 / 115

4. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` սեփականության իրավունքի բովանդակությունը կազմող
իրավազորությունների իրացման նախապայման հանդիսանում է.

5 / 115

5. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում
օրենսդիր իշխանությունն իրականացնում է.

6 / 115

6. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` որևէ իրավական նորմ չի կարող համարվել «օրենք», եթե
այն չի համապատասխանում.

7 / 115

7. Անհատական դիմումին ներկայացվող պահանջները, ըստ ՀՀ
սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման,
նշանակում է, որ.

8 / 115

8. Հանրապետության նախագահին պաշտոնանկ անելու հիմքերի
առկայության մասին եզրակացություն ստանալու համար Ազգային
ժողովը դիմում է Սահմանադրական դատարան.

9 / 115

9. ՀՀ սահմանադրական դատարանն ընդունում է.

10 / 115

10. ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորներն իրավունք ունեն դիմելու
կառավարությանը.

11 / 115

11. ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումները և
եզրակացություններն ուժի մեջ են մտնում.

12 / 115

12. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության` ՀՀ դատախազությունը գործում է.

13 / 115

13. Պատգամավորի լիազորությունները դադարեցվում են․

14 / 115

14. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` անձի իրավունքը խախտած պաշտոնատար անձանց
վարչական պատասխանատվության ենթարկելը.

15 / 115

15. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` դատական պաշտպանության իրավունքը
սահմանափակման.

16 / 115

16. Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանները գումարվում են․

17 / 115

17. Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով
սեփականության օտարումն իրականացվում է օրենքով սահմանված
բացառիկ դեպքերում և կարգով․

18 / 115

18. ՀՀ Նախագահը իր հրաժարականը ներկայացնում է.

19 / 115

19. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության` դատապարտյալներին ներում է շնորհում.

20 / 115

20. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի որոշմամբ բողոքարկման հարցը քննելիս դատական
վերահսկողության խնդիրն է.

21 / 115

21. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` կազմակերպության՝ դատարան դիմելու իրավունքի
սահմանափակումները կհամապատասխանեն ՀՀ Սահմանադրությանը,
եթե.

22 / 115

22. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` դատավորների համար բարձր կենսաթոշակի սահմանումը.

23 / 115

23. Համաձայն «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների
մասին» ՀՀ օրենքի՝ քաղաքացիների խումբը ճանաչվում է որպես
կրոնական կազմակերպություն, եթե, ի թիվս օրենքով սահմանված
պայմանների, ընդգրկում է առնվազն.

24 / 115

24. Համաձայն «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների
մասին» ՀՀ օրենքի՝ մինչև 18 տարեկան երեխաները.

25 / 115

25. ՀՀ կառավարության լիազորությունները սահմանվում են.

26 / 115

26. Հավաքների ազատությունը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով.

27 / 115

27. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` խտրականության արգելքի սկզբունքի խախտում է
հանդիսանում

28 / 115

28. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` խորհրդարանում քաղաքական ուժերի
հարաբերակցության ցանկացած փոփոխություն, որն ընթացիկ շահեր է
հետապնդում և փոխում է ժողովրդի ազատ կամարտահայտությամբ
ձևավորված քաղաքական հավասարակշռությունն օրենսդիր մարմնում.

29 / 115

29. Սահմանադրական ո՞ր սկզբունքից է անմիջականորեն բխում ՀՀ-ում
պարտադիր սահմանադրական արդարադատություն ունենալու
անհրաժեշտությունը.

30 / 115

30. Նշվածներից ո՞րն է սխալ․

31 / 115

31. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման՝ բողոքարկման իրավունքը.

32 / 115

32. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի
Հանրապետությունում բարձրագույն արժեք է.

33 / 115

33. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ թվարկված իրավական ակտերից
ամենաբարձր իրավաբանական ուժ ունեն.

34 / 115

34. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ կուսակցությունների
գործունեությունը չի կարող հակասել.

35 / 115

35. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ շրջակա միջավայրի
պահպանության մասին պարտավոր է հոգ տանել.

36 / 115

36. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետության և
Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցու հարաբերությունները
կարող են կարգավորվել.

37 / 115

37. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ հանրային իշխանությունը
սահմանափակված է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և
ազատություններով՝ որպես․

38 / 115

38. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք.

39 / 115

39. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ու˚մ կողմից և ի˚նչ ժամկետով է ընտրվում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը.

40 / 115

40. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի վրա տարածվում է.

41 / 115

41․ Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ՀՀ մարդու իրավունքների
պաշտպանի ապաքաղաքականացվածության պահանջը նշանակում է, որ.

42 / 115

42. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ՀՀ մարդու իրավունքների
պաշտպանի լիազորությունները դադարում են.

43 / 115

43. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ բնակարանը կարող է խուզարկվել
միայն.

44 / 115

44. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ տնտեսական, սոցիալական և
մշակութային ոլորտներում պետության քաղաքականության հիմնական
նպատակները պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն
իրենց իրավասությունների և հնարավորությունների շրջանակում.

45 / 115

45. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ֆիզիկական և հոգեկան
անձեռնմխելիության իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն.

46 / 115

46. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ՀՀ-ում պետական իշխանությունն
իրականացվում է ՀՀ Սահմանադրությանը և օրենքին համապատասխան.

47 / 115

47. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու
են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար.

48 / 115

48. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ամուսնության տարիքը
սահմանվում է.

49 / 115

49. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ամուսնանալու ազատությունը
կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով.

50 / 115

50. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում ազատ տեղաշարժվելու իրավունք ունի.

51 / 115

51. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ կրոնական
կազմակերպությունները.

52 / 115

52. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ վավերացված միջազգային
պայմանագրերի և օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում.

53 / 115

53. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ինքնաբուխ հավաքների
իրականացման համար.

54 / 115

54. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ազատորեն միավորվելու իրավունք
ունի.

55 / 115

55. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ միավորումների գործունեությունը
կարող է կասեցվել կամ արգելվել օրենքով սահմանված դեպքերում և
կարգով.

56 / 115

56. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ օրենքով սահմանված դեպքերում
կուսակցության գործունեությունը կարող է կասեցվել.

57 / 115

57. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացին.

58 / 115

58. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ընտրելու և ընտրվելու, ինչպես նաև
հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք չունեն.

59 / 115

59. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ քաղաքական հետապնդման
ենթարկվող.

60 / 115

60. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ եթե իրական սպառնալիք կա, որ
արտաքսվող կամ հանձնվող անձը կարող է այդ երկրում, ուր արտաքսվում
է կամ հանձնվում է, ենթարկվել մահապատժի, խոշտանգման,
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի, ապա այդ
անձը չի կարող արտաքսվել կամ հանձնվել.

61 / 115

61. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացուն չի կարելի հանձնել օտարերկրյա պետությանը.

62 / 115

62. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ հողի սեփականության
իրավունքից չեն օգտվում.

63 / 115

63. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ յուրաքանչյուր ոք ունի.

64 / 115

64. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ իրավաբանական օգնությունը
ցույց է տրվում պետական միջոցների հաշվին.

65 / 115

65. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ փաստաբանների կարգավիճակը,
իրավունքները և պարտականությունները սահմանվում են.

66 / 115

66. Ազգային ժողովի և համայնքների ավագանիների ընտրությունները,
ինչպես նաև հանրաքվեներն անցկացվում են․

67 / 115

67. Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում և հավասարապես
պաշտպանվում են.

68 / 115

68. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կարգի հիմքը․

69 / 115

69․ Հայաստանի Հանրապետության․

70 / 115

70. Հայաստանի Հանրապետության դրոշը.

71 / 115

71. Յուրաքանչյուր ոք ունի.

72 / 115

72. Յուրաքանչյուր ոք.

73 / 115

73. Օրենքով կարող են սահմանվել.

74 / 115

74. Ազգությամբ հայերը.

75 / 115

75. Յուրաքանչյուր ոք ունի.

76 / 115

76. Ստորև թվարկվածներից ո՞րն է համապատասխանում
համաչափության սկզբունքի էությանը․

77 / 115

77. Ստորև թվարկվածներից ո՞րն է համապատասխանում որոշակիության
սկզբունքի էությանը.

78 / 115

78. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ մարդու և քաղաքացու հիմնական
իրավունքների և ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը
հանրային իշխանության.

79 / 115

79. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ՀՀ մարդու իրավունքների
պաշտպանի վրա տարածվում է.

80 / 115

80. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ անձնական ազատությունից
զրկված յուրաքանչյուր ոք անհապաղ տեղեկացվում է ազատությունից
զրկվելու պատճառների, իսկ քրեական մեղադրանք ներկայացվելու
դեպքում՝ նաև մեղադրանքի մասին.

81 / 115

81. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ անձնական ազատությունից չեն
կարող զրկվել միայն այն պատճառով, որ ի վիճակի չեն կատարելու
քաղաքացիաիրավական պարտավորությունները.

82 / 115

82. Յուրաքանչյուր ոք, օրենքին համապատասխան, ունի․

83 / 115

83. Հիմնական իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ ՀՀ
Սահմանադրությունում ամրագրված դրույթները մեկնաբանելիս հաշվի է
առնվում․

84 / 115

84. ՀՀ Սահմանադրության համաձայն` տեղական ինքնակառավարումը.

85 / 115

85. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են.

86 / 115

86. Ներքոթվարկյալներից ՀՀ սահմանադրական դատարան դիմող
սուբյեկտ չէ.

87 / 115

87. Ներքոթվարկյալ ձևակերպումներից ո՞րն է ճիշտ.

88 / 115

88. Ներքոթվարկյալներից ո՞րը ՀՀ դատախազության լիազորություն չէ.

89 / 115

89. Ձայների ինչպիսի՞ մեծամասնությամբ է ընտրվում ՀՀ Ազգային ժողովի
նախագահը.

90 / 115

90. ՀՀ սահմանադրական դատարանը գործը քննում է.

91 / 115

91. Հիմնական իրավունքները և ազատությունները տարածվում են նաև
իրավաբանական անձանց վրա․

92 / 115

92. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց
պարտականությունների և պատասխանատվության տեսակները, չափերը
ու հարկադրանքի միջոցները սահմանելիս.

93 / 115

93. Յուրաքանչյուր ոք ունի.

94 / 115

94. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն՝
օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք ունեն՝

95 / 115

95. Հայաստանի Հանրապետության նախագահը․

96 / 115

96. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը․

97 / 115

97. Ըստ ՀՀ Սահմանադրության՝ սահմանադրական օրենքներ են՝

98 / 115

98. Ըստ ՀՀ Սահմանադրության՝ սահմանադրական օրենքներ ընդունում է՝

99 / 115

99. ՀՀ Սահմանադրությանը համաձայն յուրաքանչյուր ոք ունի

100 / 115

100. Դատավորն իր լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ
առանց Բարձրագույն դատական խորհրդի համաձայնության չի կարող
զրկվել ազատությունից, բացառությամբ․

101 / 115

101. Հանրապետության նախագահը պաշտոնն ստանձնում է.

102 / 115

102. Հաղորդակցության գաղտնիությունը կարող է սահմանափակվել․

103 / 115

103. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համաձայն՝
արգելվում է խտրականությունը կախված.

104 / 115

104. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը․

105 / 115

105. Ազատությունից զրկված յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի․

106 / 115

106. Պատգամավորի լիազորությունները դադարում են․

107 / 115

107. Սահմանադրական դատարանը․

108 / 115

108. Քննիչ հանձնաժողովները ստեղծվում են․

109 / 115

109. Հարցապնդման միջոցով խմբակցությունը կարող է․

110 / 115

110. Հարցապնդման պատասխանի՝ Ազգային ժողովում քննարկման
արդյունքում պատգամավորների ընդհանուր թվի 1/3ի կողմից կարող է
ներկայացվել․

111 / 115

111. ՀՀ Սահմանադրության եզրափակիչ և անցումային դրույթների
համաձայն` որ օրենքներն են համապատասխանեցվում ՀՀ
Սահմանադրությանը և ուժի մեջ մտնում սահմանադրական
փոփոխություններից հետո Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր
նախագահի կողմից պաշտոնի ստանձնման օրը․

112 / 115

112. Ե՞րբ է ընդունվում հանրաքվեի դրված ակտը.

113 / 115

113. Քանի՞ անդամից է կազմված հաշվեքննիչ պալատը․

114 / 115

114. Երևանում տեղական ինքնակառավարման
առանձնահատկություններն ինչո՞վ են սահմանվում․

115 / 115

115. Սահմանադրությամբ սահմանված դեպքերում, ինչպես նաև իր
գործունեության կազմակերպման հարցերով ի՞նչ է ընդունում Ազգային
ժողովը․

Your score is

The average score is 0%

0%

լեքսիս

Լեքսիսի օգնությամբ թեստերը հանձնելը հեշտ է։

Ունե՞ք հարցեր, սիրով կպատասխանենք։

ՊՐԱԿՏԻԿԱ

գործնական հմտություններ

«Լյուդվիգ Դավթյան» փաստաբանական գրասենյակը կազմակերպում և անցկացնում է իրավաբանական մասնագիտական պրակտիկա իրավաբան ուսանողների, սկսնակ իրավաբանների, ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ունկնդիրների և շրջանավարտների համար։

ՀԱՅՏ