Թեստեր

Թեստերը կազմված են ՀՀ փաստաբանական դպրոցի 2022 թվականի աշնանային հոսքի քննության շտեմարանի հիման վրա։

2022 թվականի աշնանային հոսքի քննության պաշտոնական շտեմարանը hրապարակված է ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կայքում՝ http://www.advschool.am/admission/repository

Սահմանադրական իրավունք և ՄԻԵԿ

ՀՀ սահմանադրական իրավունք

1 / 100

1. Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է.

2 / 100

2. ՀՀ Ազգային ժողովի լիազորությունները սահմանվում են.

3 / 100

3. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` սեփականության իրավունքի սահմանափակման չափանիշն ու սահմանները վերապահված են.

4 / 100

4. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` սեփականության իրավունքի բովանդակությունը կազմող իրավազորությունների իրացման նախապայման հանդիսանում է.

5 / 100

5. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենսդիր իշխանությունն իրականացնում է.

6 / 100

6. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` որևէ իրավական նորմ չի կարող համարվել «օրենք», եթե այն չի համապատասխանում.

7 / 100

7. Անհատական դիմումին ներկայացվող պահանջները, ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման, նշանակում է, որ.

8 / 100

8. Հանրապետության նախագահին պաշտոնանկ անելու հիմքերի առկայության մասին եզրակացություն ստանալու համար Ազգային ժողովը դիմում է Սահմանադրական դատարան.

9 / 100

9. ՀՀ սահմանադրական դատարանն ընդունում է.

10 / 100

10․ ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորներն իրավունք ունեն դիմելու կառավարությանը.

11 / 100

11. ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումները և եզրակացություններն ուժի մեջ են մտնում.

12 / 100

12. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության` ՀՀ դատախազությունը գործում է.

13 / 100

13. Պատգամավորի լիազորությունները դադարեցվում են․

14 / 100

14. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` անձի իրավունքը խախտած պաշտոնատար անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելը.

15 / 100

15. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` դատական պաշտպանության իրավունքը սահմանափակման.

16 / 100

16. Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանները գումարվում են․

17 / 100

17. Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարումն իրականացվում է օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում և կարգով․

18 / 100

18. ՀՀ Նախագահը իր հրաժարականը ներկայացնում է.

19 / 100

19. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության` դատապարտյալներին ներում է
շնորհում.

20 / 100

20. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի որոշմամբ բողոքարկման հարցը քննելիս դատական
վերահսկողության խնդիրն է.

21 / 100

21. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` կազմակերպության՝ դատարան դիմելու իրավունքի
սահմանափակումները կհամապատասխանեն ՀՀ Սահմանադրությանը,
եթե.

22 / 100

22. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` դատավորների համար բարձր կենսաթոշակի սահմանումը.

23 / 100

23.  Համաձայն «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների
մասին» ՀՀ օրենքի՝ քաղաքացիների խումբը ճանաչվում է որպես
կրոնական կազմակերպություն, եթե, ի թիվս օրենքով սահմանված
պայմանների, ընդգրկում է առնվազն.

24 / 100

24. Համաձայն «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների
մասին» ՀՀ օրենքի՝ մինչև 18 տարեկան երեխաները.

25 / 100

25. ՀՀ կառավարության լիազորությունները սահմանվում են.

26 / 100

26. Հավաքների ազատությունը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով.

27 / 100

27. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` խտրականության արգելքի սկզբունքի խախտում է
հանդիսանում.

28 / 100

28. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` խորհրդարանում քաղաքական ուժերի
հարաբերակցության ցանկացած փոփոխություն, որն ընթացիկ շահեր է
հետապնդում և փոխում է ժողովրդի ազատ կամարտահայտությամբ
ձևավորված քաղաքական հավասարակշռությունն օրենսդիր մարմնում.

29 / 100

29. Սահմանադրական ո՞ր սկզբունքից է անմիջականորեն բխում ՀՀ-ում
պարտադիր սահմանադրական արդարադատություն ունենալու
անհրաժեշտությունը.

30 / 100

30. Նշվածներից ո՞րն է սխալ․

31 / 100

31. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման՝ բողոքարկման իրավունքը.

32 / 100

32. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի
Հանրապետությունում բարձրագույն արժեք է.

33 / 100

33. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ թվարկված իրավական ակտերից
ամենաբարձր իրավաբանական ուժ ունեն.

34 / 100

34. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ կուսակցությունների
գործունեությունը չի կարող հակասել.

35 / 100

35. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ շրջակա միջավայրի
պահպանության մասին պարտավոր է հոգ տանել.

36 / 100

36. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետության և
Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցու հարաբերությունները
կարող են կարգավորվել.

37 / 100

37. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ հանրային իշխանությունը
սահմանափակված է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և
ազատություններով՝ որպես.

38 / 100

38. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք

39 / 100

39. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ու˚մ կողմից և ի˚նչ ժամկետով է
ընտրվում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը.

40 / 100

40. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ՀՀ մարդու իրավունքների
պաշտպանի վրա տարածվում է.

41 / 100

41. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ՀՀ մարդու իրավունքների
պաշտպանի ապաքաղաքականացվածության պահանջը նշանակում է, որ.

42 / 100

42. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ՀՀ մարդու իրավունքների
պաշտպանի լիազորությունները դադարում են.

43 / 100

43. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ բնակարանը կարող է խուզարկվել միայն.

44 / 100

44. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ տնտեսական, սոցիալական և
մշակութային ոլորտներում պետության քաղաքականության հիմնական
նպատակները պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն
իրենց իրավասությունների և հնարավորությունների շրջանակում.

45 / 100

45. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ֆիզիկական և հոգեկան
անձեռնմխելիության իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն.

46 / 100

46. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ՀՀ-ում պետական իշխանությունն
իրականացվում է ՀՀ Սահմանադրությանը և օրենքին համապատասխան.

47 / 100

47. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու
են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար.

48 / 100

48. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ամուսնության տարիքը
սահմանվում է.

49 / 100

49. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ամուսնանալու ազատությունը
կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով.

50 / 100

50. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում ազատ տեղաշարժվելու իրավունք ունի.

51 / 100

51. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ կրոնական
կազմակերպությունները.

52 / 100

52. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ վավերացված միջազգային
պայմանագրերի և օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում.

53 / 100

53. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ինքնաբուխ հավաքների
իրականացման համար.

54 / 100

54. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ազատորեն միավորվելու իրավունք
ունի.

55 / 100

55. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ միավորումների գործունեությունը
կարող է կասեցվել կամ արգելվել օրենքով սահմանված դեպքերում և
կարգով.

56 / 100

56. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ օրենքով սահմանված դեպքերում
կուսակցության գործունեությունը կարող է կասեցվել.

57 / 100

57. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացին.

58 / 100

58. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ընտրելու և ընտրվելու, ինչպես նաև
հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք չունեն.

59 / 100

59. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ քաղաքական հետապնդման
ենթարկվող.

60 / 100

60. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ եթե իրական սպառնալիք կա, որ
արտաքսվող կամ հանձնվող անձը կարող է այդ երկրում, ուր արտաքսվում
է կամ հանձնվում է, ենթարկվել մահապատժի, խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի, ապա այդ
անձը չի կարող արտաքսվել կամ հանձնվել.

61 / 100

61. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացուն չի կարելի հանձնել օտարերկրյա պետությանը.

62 / 100

62. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ հողի սեփականության
իրավունքից չեն օգտվում.

63 / 100

63. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ յուրաքանչյուր ոք ունի.

64 / 100

64. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ իրավաբանական օգնությունը
ցույց է տրվում պետական միջոցների հաշվին.

65 / 100

65. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ փաստաբանների կարգավիճակը,
իրավունքները և պարտականությունները սահմանվում են.

66 / 100

66. Ազգային ժողովի և համայնքների ավագանիների ընտրությունները,
ինչպես նաև հանրաքվեներն անցկացվում են․

67 / 100

67. Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում և հավասարապես
պաշտպանվում են.

68 / 100

68. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կարգի հիմքը.

69 / 100

69. Հայաստանի Հանրապետության․

70 / 100

70. Հայաստանի Հանրապետության դրոշը.

71 / 100

71. Յուրաքանչյուր ոք ունի.

72 / 100

72. Յուրաքանչյուր ոք.

73 / 100

73. Օրենքով կարող են սահմանվել.

74 / 100

74. Ազգությամբ հայերը.

75 / 100

75. Յուրաքանչյուր ոք ունի.

76 / 100

76. Ստորև թվարկվածներից ո՞րն է համապատասխանում
համաչափության սկզբունքի էությանը․

77 / 100

77. Ստորև թվարկվածներից ո՞րն է համապատասխանում որոշակիության
սկզբունքի էությանը․

78 / 100

78. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ մարդու և քաղաքացու հիմնական
իրավունքների և ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը
հանրային իշխանության.

79 / 100

79. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ՀՀ մարդու իրավունքների
պաշտպանի վրա տարածվում է.

80 / 100

80. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ անձնական ազատությունից
զրկված յուրաքանչյուր ոք անհապաղ տեղեկացվում է ազատությունից
զրկվելու պատճառների, իսկ քրեական մեղադրանք ներկայացվելու
դեպքում՝ նաև մեղադրանքի մասին.

81 / 100

81. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ անձնական ազատությունից չեն
կարող զրկվել միայն այն պատճառով, որ ի վիճակի չեն կատարելու
քաղաքացիաիրավական պարտավորությունները.

82 / 100

82. Յուրաքանչյուր ոք, օրենքին համապատասխան, ունի․

83 / 100

83. Հիմնական իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ ՀՀ
Սահմանադրությունում ամրագրված դրույթները մեկնաբանելիս հաշվի է
առնվում․

84 / 100

84. ՀՀ Սահմանադրության համաձայն` տեղական ինքնակառավարումը.

85 / 100

85. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են.

86 / 100

86. Ներքոթվարկյալներից ՀՀ սահմանադրական դատարան դիմող սուբյեկտ չէ.

87 / 100

87. Ներքոթվարկյալ ձևակերպումներից ո՞րն է ճիշտ.

88 / 100

88. Ներքոթվարկյալներից ո՞րը ՀՀ դատախազության լիազորություն չէ.

89 / 100

89. Ձայների ինչպիսի՞ մեծամասնությամբ է ընտրվում ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահը.

90 / 100

90. ՀՀ սահմանադրական դատարանը գործը քննում է.

91 / 100

91. Հիմնական իրավունքները և ազատությունները տարածվում են նաև իրավաբանական անձանց վրա.

92 / 100

92. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պարտականությունների և պատասխանատվության տեսակները, չափերը ու հարկադրանքի միջոցները սահմանելիս.

93 / 100

93. Յուրաքանչյուր ոք ունի.

94 / 100

94. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն՝ օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք ունեն՝

95 / 100

95. Հայաստանի Հանրապետության նախագահը․

96 / 100

96. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը․

97 / 100

97. Ըստ ՀՀ Սահմանադրության՝ սահմանադրական օրենքներ են՝

98 / 100

98. Ըստ ՀՀ Սահմանադրության՝ սահմանադրական օրենքներ ընդունում է՝

99 / 100

99. ՀՀ Սահմանադրությանը համաձայն յուրաքանչյուր ոք ունի

100 / 100

100. Դատավորն իր լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ առանց Բարձրագույն դատական խորհրդի համաձայնության չի կարող զրկվել ազատությունից, բացառությամբ․

Your score is

The average score is 70%

ՄԻԵԿ

Թեստեր

20000
10,000 դրամ
  • 2022թ․ աշնանային հոսքի ընդունելության քննության թեստերն հասանելի են
  • Ճիշտ և սխալ պատասխանները ցուցադրվում են անմիջապես
  • Թեստի վերջում կտեսնեք արդյունքները

Եթե արդեն գրանցվել եք, ՄՈՒՏՔ գործեք ձեր հաշիվ։

լեքսիս

Լեքսիսի օգնությամբ թեստերը հանձնելը հեշտ է։

Ունե՞ք հարցեր, սիրով կպատասխանենք։

ՊՐԱԿՏԻԿԱ

գործնական հմտություններ

«Լյուդվիգ Դավթյան» փաստաբանական գրասենյակը կազմակերպում և անցկացնում է իրավաբանական մասնագիտական պրակտիկա իրավաբան ուսանողների, սկսնակ իրավաբանների, ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների և շրջանավարտների համար։

ՀԱՅՏ