Հիմնադիր

Լյուդվիգ Դավթյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, փաստաբան

Մասնագիտական անդամակցություն

Լյուդվիգ Դավթյանը 2012թ. hուլիսից ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ է։

2011 թվականից՝ Շվեյցարաիայի Համեմատական իրավագիտության ինստիտուտի փորձագետ

2014 թվականից՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամ

2014 թվականից՝ ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդին առընթեր գիտավերլուծական կենտրոնի համակարգող

Կրթությունը

Լյուդվիգ Դավթյանը 2005 թվականին գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրիատը, 2007թ.` մագիստրատուրան:

2007 թվականին ընդունվել է ԵՊՀ ասպիրանտուրա (Իրավագիտության ֆակուլտետի Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն): 

2008-2009թթ. հրավիրվել է Շվեյցարիայի Լոզանի համալսարանի իրավագիտության և քրեական գիտությունների ֆակուլտետ` թեկնածուական ատենախոսության թեմայով գիտական հետազոտություններ կատարելու նպատակով:

2010թ. ԵՊՀ խորհրդում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսությունը և ստացել իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։

2011-2012թթ. օգոստոսին հրավիրվել է Շվեյցարիայի Լոզանի համալսարանի իրավագիտության և քրեական գիտությունների ֆակուլտետի Դատական փորձագիտության ինստիտուտ` որպես հրավիրված դասախոս գիտական հետազոտությունները շարունակելու նպատակով:

Լյուդվիգ Դավթյանը Գերմանիայի Հումբոլդտի համալսարանի և DAAD-ի կողմից Բաթումիում կազմակերպված “Եվրոպական առևտրային քրեական իրավունք”
Գերմանա-Կովկասյան ամառային դպրոցի 2014թ․ շրջանավարտ է։

Աշխատանքային գործունեություն

2019թ. հուլիսից հանդիսանում է «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի գործընկեր փաստաբան։

2017թ. սեպտեմբերից 2018թ. մարտ՝ ՀՀ փաստաբանների պալատի Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ

2016–2017թթ.՝ «Քեթրին Գրուպ» ՍՊԸ-ի գլխավոր իրավախորհրդատու

2014 թվականից՝ Երևանի հյուսիսային համալսարանի Իրավագիտության ֆակուլտետի, 2011-2012թթ.՝ Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս

2014-2016թթ.՝ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն, գլխավոր իրավախորհրդատու

2012թ․՝ «Լյուդվիգ Դավթյան» փաստաբանական գրասենյակի հիմնադիր

2012-2014 թթ.՝  ««Ֆեմիդա» իրավաբանական գրասենյակ» ՍՊԸ-ի տնօրեն

2010-2011թթ.՝ ՀՀ ԳԱԱ Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի տնօրենի խորհրդական` իրավական հարցերով

2007-2009թթ.՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի եվրոպական ինտեգրացման բաժնի իրավախորհրդատու

Հեռախոս՝

+374-91-066-880

Էլ․ փոստ՝

Հրապարակումներ և վերապատրաստումներ

2012

Դավթյան Լ., Ենգիբարյան Վ., Չախոյան Ա., Դատական փորձագիտության տեսություն. ծագումնաբանությունը, արդի հիմնախնդիրները և կատարելագործման հեռանկարները, Երևան, «Անտարես», 2012, – 264 էջ:

Давтян Л.Д. Криминалистическое автороведческое исследование: Анализ текстов, выпол­ненных на армянском языке. Саарбрукен (Германия): изд “Lambert Academic Publishing”, 2012, – 188 էջ:

2005

Դավթյան Լ., Զադոյան Կ., Աբգարյան Դ., Իրավական խնդիրների լուծման այլընտրան­քային եղանակները, Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա, Երևան, «Լուսակն», 2005, – 50 էջ:

2012

Давтян Л.Д. Свободное перемещение международных экспертных доказательств и их взаимная допустимость в Европейском союзе // Библиотека криминалиста. Научный журнал. “Юрлитинформ”, Москва, No. 3(4) 2012, стр. 353-364.

Давтян Л.Д. Особенности объекта криминалистического автороведческого исследования текстов // Библиотека криминалиста. Научный журнал. “Юрлитинформ”, Москва, 2012, № 2 (3), стр. 118-129.

Դավթյան Լ., Ընդհանուր նվազագույն կանոնների սահմանումը Եվրոպական Միությունում որպես փորձագիտական ապացույցների փոխադարձ թույլատրելիության նախապայման, Լոզան, 2012, 07.07.2012:

Դավթյան Լ., Օտարերկրյա ապացույցների ձեռքբերումը և դրանց թույլատրելիությունը Եվրոպական միության շրջանակներում. քրեական գործերով օտարերկրյա ապացույցների ձեռքբերման և թույլատրելիության գործող ընթացակարգերը Եվրոպական միությունում (1-ին մաս) // Դատական իշխանություն, «Անտարես», Երևան, 2012 No. 2 (151), էջեր 13-15:

Դավթյան Լ., Օտարերկրյա ապացույցների ձեռքբերումը և դրանց թույլատրելիությունը Եվրոպական միության շրջանակներում. ապացույցների ազատ տեղաշարժը և թույլատրելիությունը Եվրոպական միությունում (2-րդ մաս) // Դատական իշխանություն, «Անտարես», Երևան, 2012, No. 3-4. (152-153), էջեր 61-67:

Դավթյան Լ., Փորձագիտական ապացույցների ձեռքբերումը և թույլատրելիությունը Եվրո­պական միությունում // Օրինականություն, «Պոլիգրաֆ բիզնես», Երևան, 2012, No. 71, էջեր 27-33:

Ենգիբարյան Վ., Դավթյան Լ., Տիտանյան Է., Հատուկ գիտելիքների նշանակությունը քրեա­կան գործերով միջազգային իրավական օգնության շրջանակներում փորձագետի եզրակացության ձեռքբերման գործընթացում // Դատական իշխանություն, «Անտարես», Երևան, 2012, No. 1 (150), էջեր 48-55, մաս 2:

2011

Ենգիբարյան Վ., Դավթյան Լ., Տիտանյան Է., Հատուկ գիտելիքների նշանակությունը քրեական գործերով միջազգային իրավական օգնության շրջանակներում փորձա­գետի եզրակացության ձեռքբերման գործընթացում // Դատական իշխանություն, «Անտարես», Երևան, 2011, No. 11-12 (147-148), էջեր 86-95, մաս 1:

Ենգիբարյան Վ., Դավթյան Լ., Տիտանյան Է., Դատական փորձաքննության և փորձագետի եզրակացության հասկացությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում // Դատա­կան իշխանություն, «Անտարես», Երևան, 2011, No 9-10 (146-147), էջեր 89-97:

Давтян Л.Д. Соотношение криминалистического автороведческого и фоноскопического исследований. // Библиотека криминалиста: научный журнал, “Юрлитинформ”, Москва, 2011, No 1, стр. 109-116:

2010

Դավթյան Լ., Հեղինակագետ-փորձագետի եզրակացության գիտական հիմնավոր­վա­ծության և արժանահավատության գնահատումը վարույթն իրակա­նացնող մարմնի կողմից // Օրինականություն, Երևան, 2010, No 60, էջեր 23-30:

Դավթյան Լ., Դատական հեղինակագիտության և ֆոնոսկոպիայի հասկացությունը և հարա­բերակցությունը // Դատական իշխանություն, «Անտարես», Երևան, 2010, No 10-11 (135-136), էջեր 98-106:

Դավթյան Լ., Հեղինակագետ-փորձագետի եզրակացության գնահատման հասկա­ցութ­յունը, տարրերը և չափանիշները // Օրինականություն, Երևան, 2010, No 58, էջեր 19-25:

Դավթյան Լ., Հայոց լեզվով կատարված տեքստերի հեղինակագիտական հետազոտության խնդիրները և դրանց բովանդակությունը // Պետություն և իրավունք, Երևան, 2010, No 1 (47), էջեր 40-48:

Դավթյան Լ., Դատական հեղինակագիտական հետզոտության հասկացությունը և տեղը ՀՀ կրիմինալիստիկայում // Օրենք և իրականություն, Երևան, 2010, No 4 (174), էջեր 21-28:

2009

Դավթյան Լ., Դատական հեղինակագիտական հետազոտության մեթոդի հասկացությունը և առանձնահատկությունները // Պետություն և իրավունք, Երևան, 2009, N 4 (46), էջեր 47-52:

Դավթյան Լ., Դատական հեղինակագիտական և ձեռագրաբանական հետազո­տութ­յունների հարաբերակցությունը // Օրենք և իրականություն, Երևան, 2009, No 10 (168), էջեր 27-29:

2008

Davtyan L. Necessity of Realizing Forensic Authorship Identification. // Tout droit: special 300e de la facultè de droit: bulletin des étudiants en Droit. UNIL, Lausanne, 2008, pp. 22-23.

Դավթյան Լ., Դատական հեղինակագիտական հետազոտությունը Հայաստանի Հանրապե­տությունում // Իրավաբանական լրատու, Երևան,  2008, No 1 (20), էջեր 22-23

Դավթյան Լ., Դատական լեզվաբանական հետազոտությունը Հայաստանի Հանրապե­տու­թյունում // Իրավունք շաբաթաթերթ, 18.01.2008, No 4 (156), էջեր 17-18:

Դավթյան Լ., Պաշտպանության և իրավաբանական օգնության իրավունք. Եվրոպական չափանիշներ և ՀՀ օրենսդրություն // Վասն արդարութեան, Վանաձոր, ՀՀ, 2008, N 1(64), էջեր 19-23:

2007

Դավթյան Լ., Մարդասիրության սկզբունքը քրեական դատավարությունում // Իրավաբա­նական լրատու, Երևան, 2007, No 7-11 (14-18), էջեր 9-10:

Դավթյան Լ., Անձի ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքի սահմանադրական կարգավորման որոշ հիմնադրույթներ // Իրավաբանական լրատու, Երևան, 2007, No 2, էջեր 6-7:

2005-2006

Դավթյան Լ., Անձի ազատության իրավունքի սահմանադրական հիմքերն ու երաշխիքները // Օրենք և իրականություն, Երևան, 2006, No 12 (134), էջեր 33-34:

Դավթյան Լ., Նախնական հանցավոր գործունեության համար քրեական պատասխա­նա­տվության առանձնահատկությունները ՀՀ քրեական օրենսգրքով // Օրենք և իրականություն, Երևան, 2005, No 9 (119), էջեր 17-21:

2016

Людвик Давтян,Особенности исполнительных производств неимущественного характера в Республике Армения / VII Международная научно-практическая конференция по вопросам принудительного исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных органов, Уфа, Россия, 9-11 Июнь, 2016, http://fssprus.ru/2308929/

2004-2006

Դավթյան Լ., Նույնական են արդյոք «օրենքի հիման վրա» և «օրենքով սահմանված կար­գով» հասկացությունները // Իրավաբանական լրատու, «Սահմանադրություն և իրավունք» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2006, No 2, էջ 5:

Դավթյան Լ., Պատանդ վերցնելու` որպես հանրորեն վտանգավոր արարքի քրեաի­րա­վական որակումը ՀՀ քրեական օրենսգրքով, «Եվրոպական իրավական արժեքներին ՀՀ ինտեգրումը» թեմայով երիտասարդական հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևանի պետական համալսարան // «Վասն արդարութեան», Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոն,  Վանաձոր, 2005, No 3 (53), էջեր 2-5:

Դավթյան Լ., Փաստաբանության ինստիտուտը, ներկա վիճակը և զարգացման հեռանկար­ները Հայաստանի Հանրապետությունում // Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա, Երևան, 2004, էջեր 3-13:

2015    Ռուսաստանը խախտել է համաձայնագիրը` Պերմյակովի գործը պիտի քննի հայկական կողմը / Yerkir.am լրատվական կայք, Երևան, Հարցազրույցը՝ Աստղիկ Կարապետյանի, 14.01.2015:

2014  Նոր պարտավորություններ ու արտոնություններ հասարակական կազմա­կեր­պությունների համար. քննարկվում է օրենքի նախագիծը / Yerkir.am լրատվական կայք, Երևան, Հարցազրույցը՝ Աստղիկ Կարապետյանի, 09.12.2014:

2012    Syria’s Armenians escape from conflict to Armenia / Hürriyet Daily News, Turkey, Ankara. Interview by Ms. Vercihan Ziflioğlu, July/18/2012:

2012    Սիրիահայերը փախչում են Հայաստան. Turkish Weekly / Առաջին լրատվական, Երևան, 2012-07-18:

2017թ. մարտ-ապրիլԱպացույցների թույլատրելիությունը քրեական դատավարությունում, Եվրոպական կրթական ծրագիր, ԵՄ, ԵԽ,  Երևան, Հայաստան

2017թ. հուլիսԴատական ակտերի հարկադիր կատարման 7-րդ միջազգային գիտապրակտիկ գիտաժողով, Ուֆա,  Ռուսաստան

2016 ապրիլԻրավաբանական մեթոդաբանություն և վարչական իրավունք, “Գևորգ Գյոզալյան” փաստաբանական գրասենյակ, Երևան, Հայաստան

2014 սեպտեմբերԵվրոպական առևտրային քրեական իրավունք, Գերմանա-Կովկասյան ամառային դպրոց, Գերմանիայի Հումբոլդտի համալսարան, DAAD, Բաթումի, Վրաստան

Հավաստագրեր և մրցանակներ

Ձեր իրավական խնդրի լուծումը գտնելու համար դիմեք մեզ