ՀՀ վարչական իրավունք, 2021, 121-145

121. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` վարչական մարմինն անձին պատասխանատվության ենթարկելիս պարտավո՞ր է իր որոշման մեջ մեջ հստակ նշել անձի համար նշանակվող տուգանքի չափը.

Correct! Wrong!

122. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում ամրագրված վարչարարության սկզբունք է.

Correct! Wrong!

123. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում ամրագրված վարչարարության սկզբունք չէ.

Correct! Wrong!

124. Վարչական մարմինը վարույթի մասնակիցներին վարչական ակտի ընդունման մասին իրազեկում է.

Correct! Wrong!

125. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` վարչական ակտի հիմնավորում պարունակելու պահանջը.

Correct! Wrong!

126. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում նախատեսված է, որ, որպես կանոն, գրավոր վարչական ակտի հանձնումը պետք է կատարվի.

Correct! Wrong!

127. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` վարչական մարմնի որոշումն ունի արտաքին ներգործություն, եթե.

Correct! Wrong!

128. ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը կայացրել է «X» իրավաբանական անձին օրենքով սահմանված պատասխանատվության ենթարկելու մասին որոշում: Սույն որոշումը.

Correct! Wrong!

129. Վարչական ակտի տեսակ է.

Correct! Wrong!

130. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ ժառանգության իրավունքի վկայագրի տրամադրումը մերժելիս նոտարի և քաղաքացու միջև առկա են.

Correct! Wrong!

131. Ժառանգության իրավունքի վկայագիրը ՀՀ իրավական համակարգում վարչական ա՞կտ է.

Correct! Wrong!

132. ՀՀ իրավական համակարգում նոտարը հանդիսանու՞մ է վարչական մարմին.

Correct! Wrong!

133. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ վարչական մարմնի կողմից ընդունված իրավական ակտը, որը ճանաչում է արդեն իսկ ծագած իրավունքի առկայությունը դրա վերականգնման միջոցով.

Correct! Wrong!

134. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ այն դեպքերում, երբ օրենսդիրը վարչական վարույթին վերաբերող հատուկ օրենքներում նախատեսել է հատուկ կարգավորումներ, ապա.

Correct! Wrong!

135. Վարչական ակտի առոչնչության հիմք է.

Correct! Wrong!

136. Վարչական վարույթի կասեցման հիմք է.

Correct! Wrong!

137. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ «Իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորում է.

Correct! Wrong!

138. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` օրենքի վերապահում նշանակում է, որ.

Correct! Wrong!

139. Վարչական ակտի տեսակներն են.

Correct! Wrong!

140. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` ժառանգության իրավունքի վկայագիրը.

Correct! Wrong!

141. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենքով համապատասխան կարգավորումների բացակայության պայմաններում վարչական վարույթների նկատմամբ կիրառելի են.

Correct! Wrong!

142. Վարչական վարույթի առավելագույն ժամկետը.

Correct! Wrong!

143. Վարչական իրավունքում ռեալ ակտը.

Correct! Wrong!

144. Վարչական իրավունքը.

Correct! Wrong!

145. Ստորև նշված ո՞ր նորմատիվ իրավական ակտով է կարգավորում վարչական մարմինների գործերի ենթակայության, վարչական մարմինների փոխօգնության, գրավոր վարչական ակտին ներկայացվող պահանջների հարցերը.

Correct! Wrong!

ՀՀ վարչական իրավունք, 2021, 121-145