ՀՀ վարչական իրավունք, 31-60

31. Վարչարարության հիմնարար սկզբունքները չեն տարածվում.

Correct! Wrong!

32. Ո՞ր լեզվով է իրականացվում վարչական վարույթը և ո՞ր լեզվով է ընդունվում վարչական ակտը.

Correct! Wrong!

33. Վարչական ակտ չի հանդիսանում.

Correct! Wrong!

34. Ռեալ ակտ է հանդիսանում.

Correct! Wrong!

35. Ստորև նշվածներից ո՞րը վարչական վարույթ հարուցելու հիմք չէ.

Correct! Wrong!

36. Ռեալ ակտ չի հանդիսանում.

Correct! Wrong!

37. Ի՞նչ է կատարվում, երբ դիմումը ներկայացվել է ոչ իրավասու վարչական մարմնին.

Correct! Wrong!

38. Որո՞նք են վարչական մարմնի նախաձեռնությամբ վարչական վարույթ հարուցելու հիմքերը.

Correct! Wrong!

39. Վարչական մարմինն իր նախաձեռնությամբ վարչական վարույթ հարուցելիս վարույթի մասնակիցներին կամ նրանց ներկայացուցիչներին ո՞ր դեպքում է պատշաճ ձևով ծանուցում վարչական վարույթ հարուցելու մասին.

Correct! Wrong!

40. Ի՞նչ ժամկետում է պարտավոր վարչական մարմինն ընդունելու վարչական ակտ, եթե վարչական վարույթ հարուցելուց հետո վարչական մարմնի տրամադրության տակ առկա են համապատասխան վարչական ակտ ընդունելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, բավարար չափով պարզաբանված և ճշգրտված են տվյալ գործի հանգամանքները.

Correct! Wrong!

41. Ի՞նչ է պարտավոր ապահովել վարչական մարմինը.

Correct! Wrong!

42. Խճուղում շրջվել է բենզինի բաքով բեռնատար ավտոմեքենան: Բենզինը թափել-ծածկել է ճանապարհը և ներթափանցում է գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործվող սահմանակից խաղողի այգիներ: Իրավասու վարչական մարմինը միջամտում է, ավազ է ցանում ճանապարհին` բենզինը չեզոքացնելու համար, չորացնում է բենզափոսերը և հեռացնել է տալիս նավթով ապականված վարելահողը.

Correct! Wrong!

43. Վարչական մարմնի գործունեության հրապարակայնությունը և վարչական վարույթի իրականացման ժամանակ այդ մարմնի անաչառությունն ապահովելու նպատակով ովքե՞ր իրավունք ունեն վարույթն իրականացնող մարմնում ծանոթանալ վարչական վարույթի նյութերին.

Correct! Wrong!

44. Եթե վարչական վարույթ հարուցելու դիմումը ներկայացվել է ոչ իրավասու վարչական մարմին, ապա վարչական մարմինը.

Correct! Wrong!

45. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` վարչական մարմնի՝ անձին ծանուցման ձևն ընտրելու հայեցողությունը պետք է իրականացվի այնպես.

Correct! Wrong!

46. Ե՞րբ է սկսվում վարչական վարույթի ժամկետը.

Correct! Wrong!

47. Ի՞նչ իրավական հետևանք է առաջացնում դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական ակտ ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմնի կողմից ակտը չընդունելը.

Correct! Wrong!

48. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում ամրագրված է ձևական պահանջների.

Correct! Wrong!

49. Ստորև նշված հիմքերից ո՞րն է վարչական մարմնի նախաձեռնությամբ հարուցված վարչական վարույթը կարճելու հիմք.

Correct! Wrong!

50. Համապատասխան իրավասու վարչական մարմինն իր որոշմամբ մերժում է անշարժ գույքի պետական գրանցումը: Սույն որոշումը հանդիսանում է.

Correct! Wrong!

51. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ վարչական ակտը կարող է պարունակել ընդհանուր և անորոշ հասցեատերերի ուղղված կարգավորումներ.

Correct! Wrong!

52. Ի՞նչ ժամկետներում անձը կարող է դիմել բողոքարկման ոչ ենթակա վարչական ակտը փոփոխելու, անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ.

Correct! Wrong!

53. Համապատասխան իրավասու վարչական մարմնի որոշումն անձին փախստականի կարգավիճակ տրամադրելու մասին հանդիսանում է.

Correct! Wrong!

54. Ի՞նչ ձևի վարչական ակտ կարող է ընդունվել դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում.

Correct! Wrong!

55. Ճանապարհային ոստիկանության սպան իր մասնավոր սեփականությունը հանդիսացող մեքենայով խախտում է ճանապարհային երթևեկության կանոնները: Ճանապարհային ոստիկանության նույն ստորաբաժանման կողմից, որտեղ նա ծառայում է, տուգանվում է ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար: Այս իրավիճակում խախտում թույլ տված սպան հանդես է գալիս որպես օրենքով սահմանված պարտականությունները խախտած.

Correct! Wrong!

56. Ե՞րբ է գրավոր վարչական ակտը համարվում ընդունված.

Correct! Wrong!

57. Գրավոր վարչական ակտի ընդունումից հետո ե՞րբ պետք է այն հանձնվի վարույթի մասնակիցներին.

Correct! Wrong!

58. Ճանապարհային ոստիկանության սպային` ոստիկանության կանոնադրության խախտման համար նկատողություն է հայտարարվում ղեկավարի կողմից: Այս իրավիճակում խախտում թույլ տված սպան հանդես է գալիս որպես.

Correct! Wrong!

59. Վարչական ակտի հասցեատերը վարչական ակտի գոյությանը վստահելու իրավունք ունի, եթե նա.

Correct! Wrong!

60. Համապատասխան իրավասու վարչական մարմնի որոշումը սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությանը պետական դրամական օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ հանդիսանում է.

Correct! Wrong!

ՀՀ վարչական իրավունք, 31-60