ՀՀ վարչական իրավունք, 91-120

91. Վերադաս վարչական մարմինն առանց բողոքի կարո՞ղ է իր նախաձեռնությամբ վերանայել ստորադաս վարչական մարմնի ընդունած վարչական ակտը.

Correct! Wrong!

92. Եթե անձն ի վիճակի չէ պարզել գործի բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննության անցկացման համար անհրաժեշտ իր համար բարենպաստ փաստական հանգամանքները, պարտավո՞ր է վարչական մարմինը պարզել այդ փաստական հանգամանքները.

Correct! Wrong!

93. Իրավաչափ վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասը ե՞րբ է ենթակա հատուցման.

Correct! Wrong!

94. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի բողոքարկման վարույթին վերաբերող դրույթները տարածվում են.

Correct! Wrong!

95. Եթե վարչական մարմինը կարող է ավելի շուտ կայացնել հայցվող վարչական ակտը, քան օրենքով սահմանված առավելագույն ժամկետի լրանալը, ապա.

Correct! Wrong!

96. Ե՞րբ է հարուցվում բողոքի հիման վրա իրականացվող վարչական վարույթը.

Correct! Wrong!

97. Հայեցողական լիազորությունն օրենքով վարչական մարմնին վերապահված իրավունք է.

Correct! Wrong!

98. Եթե ՀՀ կառավարությունը զինակոչիկներին տարկետում տրամադրելու իր հայեցողական լիազորությունը մշտապես գործադրել է օտարերկրյա բուհ ընդունված ուսանողների նկատմամբ, ապա հետագայում միատեսակ փաստական հանգամանքների առկայությամբ.

Correct! Wrong!

99. Գրավոր վարչական ակտը, համաձայն <> ՀՀ օրենքի, ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

100. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` վարչական վարույթի օրն անձի կողմից ծանուցում ստանալը կարո՞ղ է համարվել պատշաճ ծանուցում.

Correct! Wrong!

101. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով վարչարարությունն արտահայտվում է.

Correct! Wrong!

102. Ե՞րբ են բանավոր և այլ ձևի վարչական ակտերը համարվում ընդունված.

Correct! Wrong!

103. Ե՞րբ են ուժի մեջ մտնում բանավոր և այլ ձևի վարչական ակտերը.

Correct! Wrong!

104. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում ամրագրված վարչարարության նշված սկզբունքներից ո՞րն է պարտադրում, որ վարչական մարմինների լիազորությունները սահմանվում են օրենքով կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում` իրավական այլ ակտերով.

Correct! Wrong!

105. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում ամրագրված վարչարարության նշված սկզբունքներից ո՞րն է արգելում վարչական մարմնին հավասար մոտեցում ցուցաբերել տարբեր փաստական հանգամանքների նկատմամբ.

Correct! Wrong!

106. Ինչպիսի՞ վարչարարության հետևանքով անձանց պատճառված վնասն է ենթակա հատուցման.

Correct! Wrong!

107. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում ամրագրված վարչարարության նշված սկզբունքներից ո՞րն է կիրառելի բացառապես հայեցողական վարչարարության նկատմամբ.

Correct! Wrong!

108. Վարչական մարմինների լիազորությունները կարո՞ղ են սահմանվել ՀՀ Նախագահի հրամանագրով.

Correct! Wrong!

109. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` վարչական ակտի հատկանիշ է հանդիսանում.

Correct! Wrong!

110. Փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննարկումը վարչական մարմնի.

Correct! Wrong!

111. Ֆիզիկական անձանց պարզաբանումներ տալը դիմումով առաջադրվող հարցի կապակցությամբ, ինչպես նաև տվյալ վարչական վարույթի հետ կապված նրանց իրավունքների ու պարտականությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ տալը վարչական մարմնի.

Correct! Wrong!

112. Վարչական մարմինը պարտավոր է կասեցնել վարչական վարույթը, եթե.

Correct! Wrong!

113. Քաղաքացի Ա-ն ստանում է իրավասու մարմնի որոշումն այն մասին, որ նրանից պահանջվում է մեկ միլիոնի չափով լրացուցիչ հարկ վճարել: Իրավասու մարմնի այս որոշումը հանդիսանում է.

Correct! Wrong!

114. Վարչական ակտը դառնում է անբողոքարկելի.

Correct! Wrong!

115. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում ամրագրված վարչարարության սկզբունք չէ.

Correct! Wrong!

116. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում ամրագրված վարչարարության սկզբունք է.

Correct! Wrong!

117. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` վարչական ակտի պարտադիր հիմնավորում պարունակելու օրենսդրի կողմից սահմանված պահանջը կարող է մեկնաբանվել որպես վարչական մարմնի պարտականություն` իր ընդունված վարչական ակտում լոկ հիշատակելով կիրառվող իրավական ակտը կամ իրավական նորմը.

Correct! Wrong!

118. Դատական դեպարտամենտի ղեկավարը դատական ծառայողին ենթարկել է կարգապահական տույժի՝ հայտարարել է նկատողություն: Որոշումը, որով դատական ծառայողին նկատողություն է հայտարարվել, հանդիսանու՞մ է վարչական ակտ.

Correct! Wrong!

119. Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` վարչական ակտը, որը չի համապատասխանում իրավական որոշակիության սկզբունքին, կարո՞ղ է համարվել իրավաչափ.

Correct! Wrong!

120. ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքի իմաստով հանդիսանու՞մ է վարչական մարմին.

Correct! Wrong!

ՀՀ վարչական իրավունք, 91-120