ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 2021, 61-87

61. Ճանաչման հայցով հայցվորը կարող է պահանջել ոչ իրավաչափ ճանաչել այլևս իրավաբանական ուժ չունեցող միջամտող վարչական ակտը, եթե.

Correct! Wrong!

62. Ի՞նչ չի կարող պահանջել հայցվորը ճանաչման հայցով.

Correct! Wrong!

63. Վարչական ակտի համապատասխան կետն անվավեր ճանաչելու մասին հայցապահանջի շրջանակներից դուրս է.

Correct! Wrong!

64. Ո՞ր հայցի հետ կարող է ներկայացվել պահանջ այն հետևանքները վերացնելու մասին, որոնք առաջացել են վիճարկվող վարչական ակտի կամ վիճարկվող գործողության (անգործության) կամ վարչական ակտ ընդունելը մերժելու կամ վարչական ակտ չընդունելու հետևանքով.

Correct! Wrong!

65. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի համաձայն՝ հայցվորն իրավունք ունի մեկից ավելի պահանջներ միավորել մեկ հայցում.

Correct! Wrong!

66. Վարչական դատավարությունում ինչի՞ մասին է դատարանը նախազգուշացնում վկային.

Correct! Wrong!

67. Պարտավորեցման հայցի դեպքում ե՞րբ կարող է հայցը ՀՀ վարչական դատարան ներկայացվել.

Correct! Wrong!

68. Գործողության կատարման հայցի դեպքում ե՞րբ կարող է հայցը ՀՀ վարչական դատարան ներկայացվել.

Correct! Wrong!

69. Ճանաչման հայցի դեպքում ե՞րբ կարող է հայցը ներկայացվել ՀՀ վարչական դատարան.

Correct! Wrong!

70. Ճանաչման հայցի դեպքում ե՞րբ կարող է հայցը ներկայացվել ՀՀ վարչական դատարան.

Correct! Wrong!

71. Գործողության կատարման հայցի դեպքում ե՞րբ կարող է հայցը ՀՀ վարչական դատարան ներկայացվել.

Correct! Wrong!

72. Վիճարկման հայցի դեպքում ե՞րբ կարող է հայցը ՀՀ վարչական դատարան ներկայացվել.

Correct! Wrong!

73. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի համաձայն՝ ստորև նշված ո՞ր տեղեկությունը կարող է չպարունակել հայցադիմումը.

Correct! Wrong!

74. Հայցադիմումում կարող են նաև ներառվել.

Correct! Wrong!

75. Այն դեպքում, երբ հայցադիմումին կից փաստաթղթերը ծավալուն են կամ դրանք դժվար է պատճենահանել, համաձայն ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի, հայցվորը պատասխանողին և գործին մասնակցող այլ անձանց հայցադիմումի հետ ի՞նչ է ուղարկում.

Correct! Wrong!

76. Հայցադիմումն ստանալուց հետո ի՞նչ ժամկետում է ՀՀ վարչական դատարանը որոշում կայացնում հայցադիմումը վերադարձնելու մասին.

Correct! Wrong!

77. Հայցադիմումն ստանալուց հետո ի՞նչ ժամկետում է ՀՀ վարչական դատարանը որոշում կայացնում հայցադիմումը վերահասցեագրելու մասին.

Correct! Wrong!

78. ՀՀ վարչական դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումը պատասխանողին ուղարկելու հետ միաժամանակ վերջինիս ինչի՞ մասին է նախազգուշացնում.

Correct! Wrong!

79. Ստորև նշվածներից ո՞րը դատավորի համար հայցադիմումը վերադարձնելու հիմք չէ.

Correct! Wrong!

80. Ստորև նշվածներից ո՞ր դեպքը հիմք չի կարող հանդիսանալ հայցադիմումի ընդունումը մերժելու համար.

Correct! Wrong!

81. Ըստ ընդդատության՝ հայցադիմումի վերահասցեագրումը պատճառաբանված որոշմամբ.

Correct! Wrong!

82. ՀՀ վարչական դատարանը ո՞ր գործերն իրավունք ունի գործի քննության ցանկացած փուլում մեկ վարույթում միացնելու.

Correct! Wrong!

83. ՀՀ վարչական դատարանը.

Correct! Wrong!

84. Ի՞նչ ժամկետներում պետք է իրականացվի վարչական գործի դատաքննության նախապատրաստությունը և բուն դատաքննությունը.

Correct! Wrong!

85. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի համաձայն՝ ինչպիսի՞ իրավական հետևանքներ է առաջացնում հայցադիմումին պատասխան չներկայացնելը.

Correct! Wrong!

86. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի համաձայն՝ ստորև նշվածներից ո՞րը հակընդդեմ հայցն ընդունելու հիմք չէ.

Correct! Wrong!

87. Նախնական դատական նիստում ՀՀ վարչական դատարանը.

Correct! Wrong!

ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 2021, 61-87