ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 31-60

31. Ստորև թվարկվածներից ո՞րը գույքային իրավունք չէ.

Correct! Wrong!

32. Ո՞ր պահից է ծագում սեփականության իրավունքը նոր ստեղծված անշարժ գույքի նկատմամբ.

Correct! Wrong!

33. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

34. Ի՞նչ է համարվում այն գույքը, որը չունի սեփականատեր, կամ որի սեփականատերն անհայտ է կամ հրաժարվել է դրա նկատմամբ սեփականության իրավունքից.

Correct! Wrong!

35. Ո՞ր նորմերի կիրառումն անալոգիայով չի թույլատրվում.

Correct! Wrong!

36. Նշվածներից ո՞րը չի հանդիսանում ամուսնության կնքման իրավական արգելք.

Correct! Wrong!

37. Առանց հողամասի կամ այլ գույքի, որում հայտնաբերվել է գանձը, սեփականատիրոջ համաձայնությամբ պեղումներ կատարող կամ արժեքներ որոնող անձի կողմից հայտնաբերման դեպքում, ու՞մ է հանձնվում գանձը.

Correct! Wrong!

38. Ու՞մ սեփականությանն է հանձնվում պատմության և մշակույթի հուշարձաններ պարունակող գանձը.

Correct! Wrong!

39. Քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք իրենց պատկանող քաղաքացիական իրավունքները` ներառյալ դրանց պաշտպանության իրավունքը, իրականացնում են.

Correct! Wrong!

40. Ո՞ր պահից է ձեռքբերման վաղեմության ուժով անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ծագում գույքը ձեռք բերած անձի մոտ

Correct! Wrong!

41. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

42. Երաշխիքային ժամկետը սկսվում է.

Correct! Wrong!

43. Մրցակցության սահմանափակման նպատակներով քաղաքացիական իրավունքներն օգտագործել, ինչպես նաև շուկայում գերիշխող դրությունը չարաշահել.

Correct! Wrong!

44. Բանկային վկայագիրը կարող է լինել.

Correct! Wrong!

45. Ու՞մ սեփականությունն է ամուսնության ընթացքում ամուսինների ձեռք բերած գույքը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ նրանց միջև կնքված պայմանագրով.

Correct! Wrong!

46. Ապրանքի պիտանիության ժամկետը որոշվում է.

Correct! Wrong!

47. Եթե ապրանքի համար սահմանված է երաշխիքային ժամկետ, գնորդն իրավունք ունի ապրանքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել պայմանով, որ.

Correct! Wrong!

48. Փոխադրման կամ փոստով առաքման ենթակա ապրանքի թերությունների հայտնաբերման ժամկետը հաշվարկվում է.

Correct! Wrong!

49. Ու՞մ սեփականությունն է ամուսնության ընթացքում ամուսիններից մեկի նվեր կամ ժառանգություն ստացած գույքը.

Correct! Wrong!

50. Եթե մշտական ռենտայի պայմանագրով սահմանված չեն ռենտա վճարելու ժամկետները, ապա ինչպե՞ս պետք է վճարվի մշտական ռենտան.

Correct! Wrong!

51. Անձն ունի իր քաղաքացիական իրավունքների ինքնապաշտպանության իրավունք.

Correct! Wrong!

52. Մշտական ռենտա ստացողներ կարող են լինել.

Correct! Wrong!

53. Ի՞նչ է համարվում այն գրավը, որի առարկան անցնում է գրավառուի տիրապետմանը.

Correct! Wrong!

54. Եթե իրավունքը խախտած անձը դրա հետևանքով ստացել է եկամուտներ, ապա անձը, ում իրավունքը խախտվել է, մյուս վնասների հետ միասին բաց թողնված օգուտի հատուցման պահանջի.

Correct! Wrong!

55. Մշտական ռենտայի դիմաց անվճար հանձնված գույքի պատահական կորստի կամ պատահական վնասվածքի ռիսկը կրում է.

Correct! Wrong!

56. Ի՞նչ է համարվում անշարժ գույքի գրավը, ինչպես նաև հողամասի կառուցապատման իրավունքի և կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի գրավը.

Correct! Wrong!

57. Եթե այլ բան նախատեսված չէ ցմահ ռենտայի պայմանագրով, ապա թույլատրվում է ցմահ ռենտա սահմանել հօգուտ.

Correct! Wrong!

58. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

59. Ի՞նչ ժամկետում կարող է ներկայացվել առոչինչ գործարքի անվավերության հետևանքների կիրառման մասին հայցը դրա կատարման օրվանից.

Correct! Wrong!

60. Ամուսնության կնքման իրավական արգելք է.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 2021, 31-60