ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 1-30

1. Ու՞մ սեփականությունն է համարվում վարձակալած գույքի ամորտիզացիոն միջոցների հաշվին կատարված բարելավումները.

Correct! Wrong!

2. Ըստ օրենքի ժառանգների թվին են պատկանում այն անաշխատունակ անձինք, ովքեր մինչև ժառանգատուի մահն առնվազն.

Correct! Wrong!

3. Գույքի նկատմամբ ընդհանուր սեփականությունը համարվում է բաժնային, եթե.

Correct! Wrong!

4. Սեփականության իրավունքը դադարում է սեփականատիրոջ կողմից.

Correct! Wrong!

5. Ինչպիսի՞ պատասխանատվություն է կրում դուստր ընկերությունը հիմնական ընկերակցության կամ ընկերության պարտքերի համար.

Correct! Wrong!

6. Ի՞նչ հետևանք ունի լիակատար ընկերակցության մասնակցին շահույթի կամ վնասների բաշխումից մեկուսացնելու մասին համաձայնությունը.

Correct! Wrong!

7. Լիակատար ընկերակցությանը մասնակցելուց հրաժարվելը պետք է հայտարարվի ընկերակցությունից մասնակցի դուրս գալուց.

Correct! Wrong!

8. Այլ կերպ ինչպե՞ս է կոչվում վստահության վրա հիմնված ընկերակցությունը.

Correct! Wrong!

9. Եթե վստահության վրա հիմնված ընկերակցության ֆիրմային անվանման մեջ մտցված է ավանդատուի անունը, ապա ի՞նչ է դառնում այդ ավանդատուն.

Correct! Wrong!

10. Վարկային կազմակերպությունը կարող է ստեղծվել.

Correct! Wrong!

11. Ինչերի՞ է բաժանված բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը.

Correct! Wrong!

12. Ինչպե՞ս է կոչվում այն բաժնետիրական ընկերությունը, որի մասնակիցներն առանց մյուս մասնակիցների համաձայնության կարող են օտարել իրենց պատկանող բաժնետոմսերը.

Correct! Wrong!

13. Փակ բաժնետիրական ընկերությունում ովքե՞ր ունեն այդ ընկերության այլ բաժնետերերի կողմից վաճառվող բաժնետոմսերը ձեռք բերելու նախապատվության իրավունք.

Correct! Wrong!

14. Ու՞մ անդամության վրա է հիմնված կոոպերատիվը.

Correct! Wrong!

15. Վարկային կազմակերպության լիցենզիան.

Correct! Wrong!

16. Ստորև թվարկվածներից ո՞ր պահանջմունքների բավարարման համար են ստեղծվում հասարակական միավորումները.

Correct! Wrong!

17. Ապրանքների և ծառայությունների տեղաշարժման սահմանափակումներ կարող են մտցվել օրենքին համապատասխան, եթե դրանք անհրաժեշտ են.

Correct! Wrong!

18. Ինչպե՞ս է կոչվում այլ (գլխավոր) գույքի սպասարկման համար նախատեսված և դրա հետ ընդհանուր նշանակությամբ կապված գույքը.

Correct! Wrong!

19. Ի՞նչ կարգով կարող են փոխանցվել անվանական արժեթղթով հավաստված իրավունքները.

Correct! Wrong!

20. Ամուսնությունը կնքվում է.

Correct! Wrong!

21. Ստորև թվարկվածներից ո՞րն արժեթուղթ չի հանդիսանում.

Correct! Wrong!

22. Ամուսինների իրավունքներն ու պարտականությունները ծագում են.

Correct! Wrong!

23. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք ճիշտ.

Correct! Wrong!

24. Գործարար շրջանառության սովորույթները չեն կիրառվում, եթե հակասում են.

Correct! Wrong!

25. Ինչպիսի՞ն կարող է լինել պարտատոմսը.

Correct! Wrong!

26. Ինչպիսի՞ն չի կարող լինել բաժնետոմսը.

Correct! Wrong!

27. Ինչպե՞ս է կոչվում սուբյեկտի` օրենքով և այլ իրավական ակտերով ճանաչված ու պահպանվող իրավունքը` իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու իրեն պատկանող գույքը.

Correct! Wrong!

28. Ինչպե՞ս է կոչվում գույքից դրա օգտակար բնական հատկությունները քաղելու, ինչպես նաև դրանից օգուտ ստանալու իրավաբանորեն ապահովված հնարավորությունը.

Correct! Wrong!

29. Ինչպե՞ս է կոչվում գույքի ճակատագիրը որոշելու իրավաբանորեն ապահովված հնարավորությունը.

Correct! Wrong!

30. Ո՞ւմ սեփականությունն է պետական բյուջեի միջոցները.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 1-30